[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2002, Cilt 7, Sayı 1, Sayfa(lar) 584-591
[ English ]
İNSAN FÖTUSLARINDA BÖBREK GELİŞİMİNİN MORFOMETRİK ANALİZİ
Aynur Emine ÇİÇEKCİBAŞI, Taner ZİYLAN, Mustafa BÜYÜKMUMCU, Işık TUNCER, Khalil Awadh MURSHİD
Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, KONYA

Amaç: Çalışmada, insan fötuslarında böbreklerin lokalizasyonu ve morfometrik gelişimi değerlendirilerek, elde edilen verilerin istatistiksel analizi yapıldı.

Gereç ve Yöntem: Çalışma, 61 ikinci trimestr, 29 üçüncü trimestr olmak üzere toplam 90 (45 erkek, 45 dişi) adet spontan abort fötusta gerçekleştirildi. Mikrocerrahi mikroskobu altında, çift taraflı yapılan diseksiyonlar ile 180 adet böbrek incelendi. Böbreklerin columna vertebralis’e göre lokalizasyonları belirlendi. Ayrıca uzunluk, genişlik ve kalınlık ölçümleri elektronik kumpas yardımı ile yapıldı ve fotoğrafları çekildi. Veriler SPSS programında (Windows için 10.0) Mann-Whitney U testi ve Pearson korelasyon testi ile istatistiksel olarak değerlendirildi.

Bulgular: Her iki böbreğin uzunluk, genişlik ve kalınlık ortalamalarında, cinsiyetler ve lateralizasyon açısından anlamlı farklılık gözlenmemesine karşılık, trimestrlar arasında anlamlı farklılık (P<0.05) tespit edildi. Ayrıca bu parametreler ile gestasyonel yaş arasında korelasyon saptandı.

Sonuç: Çalışma sonuçlarının, fötal hayattaki böbrek gelişimi hakkında ek bir bilgi kaynağı olabileceği ve özellikle konjenital malformasyonların prenatal tanısına katkıda bulunarak, fötal tıp ile uğraşan bilim dallarına diagnostik ve terapötik açıdan yarar sağlayabileceği kanaatine varıldı.


[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]