[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2002, Cilt 7, Sayı 1, Sayfa(lar) 619-622
[ English ]
1998-2000 YILLARI ARASINDA ELAZIĞ ELET AŞ KESİMHANESİNDE SAPTANAN KİSTİK EKİNOKOKKOZUN EKONOMİK KAYIP YÖNÜNDEN İRDELENMESİ
Mustafa KAPLAN, Salih KUK
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Amaç: Bu çalışmada 1 Ocak 1998-31. 12. 2000 tarihlerini kapsayan 3 yıllık döneminde kesilen kasaplık hayvanlarda kistik ekinokokkozise (KE) bağlı oluşan ekonomik kayıpların boyutunun ve hayvan türlerine göre dağılımını araştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Elazığ ELET AŞ. Kesimhane’sinde veteriner kayıt defterleri incelenerek bu dönemde kesimi yapılan hayvanlarda KE’lu organların hayvan türüne ve yıllara göre dağılımları irdelendi.

Bulgular: Kesimi yapılan hayvanlarda akciğer, karaciğer ve kalpte KE yerleşme sıklığı sırasıyla sığırlarda %2.52, %2.32 ve %0.12 koyunlarda %2.51, %2.37 ve %0.13 keçilerde %1.85, %1.74 ve %0 olarak bulundu. Ekonomik değer olarak bakıldığında 3 yıllık süre içerisinde toplam ekonomik kaybın 29.099.064.000 TL olduğu bulunmuştur. Bunun 17.031.064.000 TL sığırlardaki, 8.258.000. 000 TL koyunlardaki ve 3.810.000.000 TL ise keçilerdeki ekonomik kayıp olduğu görüldü.

Sonuç: Sığır, koyun ve keçilerde KE’nin karaciğer, akciğer ve kalbe benzer oranlarda yerleştiği ancak bu tutulum oranlarının ekonomik kayba yansımasının sığırlarda çok daha yüksek olduğu görülmektedir. Bu sonuçlar ekonomik değer açısından bakıldığında sığırlarda KE’nin koyun ve keçilere göre çok daha önemli olduğu görülmektedir.


[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]