[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2015, Cilt 20, Sayı 2, Sayfa(lar) 096-100
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Özkıyım Girişimiyle Hastaneye Başvuran Hastaların Mizaç Özellikleri
Osman MERMİ1, Faruk KILIÇ1, Mehmet Gürkan GÜROK2, Murat KULOĞLU3, Murad ATMACA1
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye
2Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, Elazığ, Türkiye
3Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye

Amaç: Çalışmamızda özkıyım girişiminde bulunan kişilerde mizaç özelliklerinin araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya acil servise özkıyım girişimi ile başvuran 50 hasta alındı. Hasta gruplarıyla yaş ve cinsiyet açısından benzer, 50 sağlıklı bireyden oluşan kontrol grubu oluşturuldu. Hastalara DSM–IV Eksen I Bozuklukları İçin Yapılandırılmış Klinik Görüşme Ölçeği (SCID-I) ve Temperament Evaluation of Memphis, Pisa, Paris, San Diego anketi (TEMPS-A) uygulandı.

Bulgular: Çalışmaya alınan hastaların % 60'ı (n=30) kadın, % 40'ı (n=20) erkekti. Hastaların yaş ortalaması 28.7±9.8 yıldı ve % 64'ü bekardı. Hasta grubunda, kontrol grubuna göre depresif, siklotimik ve anksiyöz mizaç skorları kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksekti. Yine hastaların % 56 (n=28) inde baskın bir veya birden fazla mizaç bulunduğu saptandı. Özkıyım girişiminde bulunan hastaların %38'inde (n=19) depresif mizaç, % 24'ünde (n=12) anksiyöz mizaç, % 16'sında (n=8) siklotimik mizaç ve %6'sında (n=3) irritabl mizaç saptandı.

Sonuç: Çalışmamızda depresif, anksiyöz ve siklotimik mizaç özelliklerinin özkıyım girişimi ile yakından ilişkili olduğu göze çarpmaktadır


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]