[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2014, Cilt 19, Sayı 4, Sayfa(lar) 197-202
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Dinamik Kontrastlı Manyetik Rezonans Enterografinin Crohn Hastalığı Aktivitesi Tayinindeki Rolü
Secil TELLİ ERDOGAN1, Esin YENCILEK2, Koray KOCHAN3, Direnc Ozlem AKSOY4, Gamze KILICOGLU2, Mehmet Masum SIMSEK2
1Afyonkarahisar Suhut State Hospital, Department of Radiology, Afyonkarahisar, Turkey
2Haydarpasa Numune Training and Research Hospital, Department of Radiology, Istanbul, Turkey
3Haydarpasa Numune Training and Research Hospital, Department of Gastroenterology, Istanbul, Turkey
4Van Training and Research Hospital, Department of Radiology, Van, Turkey

Amaç: Dinamik kontrastlı sekansların konvansiyonel manyetik rezonans enterografiye eklenmesinin Crohn hastalığı (CH) aktivitesinin tespitine katkısını değerlendirmek amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Crohn hastalığı tanılı ve Crohn hastalığı şüphesi bulunan 28 hastaya yapılmış olan manyetik rezonans enterografi (MRE) incelemeleri ve hasta dosyaları retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Kolonoskopileri ve patolojik tanıları mevcut olan hastalardan aktif CH olarak değerlendirilen 17 hasta çalışmaya dahil edildi. MRE'ler üzerinden zaman intensite eğrisi yoluyla semikantitatif parametreler olan maksimum kontrast enhansmanı, maksimum rölatif enhansman, wash-in oranı, tpeak, dinamik enhansman oranı, statik enhansman oranı, enhansman eğrisi, eğri altında kalan (AUC) alan hesaplandı.

Bulgular: Aktif hastalıklı 17 hastanın toplam 43 bağırsak segmenti (26 tutulmuş, 17 normal) değerlendirildi. Tüm semikantitatif parametreler içinde sadece AUC tutulmuş ve normal bağırsak segmentleri arasında istatistiksel olarak anlamlı olarak farklı bulunmuştur.

Sonuç: Bizim sonuçlarımız tek başına aktif enflamasyonu kolonoskopi ve patolojik doğrulamadan daha güvenilir olarak gösterebilecek semikantitatif bir parametrenin olmadığını göstermiştir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]