[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2014, Cilt 19, Sayı 3, Sayfa(lar) 151-155
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Okul Çağı Çocuklarında Şeker Tüketiminin Beden Kütle İndeksine Etkisinin Değerlendirilmesi
Eda KÖKSAL, Merve Şeyda KARAÇİL
Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Şeker tüketimi, Obezite, Okul çağı çocuklar, Sugar consumption, Obesity, School age children.
Özet
Amaç: Bu araştırma, okul çağı çocuklarında şeker tüketim durumunun beden kütle indeksine (BKİ) olan etkisinin değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Araştırma 7-12 yaş arası 262 çocuk üzerinde kesitsel olarak yürütülmüştür. Çocukların yaş ortalaması 9.5±1.8'yıldır. Araştırmaya alınan çocuklara ve ailelerine ait genel bilgiler ile çocukların 24 saatlik besin tüketim kayıtları anket yöntemi ile sorgulanmıştır. Vücut ağırlığı (kg), boy uzunluğu (cm) ölçümleri araştırmacılar tarafından alınmış ve BKİ (kg/m2)'leri hesaplanarak cinsiyete göre 5-19 yaş WHO 2007 referansına göre değerlendirilmiştir. Besin tüketim kayıtları ve şeker tüketimleri Beslenme Bilgi Sistemleri (BeBiS) programı kullanılarak hesaplanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 15.0 istatistik paket programında değerlendirilmiştir.

Bulgular: Çocukların BKİ ortalamaları 17.3±2.5 kg/m2 olup BKİ sınıflandırmalarına göre çocukların %17.9'u zayıf, % 65.3'ü normal,% 16.8'i şişman gruptadır. Çocukların BKİ gruplarına göre şeker tüketimleri incelendiğinde gruplar arasındaki fark önemli bulunmuştur (p<0.05). Aynı zamanda BKİ ile şeker tüketimi arasında pozitif yönlü bir ilişki saptanmıştır (r: 0.148, p:0.016). BKİ'lerine göre çocukların toplam enerji alımları arasında fark bulunmazken (p>0.05), şekerden gelen enerji miktarları arasında fark bulunmuştur (p<0.05). Cinsiyete göre çocukların şeker tüketimi, şekerden gelen enerji ve toplam enerji alımları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0.05).

Sonuç: Bu çalışmada çocuklarda şeker ve şekerli besin tüketiminin artmasına bağlı olarak basit şekerden gelen enerji alımı ile BKİ değerlerinin arttığı bulunmuştur. Şişmanlık çocuklarda önlenmesi gereken önemli sağlık sorunlarından biridir. Bu yaş grubu için özellikle okul beslenme programlarının geliştirilerek, küçük yaştan itibaren sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanmaları sağlanmalıdır.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Giriş
  Okul çağı; 6-14 yaş grubu çocukların eğitim-öğretim süresini kapsayan, fizyolojik, psikolojik ve sosyal gelişim ile büyümenin hızlı olduğu, yaşam boyu devam edebilecek davranışların büyük ölçüde oluştuğu, bilgi almaya ve alışkanlık kazanmaya en elverişli oldukları dönemdir1. Türkiye adrese dayalı nüfus kayıt sistemi 2013 yılı verilerine göre Türkiye nüfusunun büyük bir kısmını (%16.5) oluşturan bu grubun sağlıklı yaşam biçimi alışkanlığı ve bilinci ile yetişkinlik dönemi kronik hastalıklarının önlenmesine yönelik yaklaşımların temelleri bu dönemde atılmalıdır2,3.

  Dünya'da çocuk ve adölesanlarda şişmanlık prevalansı son 20-30 yılda 2-3 kata varan ciddi boyutlarda artış göstermiştir. Türkiye'deki duruma baktığımızda; Türkiye Okul Çağı (6-10 Yaş) Çocuklarında Büyümenin İzlenmesi Projesi (TOÇBİ) sonuçlarına göre 6-10 yaş arası okul çağı çocukların %14.3'ü hafif şişman ve %6.5'i ise şişmandır. Çocuklarda yaş ilerledikçe şişmanlığın arttığı ve şişman çocukların ileride şişman yetişkinler olduğu bilinmektedir. Bu durum çocukluk çağı şişmanlığındaki hızlı artışın yakın gelecekte ülkelere çok büyük sosyoekonomik ve halk sağlığı yükü oluşturacağının göstergesidir1,4,5.

