[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2014, Cilt 19, Sayı 3, Sayfa(lar) 151-155
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Okul Çağı Çocuklarında Şeker Tüketiminin Beden Kütle İndeksine Etkisinin Değerlendirilmesi
Eda KÖKSAL, Merve Şeyda KARAÇİL
Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara, Türkiye

Amaç: Bu araştırma, okul çağı çocuklarında şeker tüketim durumunun beden kütle indeksine (BKİ) olan etkisinin değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Araştırma 7-12 yaş arası 262 çocuk üzerinde kesitsel olarak yürütülmüştür. Çocukların yaş ortalaması 9.5±1.8'yıldır. Araştırmaya alınan çocuklara ve ailelerine ait genel bilgiler ile çocukların 24 saatlik besin tüketim kayıtları anket yöntemi ile sorgulanmıştır. Vücut ağırlığı (kg), boy uzunluğu (cm) ölçümleri araştırmacılar tarafından alınmış ve BKİ (kg/m2)'leri hesaplanarak cinsiyete göre 5-19 yaş WHO 2007 referansına göre değerlendirilmiştir. Besin tüketim kayıtları ve şeker tüketimleri Beslenme Bilgi Sistemleri (BeBiS) programı kullanılarak hesaplanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 15.0 istatistik paket programında değerlendirilmiştir.

Bulgular: Çocukların BKİ ortalamaları 17.3±2.5 kg/m2 olup BKİ sınıflandırmalarına göre çocukların %17.9'u zayıf, % 65.3'ü normal,% 16.8'i şişman gruptadır. Çocukların BKİ gruplarına göre şeker tüketimleri incelendiğinde gruplar arasındaki fark önemli bulunmuştur (p<0.05). Aynı zamanda BKİ ile şeker tüketimi arasında pozitif yönlü bir ilişki saptanmıştır (r: 0.148, p:0.016). BKİ'lerine göre çocukların toplam enerji alımları arasında fark bulunmazken (p>0.05), şekerden gelen enerji miktarları arasında fark bulunmuştur (p<0.05). Cinsiyete göre çocukların şeker tüketimi, şekerden gelen enerji ve toplam enerji alımları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0.05).

Sonuç: Bu çalışmada çocuklarda şeker ve şekerli besin tüketiminin artmasına bağlı olarak basit şekerden gelen enerji alımı ile BKİ değerlerinin arttığı bulunmuştur. Şişmanlık çocuklarda önlenmesi gereken önemli sağlık sorunlarından biridir. Bu yaş grubu için özellikle okul beslenme programlarının geliştirilerek, küçük yaştan itibaren sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanmaları sağlanmalıdır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]