[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2002, Cilt 7, Sayı 1, Sayfa(lar) 614-618
[ English ]
PREEKLAMPTİK HASTALARDA PLAZMA MALONDİALDEHİD VE HOMOSİSTEİN DÜZEYLERİ ARASINDAKİ KORELASYON
Niyazi TUĞ1, Gürkan ÇIKIM2
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, ELAZIĞ
2 Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Dalı, ELAZIĞ

Amaç: Preeklamptik hastalarda plazma malondialdehid ve homosistein konsantrasyonları arasındaki olası ilişkinin incelenmesi.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada 20 preeklamptik, 20 normal gebe olmak üzere toplam 40 gebeden venöz kan örnekleri toplandı. Plazma malondialdehid ve homosistein düzeyleri belirlenerek aralarındaki korelasyon araştırıldı. İstatistisel incelemelerde Mann Whitney U testi ve Spearman bağıntı analizi kullanıldı.

Bulgular: Malondialdehid ve homosistein düzeylerinin preeklamptik hastalarda artmış olduğu saptandı (p1, p2<0.05). Bu iki parametre arasında anlamlı korelasyon bulundu (r: 0.77, p<0.01, n: 20).

Sonuç: Sonuçlarımız preeklampsi etyopatogenezi ve tedavisinde yeni yaklaşımlar getirebilir.


[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]