  Şişmanlıkta çevresel ve davranışsal faktörler büyük rol oynamaktadır. Özellikle azalmış fiziksel aktivite ile yağ ve şeker içeriği fazla olan yüksek enerjili ve tüketimi kolay atıştırmalıklar ve şekerli içeceklerin yaygın ve bilinçsizce tüketimi şişmanlığın gelişiminde önemli faktörlerden biridir. Bu faktörler içinde son yıllarda tüm dünyada obezitenin gelişiminde şekerin rolüne olan ilgi artmıştır6.

  Yıllardır fazla şeker tüketimi ile diş çürükleri, hiperaktivite, diyabet ve şişmanlık gibi sağlık sorunları arasındaki ilişki tartışılmaktadır7. Toplam şeker alımı ile ilgili olarak herhangi bir öneri bulunmamasına rağmen Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization: WHO) basit şekerden gelen enerjinin günlük alınan enerjinin %10'unu geçmemesi yönünde önermektedir8. Basit şekerden gelen enerji yüzdesinin yüksek olması besin kalitesi iyi olmayan diyetlerin yanında fazla enerji alımına neden olmaktadır. Buna bağlı olarak vücut ağırlığı artmakta ve besleyici değeri fazla besinlerin alımı azalmaktadır8,9.

  Bu araştırmamızın amacı okul çağı çocuklarında basit şeker tüketim durumunun beden kütle indeksine (BKİ) olan etkisinin değerlendirilmesidir.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Materyal ve Metot
  Araştırmanın yeri, zamanı ve örneklem seçimi
  Araştırma Ankara'daki sosyoekonomik düzeyi orta-yüksek bir ilköğretim okulundan, rasgele örneklem yöntemiyle seçilmiş 7-12 yaş arası 132 (%50.8) erkek, 130 (%49.2) kız olmak üzere 262 çocuk üzerinde yürütülmüştür. Örnekleme alınan çocuklara ve ailelerine ait genel bilgiler anket formu ile yüz yüze görüşme yöntemiyle toplanmıştır.

  Antropometrik Ölçümler
  Çocukların vücut ağırlıkları (kg) digital tartı ve boy uzunlukları (cm) boy ölçer ile araştırmacılar tarafından yöntemine uygun olarak alınmıştır10. Beden Kütle İndeksleri (BKI) (kg/m2) hesaplanarak cinsiyete göre 5-19 yaş WHO 2007 referansına göre değerlendirilmiş ve zayıf (çok zayıf ve zayıf), normal ve şişman (hafif şişman ve şişman) olarak gruplandırılmıştır11.

  Bireylerin Besin Tüketim Kayıtları
  Araştırmaya alınan çocukların bir günlük besin tüketim kayıtları 24 saatlik hatırlatma yöntemiyle aileleri sorgulanarak doldurulmuştur. Besinlere eklenen basit şeker yanında, reçel, marmelat, bal, pekmez ile akide şekeri, lokum gibi şekerlemeler basit şeker tüketimi hesaplanmasına katılarak çocukların toplam basit şeker tüketimleri hesaplanmıştır.

  Verilerin Değerlendirilmesi
  Besin tüketim kayıtları Beslenme Bilgi Sistemi (BeBiS) programı kullanılarak hesaplanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 15.0 istatistik paket programında değerlendirilmiştir. Verilerin ortalama, standart sapma, en küçük ve en büyük değerler ve dağılımı (%) alınmıştır. Bağımsız gruplarda parametrik koşullar sağlayıp sağlamamasına göre ortalama farka ve anlamlılığına bakılmıştır (T testi ve Mann Whitney U testi). p<0.05 olması anlamlı farklılığı ifade etmiştir.

