[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2016, Cilt 21, Sayı 1, Sayfa(lar) 017-023
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Sıçan Testis Dokusunda Kadmiyum ile Oluşturulan Hasar Üzerine Etil Pirüvatın Etkilerinin Araştırılması
Ayça LEKESİZCAN, Mehmet Fatih SÖNMEZ
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye

Amaç: Bu çalışmada kadmiyum ile testis dokusunda oluşturulan apoptozis ve hasar üzerine etil pirüvatın koruyucu etkisinin araştırılması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada 32 adet ergin erkek Wistar albino türü sıçanlar kullanıldı. Denekler rastgele 4gruba ayrıldı. Grup I; (n=8) kontrol grubu, Grup II; (n=8) 2,5 mg/kg intraperitoneal (i.p) kadmiyum uygulanan grup, Grup III; (n=8) 2,5 mg/kg kadmiyum + 100 mg/kg (i.p) etil piruvat uygulanan grup ve Grup IV; (n=8) 100 mg/kg (ip) etil piruvat uygulanarak oluşturuldu. Yirmi dört saat arayla iki doz etil piruvat uygulandı. İkinci uygulamasından bir saat sonra 2 ve 3. gruplara kadmiyum uygulandı ve uygulamadan 24 saat sonra denekler dekapite edilerek testis dokuları alındı.

Bulgular: Kadmiyum uygulanan grupta germinalepitelde düzensizlik, epitel hücreleri arasında vakuol oluşumu ve yer yer nekrotik tübüller gözlendi. Kadmiyum uygulanan grupta seminifertübül çapları, Johnsen'intübüler biyopsi skoru ve doku MDA düzeylerinin kontrol ile karşılaştırıldığında anlamlı derecede azaldığı, apoptotik hücre sayısının ise anlamlı derecede arttığı belirlendi. Koruyucu amaçlı verilen etil pirüvatın sadece apoptotik hücre sayısında iyileşme sağladığı gözlendi.

Sonuç: Sonuç olarak kadmiyum uygulamasının testis dokusunda çok ciddi histopatolojik değişiklikler oluşturmakta olduğu ve koruyucu amaçlı verilen etil pirüvatın bu hasarda etkili bir şekilde iyileştirici etkisinin olmadığı sadece apoptotik hücre sayısında iyileşme sağladığı gözlendi.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]