[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2015, Cilt 20, Sayı 2, Sayfa(lar) 101-106
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Plasental İnvazyon Anomalili Olguların Yönetiminde Uterin Balon Tamponad Kullanımı
Mehmet SIMSEK1, Remzi ATILGAN1, Ugur ORAK1, Salih Burcin KAVAK1, Zehra Sema OZKAN1, Ismail DEMIREL2, Hakan ARTAS3, Ekrem SAPMAZ1
1Firat University Faculty of Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology, Elazig, Turkey
2Firat University Faculty of Medicine, Department of Anesthesiology and Reanimation, Elazig, Turkey
3Firat University Faculty of Medicine, Department of Radiology, Elazig, Turkey

Amaç: Plasental invazyon anomalisi tespit edilen olguların konservatif yönetimi.

Gereç ve Yöntem: Hastanemizde plasental invazyon anomalisi tanısı alan ve tedavi edilen olguların klinik karekteristiklerinin analizi yapıldı.

Bulgular: İki yıllık periyotta toplam on olgu plasental invazyon anomalisi tanısı aldı. Yedi olgu plasenta akreta ve üç olgu plasenta perkreta idi. Ortalama kan kaybı ve transfüzyon miktarı sırasıyla 1950 (±646) mL ve 5.7 (±3.8) unite idi. Yedi olguda Bakri balon uygulaması postpartum hemorajiyi control altına aldı; fakat bir olguda uterin arter ligasyonu, diğer bir olguda ise B-Lynch sütürasyonu + uterin arter ligasyonu ile birlikte Bakri balon uygulamasına ihtiyaç duyuldu. Diğer bir kare sütür + foley katater-kondom tamponadı ile birlikte Affronti sütürleri uygulanarak kanama kontrolü sağlandı. Uterin balon tamponad uygulanan olgulardan hiçbiri histerektomiye gitmezken, B-Lynch sütürasyon + uterin arter ligasyonu yapılan bir olguya koagülopatiden dolayı acil histerektomi yapıldı. Olguların hiçbirinde postpartum enfeksiyon, mortalite ve pelvik organ yaralanması olmadı.

Sonuç: Plasental invazyon anomalisi tanısı konulan hastaların konservatif yönetiminde UBT' nin kullanımı hemorajiyi control altına alabilir ve fertiliteyi koruyabilir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]