  Çalışma Helsinki Bildirgesi ilkelerine uygun olarak yürütülmüştür. Ebeveynlere çalışma hakkında bilgi verilerek bilgilendirme formu okutularak onam formu imzalatılmıştır. Çocuklarla ilgili olarak yapılan araştırmamızda aile onayı alınmıştır.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Bulgular
  Araştırma kapsamında kız ve erkek çocukların antropometrik ölçümlerinin ortalama (x) ve standart sapma (SS) değerleri Tablo 1‘de verilmiştir. Beden kütle indeksi (BKİ) ortalamaları 17.3±2.5 kg/m2 olup BKİ sınıflandırmalarına göre çocukların %17.9'u zayıf (K:%15.5, E:%20.3), % 65.3'ü normal (K:%66.7, E:%63.9), % 16.8'i şişman (K:%17.8, E:%15.8) gruptadır.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 1: Kız ve erkek çocukların antropometrik ölçümlerinin ortalama (x) ve standart sapma (SS) değerleri

  Araştırmaya katılan çocukların basit şekerden gelen enerji yüzdelerine göre antropometrik ölçümleri, diyetlerindeki toplam basit şeker, karbonhidrat ve enerji miktarları ile toplam enerjileri ortalama (x) ve standart sapma (SS) değerleri Tablo 2'de belirtilmiştir. Basit şekerden gelen enerji yüzdelerini değerlendirdiğimizde; çocukların %14.5'in de basit şekerden gelen enerji yüzdelerinin toplam enerjiye olan katkısının önerilen yüzdenin (%10) üstünde olup sırasıyla kız ve erkeklerde %14.0 ve %15.0 oranlarındadır. Çocukların diyetleri basit şekerden gelen enerji oranlarına göre sınıflandırıldığında (≥%10 ve <%10) çocukların basit şeker alım miktarı ve enerjiye katkısıyla toplam enerji alımlarına göre gruplar arasında fark anlamlı bulunmuştur (Tablo 2).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 2: Çocukların basit şekerden gelen enerji yüzdelerine göre genel özellikleri ve diyetlerindeki toplam basit şeker, karbonhidrat ve enerji miktarları ile toplam enerjileri ortalama (x) ve standart sapma (SS) değerleri

  Cinsiyetler açısından değerlendirdiğimizde; kız ve erkek çocukların ortalama basit şeker (K:20.8±26.8 g, E:20.2±32.0 g) karbonhidrat (K:200.4±60.8 g, E:192.2±59.7 g) ve toplam enerji alımları (K:1631.1±501.5 kkal, E:1568.5±434.1 kkal) birbirine yakın olup cinsiyetler arası fark anlamlı bulunmamıştır (p>0.05). Ayrıca basit şeker (K:%5.4±%7.8, E:%5.6±%9.1) ve karbonhidratın (K:%51.2±%7.8, E:%51.0±%8.8) toplam enerjiye ortalama katkı yüzdelerinde de cinsiyetler arası anlamlı bir fark saptanmamıştır (p>0.05).

  Çocukların BKİ sınıflamalarına göre diyetlerindeki ortalama toplam basit şeker, karbonhidrat ve enerji miktarları ile bunların toplam enerjiye olan katkı yüzdeleri ortalama (x) ve standart sapma (SS) değerleri Tablo 3'de gösterilmektedir. Şişman gruptaki çocukların şeker tüketim miktarları zayıf ve normal gruba göre daha fazla olup gruplar arası fark anlamlı bulunmuştur (p<0.05). Karbonhidrat tüketimlerine baktığımızda; zayıf grupta karbonhidrat ve karbonhidrattan sağlanan enerji daha yüksektir ve gruplar arası anlamlı bir fark saptanmıştır (p<0.05). Toplam enerji alımlarını ele aldığımızda zayıf grupta en yüksek bulunmuştur ama gruplar arası fark anlamlı değildir (p>0.05). Toplam enerjinin zayıf olan çocuklarda daha yüksek olması diğer normal ve şişman gruptaki çocuklara göre karbonhidrat tüketimlerinin yanında yağ alımlarının da daha fazla miktarda olmasından kaynaklıdır.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 3: Çocukların BKİ sınıflamalarına göre diyetlerindeki toplam basit şeker, karbonhidrat ve enerji miktarları ile bunların toplam enerjiye olan katkı yüzdeleri ortalama (x) ve standart sapma (SS) değerleri

