[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2002, Cilt 7, Sayı 1, Sayfa(lar) 608-613
[ English ]
ŞİZOFRENİ VE DUYGUDURUM BOZUKLUKLARINDA İMMÜNGLOBULİN VE KOMPLEMAN DÜZEYLERİ
Murat KULOĞLU1, Vedat BULUT2, Murad ATMACA1, Süleyman ÖNAL2, Ömer GEÇİCİ1, A. Ertan TEZCAN1
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, ELAZIĞ
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, İmmünoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Amaç: Çalışmamızda; şizofreni ve duygudurum bozukluklarının immünglobulin ve kompleman düzeyleri üzerine etkilerinin araştırılması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Çalışma grubunu Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri polikliniğine başvuran ve DSM-IV tanı ölçütlerine göre şizofreni (s=18), major depresif bozukluk (s=17) ve bipolar bozukluk (s=13) tanısı konulan toplam 48 hasta ve ehliyet muayenesi için başvurarak klinik muayene sonucu psikiyatrik bozukluk belirlenmeyen 33 sağlıklı birey kontrol grubunu oluşturmuştur. Her iki grubun IgG, IgA, IgM, κ, λ, C3 ve C4 düzeyleri belirlenerek birbirleriyle karşılaştırıldı.

Bulgular: IgG düzeyleri şizofreni, depresif bozukluk ve bipolar bozukluk tanısı konanlarda kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksek bulundu. C3 düzeyleri depresif bozukluk tanısı konanlarda, şizofreni tanısı konanlardan ve kontrol grubundan; bipolar bozukluk tanısı konanlarda kontrol grubundan anlamlı olarak yüksek bulundu. IgA, IgM ve C4 düzeyleri yönünden gruplar arası fark saptanmadı.

Sonuç: IgG ve C3 düzeyi yönünden belirlediğimiz yükselmeler immünolojik sistemin psikiyatrik bozukluklarla ilişkisini destekler niteliktedir. Ancak, geniş hasta gruplarıyla ve ilaç kullanımı ile hastalık süresinin de gözönünde bulundurulduğu çalışmaların yararlı olacağı kanısındayız.


[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]