[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2015, Cilt 20, Sayı 4, Sayfa(lar) 206-209
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Akut Romatizmal Ateş Tanılı Çocuklarda MPV ve PCT Parametrelerinin Değerlendirilmesi
Muhammed KARABULUT, Erdal YILMAZ
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı, Elazığ, Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın amacı, akut romatizmal ateş (ARA) hastalarında akut dönem ve tedavi sonrası izlemde sağlıklı gruba göre, ortalama trombositvolümü (MPV) ve kandaki trombosit yüzdesi olan platelet crit'in (PCT) enflamasyonu göstermede ve takibinde kullanışlı bir araç olup olmadığını göstermekti.

Gereç ve Yöntem: 47 ARA tanılı çocuk ve 40 sağlıklı çocuk çalışmaya dahil edildi. Trombosit indeksleri ve inflamatuar parametreler tüm çocuklar için ölçüldü. Hastalığın erken ve geç fazındaki trombosit indeksleri, sağlıklı çocukların değerleri ile karşılaştırıldı.

Bulgular: ARA tanılı çocuklar ve sağlıklı çocuklar arasında yaş, cinsiyet ve vücut kitle indeksi açısından anlamlı farklılık tespit edilmedi. ARA grubundaki MPV değeri, sağlıklı gruba göre daha düşüktü. Ancak, tespit edilen bu düşüklük, istatistiksel olarak anlamlı değildi (p=0.177). PCT değeri ARA'lı çocuklarda anlamlı olarak daha yüksek gözlendi (p<0.001). ARA tanılı çocuklarda lökosit sayısı ve trombosit sayısında (PLT) anlamlı artış, hemoglobin değerinde ise anlamlı düşüklük belirlendi (tüm parametreler için p<0.001). ARA hastalarında erken ve geç dönem MPV değerlerinde anlamlı bir farklılık saptanmadı. ARA hastalarında hem akut hem de geç dönemdeki PCT ve PLT değerleri, sağlıklı gruba göre anlamlı olarak yüksekti (sırasıyla, p=0.021, p=0.015; p=0.006, p=0.029).

Sonuç: PLT'nin yanı sıra PCT'nin de, ARA tanılı hastaların takibinde değerli bir parametre olarak kullanılabileceğine inanmaktayız.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]