[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2002, Cilt 7, Sayı 1, Sayfa(lar) 592-596
[ English ]
ALKOLİK RAT TESTİSLERİ ÜZERİNDE IŞIK MİKROSKOPİK ARAŞTIRMALAR
Nureddin CENGİZ, Ali OTLU
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, MALATYA

Amaç: Deneysel bir model üzerinden ratlarda kronik alkolizm oluşturularak testis dokusunda alkole bağlı olarak gelişen değişiklikler araştırıldı.

Gereç ve Yöntem: İki, dört ve altı ay süre ile % 7.2 alkol içeren modifiye bir sıvı diyetle beslenmeye tabi tutulan ergin Wistar albino erkek ratların kontrol gruplarına alkolsüz izoenerjik sıvı diyet uygulandı. Sakrifiye edilen deneklerin testis dokuları Bouin’s solusyonunda tesbit edildi. Doku takip işlemlerinden sonra parafine gömülen örneklerden 5-7 mm kalınlığında alınan kesitlere histolojik değerlendirmeler yapmak amacıyla hematoxylin-eosin boyama metodu uygulandı.

Bulgular: Kontrol grubuyla karşılaştırıldığında alkol grubu deneklerde; daha az ağırlık kazanımı, testiküler atrofi, spermatojenik hücre dökülmesi, sertoli hücre sıklığı, yağlanma ve tubuler dejenerasyonlara varan değişiklikler izlendi.

Sonuç: Zamanla artan bu değişikliklerin malabsorbsiyon-lardan, besinlerin biyolojik yararlanımındaki azalmadan, lipit peroksidasyonu ve endokrin imbalanstan kaynaklanabileceği sonucuna varıldı.


[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]