  Çocukların BKİ'leri ile şeker, karbonhidrat, yağ, protein ve enerji alım miktarları arasındaki ilişkiyi incelediğimizde; çocukların BKİ'leri ile şeker tüketim miktarları arasında pozitif yönlü bir ilişkili bulunmuştur. Şeker tüketimlerindeki artış ile BKİ'leri de artmaktadır (r: 0.148, p<0.05). Enerji alımları ile karbonhidrat tüketim miktarları arasında pozitif bir ilişki saptanmış (r:0.837, p<0.05) iken basit şeker tüketim miktarları ile herhangi bir ilişki bulunmamıştır.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Tartışma
  Çocuklarda şişmanlık durumu oldukça önemli bir sorun olup ve gerekli önlemler alınmadığı takdirde önemli bir halk sağlığı sorunu olarak yerini koruyacaktır5. Araştırmamıza katılan çocuklarda şişmanlık durumuna (% 16.8'i hafif şişman ve şişman) baktığımızda ülkemizde 6-10 arası yaş grubunda yapılan TOÇBİ araştırma sonucuna (%20.8 hafif şişman ve şişman) yakın değerler bulunmuştur.

  Çocuklarda şişmanlığın oluşumunda beslenme alışkanlıkları önemli bir faktör olup artan şişmanlık prevalansıyla tüketilen karbonhidrat türü arasında kuvvetli ilişkinin olduğu ileri sürülmektedir12,13. Basit şeker tüketimi diğer besin öğelerinin alımının kaçınılmaz şekilde azalmasına neden olmanın yanında son yıllarda şişmanlık riskindeki artışla ilişkilendirilmektedir14,15.

  Şeker tüketiminin şişmanlık gelişimine olan etkileri önemli çünkü çoğu gelişmiş ülkelerde şişmanlık prevalansı oldukça yüksek olup gitgide artma eğilimi göstermektedir. Şişmanlığın oluşumunda besin içeriğinin vücut ağırlığını nasıl etkilediği araştırılmaktadır. Özellikle yüksek miktarlarda şeker tüketiminin obezite gelişimi ve yağ birikimine sebep olmasından dolayı üzerinde durulmaktadır16.

  Çocuklarda şeker tüketimi ile şişmanlık ilişkisini araştıran bir çalışmada şeker tüketim miktarlarında yaş ve cinsiyete bağlı bir farklılık saptanmamış iken şeker alımlarıyla vücut ağırlıkları arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur6. Bizim çalışmamızda da kız ve erkek çocukların ortalama şeker alımları birbirine çok yakın olup vücut ağırlıklarıyla şeker tüketim miktarları arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır. Amerika'da çocuk ve adölesanların şeker tüketimini değerlendirmek amacıyla yapılan çalışmanın sonucunda ise erkeklerin günlük tükettikleri şekerden gelen enerji kızlardan daha fazladır bizim çalışmamızda ise şekerden gelen enerji kız çocuklarında daha fazla bulunmuştur17. Yapılmış pek çok kesitsel çalışmaların sonucuna göre şeker tüketimi ile total enerji alımı pozitif ilişkili bulunmasına rağmen bizim çalışmamızda herhangi bir ilişki saptanmamıştır18-20. Yapılan başka bir çalışmada da çalışmamıza benzer şekilde çocukların şeker tüketimleri ile enerji alım artışları ilişkili bulunmamıştır21.

  Yüksek miktarlarda şeker tüketimi fazla enerji alımının yanında diğer besin öğelerinin yerine geçmesi potansiyel olarak ortaya koyduğu kaygılardandır22. Okul öncesi çocuklarda yapılan bir çalışmada eklenmiş şekerden gelen enerjileri toplam enerjinin %25'inden fazla olanlarda diğer besin öğelerinin alımlarının azalmakta olduğu bulunmuştur23. Araştırmamızda basit şekerden gelen enerjinin %10'un üstünde olanlarda posa ve protein alımlarının daha az, yağ tüketimlerinin daha fazla olduğu tespit edilmiştir.

