[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2002, Cilt 7, Sayı 1, Sayfa(lar) 597-601
[ English ]
TAVŞANLARDA L-ARGİNİN İLE OLUŞTURULMUŞ DENEYSEL AKUT PANKREATİTDE MELATONİNİN LİPİD PEROKSİDASYONU VE AMİLAZ AKTİVİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ
M. Ferit GÜRSU1, Hayati UMAÇ2, Nurullah BÜLBÜLLER2, Gürkan ÇIKIM1, İbrahim BAKAN1
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, ELAZIĞ
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Amaç: Akut pankreatitin erken evre patogenezinde serbest oksijen radikalleri ve bunun neden olduğu lipid peroksidasyonu önemli bir yer tutmaktadır. Bu deneysel çalışmada, L-arginin ile akut pankreatit oluşturulan tavşanlarda lipid peroksidasyonunun son ürünü olan malondialdehit (MDA) ile amilaz aktivitesi üzerine melatoninin etkisi araştırılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Onsekiz adet, ağırlıkları 1400-1900 g arasında değişen Yeni Zelanda cinsi erkek tavşan kullanılmıştır. Tavşanlar kontrol grubu (KG), akut pankreatit grubu (APG), melatonin verilen grup (MG) olmak üzere 3 gruba ayrılmış ve her gruptan 0-6-12-24 -48’inci saatlerde kan örnekleri alınarak serum MDA ve amilaz düzeylerine bakılmıştır.

Bulgular: Akut pankreatit grubunda (APG) kontrol grubuna göre MDA ve amilaz düzeyleri istatistiksel olarak anlamlı yüksek olduğu halde melatonin verilen grupta akut pankreatit grubuna göre 12-24-48’inci saatlerde MDA ve amilaz aktivitesinde istatistiksel olarak anlamlı azalma saptanmıştır.

Sonuç: Bu bulgularla akut pankreatitin tanısında MDA’nın da anlamlı bir indikatör olarak kullanılabileceği, tedavide melatoninin olumlu sonuçlar verebileceği kanısına varılmıştır.


[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]