[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2014, Cilt 19, Sayı 4, Sayfa(lar) 177-182
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Hiperemezis Gravidarumda Helicobacteria Pylori Seropozitifliği
Lebriz Hale AKTÜN, Betül YORGUNLAR, Mustafa ACET
Medipol Üniversite Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul, Türkiye

Amaç: Bu çalışma da Helicobacteria pylori ile hiperemezis gravidarum arasındaki ilişkinin ortaya konması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza 82 hiperemezis gravidarum tanısı almış gebe ile 98 gebe kontrol grubu olarak alındı. ELİSA tekniği ile 180 hastanın Helicobacteria pylori IgG, H. pylori Cytotoxin associated gene A (Cag A) pozitifliğine bakıldı.

Bulgular: Hiperemezis gravidarum ve kontrol grubunda Helicobacteria pylori seropozitifliği açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunamadı. Literatürde bu konuda kısıtlı sayıda çalışmaların çelişkili sonuçlar vermesi gebelikte Helicobacteria pylori taraması yapmak Türkiye koşullarında hem pratik değil hem de oldukça masraflı görünmektedir.

Sonuç: Helicobacteria pylori'ye karşı oluşmuş spesifik antikorların yüksek oranda pozitif olması nedeniyle,risk faktörü taşıyan kadınlara (önceki gebeliklerinde şiddetli hiperemezis gravidarum öyküsü veya gastrointestinal yakınmaları olanlar)bir sonraki gebeliklerinden önce Helicobacteria pyloritaramasının yapılması ve pozitif çıkanlara tedavinin verilmesi, hem gebelikteki şikayetlerinin azalmasında hemde risk faktörü taşıyan grubun aile fertlerininde taranarak, tedavisi, Helicobacteria pylori eleminasyonu açısından önerilebilir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]