  Çocuklarda üzerinde durulan bir diğer konu ise tatlandırılmış içeceklerin adipoziteyle olan ilişkisidir. Özellikle çocukluk çağı şişmanlığıyla ilişkisi olan tatlandırılmış içeceklerin tüketiminin arttığı belirtilmektedir14,15. Hazırlanan bir meta analiz çalışmasında çocuklarda artmış şeker tüketimiyle adipozite ilişkisi ele alınmıştır. İncelenen pek çok çalışmada artmış şeker tüketimiyle adipozite pozitif ilişkili bulunmuştur ve bu çalışmalarda şekerin tatlandırılmış içeceklerden sağlandığı rapor edilmiştir. Fakat negatif ilişkili olan çalışmaların olduğu ve bu çalışmalarda da meyve suyundan gelen şekere maruz kalındığı belirtilmiştir24. Ülkemiz genelinde yapılan bir çalışma sonucunda çocukların şeker içeren gazlı/kolalı içecekleri %11.5, diyet veya light gazlı kolalı içecekleri %3.6 ve şeker, şekerleme, bar, gofret ve çikolatayı %25.4 oranında hergün tükettiği belirtilmiştir Bilindiği üzere bu tür besinler şişmanlığa yol açmaktadır ve tüketim sıklıkları sınırlandırılmalıdır1. Kalorisiz, yapay tatlandırıcılı ve şeker ilaveli içeceklerin 4-12 yaş arası çocuklar üzerinde ağırlık kazanımına etkisini belirlemek amacıyla yapılmış başka bir çift kör randomize çalışmada normal kilolu çocuklarda şeker içeren içeceklerin yerine kalorisiz içeceklerin tüketilmesi ile ağırlık kazanımı ve yağ birikimi azalmıştır25. Yaşları 9-11 arası olan çocuklarda tatlandırılmış içecek tüketimlerini azaltmaya yönelik yapılan çalışmanın sonucuna göre fazla kilolu çocuklarda azalmış tatlandırılmış içecek tüketim miktarlarıyla azalmış BKİ değerleri bulunmuştur26.

  Basit şeker olan fruktoz alımının şişmanlıkla olan ilişkisine bakılan 5-8 yaş arası 15 hafif şişman veya şişman çocukta yapılan çalışmada; başlangıçta, 4. ve 8. haftalarda olmak üzere beslenme programlarında früktoz alımları azaltılmıştır. 12 hafta sonunda früktoz, sükroz, glikoz alımları ile total enerji alımlarında anlamlı bir azalma saptanmıştır. Başlangıca göre BKİ'lerinde de anlamlı azalmalar bulunmuştur. Çalışmanın sonucuna göre früktoz ve genel şeker alımının azalmasıyla birlikte şişman veya hafif şişman çocukların BKİ'leri üzerinde olumlu etkileri olduğu belirtilmiştir27.

  Sonuç olarak; şeker ve şekerli besinleri önerilen miktarların üzerinde tüketen çocuklarda toplam enerji alımları artmaktadır. Bunun sonucu daha fazla enerji alımı ve vücut ağırlığının artmasına neden olur. Bu çalışmada çocukların şeker tüketimi arttıkça BKİ değerlerinin de arttığı bulunmuştur. Bu bağlamda çocuklarda şeker ve şekerli besinlerin tüketiminin azaltılması ve buna yönelik öneriler geliştirilerek özellikle yetişkinlik çağı kronik hastalıklarının önlenmesi açısından değerlendirilmelidir.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Türkiye'de Okul Çağı Çocuklarında (6-10 Yaş Grubu) Büyümenin İzlenmesi (TOÇBİ) Projesi Araştırma Raporu. 1. Baskı, Ankara: Kuban Matbaacılık Yayıncılık, 2011.

  2) Türkiye Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 2013 Sonuçları. Türkiye İstatistik Kurumu. http://tuikapp.tuik. gov.tr/adnksdagitapp/adnks.zul 20.03.2014.

  3) Köksal E. Türkiye'de okul çağı çocuklarda beslenme, sağlık durumu ve uygulamalar. V. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, Ankara, 2006; 43.

  4) Dam RMV, Seidell JC. Carbohydrate intake and obesity. Eur J Clin Nut 2007; 61: 75-99.

  5) Hatun Ş. Çocukluk çağı obezitesinin dünya ve türkiye'de sıklığı / durumu. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi 2012; 1: 7-14.

