[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2015, Cilt 20, Sayı 4, Sayfa(lar) 215-218
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Postmenopozal Kanamalı Olgularda Maligniteye İlerleyişte Yaş, Endometrium Kalınlığı ve Vücut Kitle İndekslerinin Karşılaştırılması
Şehmus PALA1, Remzi ATILGAN1, Gökhan ARTAŞ2
1Fırat Üniversitesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD, Elazığ, Türkiye
2Fırat Üniversitesi, Patoloji, Elazığ, Türkiye

Amaç: Bu çalışmada postmenopozal kanamalı (PMK) olgularda maligniteye ilerleyişte yaş, endometrium kalınlığı (EK) ve vücut kitle indeksinin (VKİ) karşılaştırılmasını amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada, 168 postmenopozal kanamalı hastanın patolojik ve klinik özellikleri retrospektif incelendi. Tüm olguların yaş, gravida, parite, menopoz süresi, VKİ, EK değerleri kaydedildi. Hipertansiyon, diyabet gibi kronik hastalığı olanlar ile overde kitlesi olan hastalar çalışma dışında tutuldu. Verilerin istatistiksel analizi için SPSS 17.0 programı kullanıldı. Önce Kruskall Wallis varyans analizi yapıldı, p<0.05 bulunan parametreler için gruplar arası ikili karşılaştırmalarda Mann Whitney U testi kullanıldı. p<0.05 anlamlı kabul edildi.

Bulgular: Çalışmada, benign nedenler ve endometriyum kanseri saptanan gruplar çalışma kapsamına alındı. Grup 1 ( n=78 ): Benign patolojilerin neden olduğu PMK olguları. Grup 2 ( n=12 ): Endometriyum kanseri saptanan PMK olguları. G1 ile G2 karşılaştırıldığında endometrium kalınlığı ve yaş ile malignite arasında anlamlı ilişki bulunurken, VKİ ile malignite arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı. Olgu yaşı ve EK arttıkça maligniteye ilerleyişte artış tespit edildi. VKİ malign grupta benign gruba göre artmış olmasına rağmen istatistiksel fark tespit edilmedi.

Sonuç: Menopoz yaşı, endometriyum kalınlığı ve VKİ arttıkça malignite için risk artmaktadır. Ancak çalışmamızın sonucunda, PMK olgularında maligniteye ilerleyişte yaş ve endometrium kalınlığının vücut kitle indeksinden daha belirleyici olduğunu tespit ettik. Menopozal dönemdeki bir kadında endometriyum kalınlığı mutlaka ölçülmeli ve bu sonuca göre yönetilmelidir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]