[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2014, Cilt 19, Sayı 4, Sayfa(lar) 183-188
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Yetişkinlerde Çok Kesitli Bilgisayarlı Tomografi (ÇKBT) ile İnsidental Saptanan Diyafragmatik Hernilerin Değerlendirilmesi
Zelal Taş DENİZ1, Cemil GÖYA2, Cihad HAMİDİ2, Muhammet Akif DENİZ1, Salih HATTAPOĞLU2, Mehmet Güli ÇETİNÇAKMAK2, Memik TEKE2
1Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Diyarbakır, Türkiye
2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye

Amaç: Erişkinlerde, Çok Kesitli Bilgisayarlı Tomografi (ÇKBT) ile insidental saptanan diyafragmatik hernilerin oranlarını saptamak, dağılım özelliklerini bulmak, özelliklerini tespit etmek ve literatür ile karşılaştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Çeşitli klinik ön tanılarla başvuran 670 hastanın batın, 330 hastanın toraks olmak üzere toplam 1000 hastanın bilgisayarlı tomografi görüntüleri retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların diyafragmatik hernilerinin olup olmadığı araştırıldı. Diyafragmatik hernisi olan hastalar Morgagni, Bochdaleck ve Hiatal herni gruplarına ayrıldı. Hernilerin kendi içlerinde sıklıkları belirlendi ve herniler içeriklerine göre gruplandırıldı.

Bulgular: 1000 hastanın 192 (% 19.2) sinde toplam 211 herni saptandı. Saptanan 211 herninin % 51 i morgagni , % 37 si hiatal , % 12 si bochdaleck idi. 1000 hastanın % 10.7 sinde morgagni, % 7.8 inde hiatal ve % 2.6 sında bochdaleck hernisi saptandı. Herni saptanan 192 hastanın % 88 i tek, % 11 i iki ve %1 i üç tip herniyi de içermekteydi. İki herni saptanan hastaların % 50 si morgagni ve hiatal, % 23 ü morgagni ve bochdaleck ve % 27 si bochdaleck ve hiatal hernilerini içermekteydi.

Sonuç: Torakal ve abdominal hastalıklar için kullanılan ÇKBT gibi ince kolimasyon sağlayan tekniklerin kullanımının artması ile diyafragmatik hernilerin insidental tespiti kolaylaşmış, insidental saptanan herni sıklığı artmıştır. Diyafragmatik herniler yüksek oranda (% 19.2) ÇKBT ile saptanmıştır. En sık morgagni herni saptanırken bunu hiatal ve bochdaleck hernisi takip etmiştir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]