  6) Parnell W, Wilson N, Alexander D, et al. Exploring the relationship between sugars and obesity. Public Health Nutr 2007; 11: 860-6.

  7) Langlois K, Garriguet D. Sungar consumption among Canadians of allages. Health Rep 2011; 22: 23-7.

  8) World Health Organization. Diet, Nutrition and the Prevention of Chronic Diseases (Technical Report Series No. 916) Geneva: World Health Organization, 2003.

  9) Bachman MC, Baranowki T, Nicklas TA. Is there an association between sweetened beverages and adiposity? Nutr Rev 2006; 64: 153-74.

  10) Pekcan G. Beslenme durumunun saptanması. Diyet El Kitabı. 5. Baskı, Ankara: Hatipoğlu Yayınları; 2008; 67-142.

  11) World Health Organization (WHO), Growth reference data for 5-19 years, WHO Reference, 2007. http://www.who.int/ growthref/en/ 15.07.2013.

  12) Wylie-Rosett J, Seal-Isaacson CJ, Segal-Isaacson A. Carbohyrates and increases in obesity: does the type of carbohydrate make a difference? Obes Res 2004; 12: 124-9.

  13) Honne T, Pentapati K, Kumar N, Acharya S. Relationship between obesity/overweight status, sugar consump- tion and dental caries among adolescents in South India. Int J Dent Hyg 2012; 10: 240-4.

  14) Steyn PN, Temple NJ. Evidencetosupport a food-based dietary guideline on sugar consumption in South Africa. BMC Public Health 2012; 12: 50.

  15) Corsica JA, Hood MM. Eating Disorders in an Obesogenic Environment. J Am Diet Assoc 2011; 111: 996-1000.

  16) Hill OJ, Prentice AM. Sugarand body weight regulation. Am J Clin Nutr 1995; 62: 264-74.

  17) Ervin RB, Kit BK, Carroll MD, Ogden CL. Consumption of Added Sugar Among US Children and Adolescents, 2005-2008. NCHS Data Brief 2012; 87.

  18) Raben A, Vasilaras TH, Moller AC, Astrup A. Sucrose compared with artificial sweeteners: different effects on adlibitum food intake and body weight after 10 wk of supplementation in overweight subjects. Am J Clin Nutr 2002; 76: 721-9.

  19) Mrdjenovic G, Levitsky DA. Nutritional and energetic consequences of sweetened drink consumption in 6- to 13-year-old children. J Pediatr 2003; 42: 604-10.

  20) Ludwig DS, Peterson KE, Gortmaker SL. Relation between consumption of sugar sweetened drinks and childhood obesity: a prospective, observational analysis. Lancet 2001; 357: 505-8.

  21) Song WO, Wang Y, Chung CE, Song B, Lee W, Chun OK. Is obesity development associated with dietary sugar intake in the U.S? Nutrition 2012; 28: 1137-41.

  22) Chun OK, Chung CE, Wang Y, Padgitt A, Song W. Changes In Intakes of Total and Added Sugar and their Contribution to Energy Intake in the US Nutrients 2010; 2: 834-54.

  23) Kranz S, Wright HS, Siega-Rız AM, Mitchell D. Adverse effect of high added sugar consumption on dietary intake in American preschoolers. J Pediatr 2005; 146: 105-11

  24) Morenga LT, Mallard S, Mann J. Dietary sugars and body weight: systematic review and meta-analyses of randomised controlled trials and cohort studies. BMJ 2013; 345: 1-25.

  25) Ruyter JC, Olthof MR, Seidell J, Katan MB. A trial of sugar-freeorsugar-sweetened beverages and body weight in children. N Engl J Med 2012; 367: 1397-406.

  26) Sichieri R, Paula Trotte A, de Souza RA, Veiga GV. School randomised trial on prevention of excessive weight gain by discouraging students from drinking sodas. Public Health Nutr 2009; 12: 197-202.

  27) Maier IB, Stricker L, Özel Y, Wagnerberger S, Bischoff SC, Bergheim I. A low fructose diet in the treatment of pediatric obesity: A pilot study. Pediatr Int 2011: 53; 303-8.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]