[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2015, Cilt 20, Sayı 3, Sayfa(lar) 152-155
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Sağlıklı Çocuklarda Kalp Hızı Değişkenliği
Muhammed KARABULUT
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı, Elazığ, Türkiye

Amaç: Kalp hızı değişkenliği (KHD), kalbin otonomik fonksiyon durumunu değerlendirmede kullanılan noninvaziv bir yöntemdir. Bu çalışmanın amacı, sağlıklı çocuklarda kalp hızı değişkenliğini değerlendirmekti.

Gereç ve Yöntem: 51 sağlıklı çocuk çalışmaya dahil edildi. Tüm olguların KHD, 24 saatlik Holter görüntüleme verileri kullanılarak değerlendirildi. KHD, beş zaman bağımlı (SDNN, SDNN-indeks, SDANN, RMSSD, pNN50) ve dört frekans bağımlı (LF, HF, VLF, LF/HF oranı) indeksler hesaplanarak ölçüldü.

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 51 sağlıklı çocuğun yaş ortalamaları 10.78 ± 3.80 yıl (yaş aralığı 4-17 yıl) idi. Kız ve erkek cinsiyeti arasında kalp hızı parametrelerinde istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmedi. KHD'nin SDNN, SDNN-indeks, SDANN-indeks, LF, VLF, total güç parametreleri, yaş ile anlamlı pozitif korelasyon gösterdi (r:0.301, p:0.032; r:0.278 p:0.048; r:0.335 p:0.016; r:0.334 p:0.017; r:0.361 p:0.009; r: 0.321 p:0.021; sırasıyla). Vücut kitle indeksi ve kalp hızı değişkenliği parametreleri arasında korelasyon saptanmadı.

Sonuç: Vagal aktiviteyi gösteren kalp hızı değişkenliği parametreleri kız ve erkek çocuklar arasında anlamlı farklılık göstermedi. Çocuklarda KHD parametrelerinin çoğunluğu yaş arttıkça artmıştır. Noninvaziv bir yöntem olan KHD, olası kardiyak aritmi riskini değerlendirmek için kullanılabilir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]