[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2001, Cilt 2, Sayı 3, Sayfa(lar) 195-201
[ English ]
DANTROLEN SODYUMUN İZOLE SIÇAN MİYOMETRİYUMUNDA AGONİSTLERLE İNDÜKLENEN KASILMALARA İNHİBİTÖR ETKİSİ
Ahmet AYAR1, Niyazi TUĞ2
1Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ
2Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

Bu çalışmanın amacı anti malign hipertermik ilaç dantrolen sodyumun izole sıçan miyometriyumunda kasılmalar üzerine olan etkilerini incelemektir. Sıçanlar servikal dislokasyonla öldürüldükten sonra miyometriyum şeritleri alınarak içerisinde 37°C'de Krebs solüsyonu bulunan ve %5 CO2+ %95 O2 ile sürekli gazlandırılan çift çeperli organ banyosunda asıldı. Bir gramlık istirahat gerimi altında spontan kontraksiyonlar geliştikten sonra oksitosin (65 mU/L) prostaglandin F2α (1 µM), KCl (20 mM) ve dantrolen sodyum (10-30µM) uygulandı. Bu ajanların konfeksiyonların ortalama pik amplitüt ve frekans değerleri üzerine etkileri 10 dakikalık periyotlar halinde incelendi. Dantrolen sodyum oksitosin ve prostaglandin F2α ile indüklenen kontraksiyonların pik amplitütlerini doza bağımlı olarak inhibe etti (p<0.05), fakat KC1 ile indüklenen kontraksiyonları etkilemedi (p>0.05). Sonuç olarak dantrolen sodyum oksitosin ve prostaglandin F2α ile indüklenen kasılmaları muhtemelen hücre içi depolardan kalsiyum salıverilmesini bloklayarak inhibe etmektedir.

[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]