[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2016, Cilt 21, Sayı 1, Sayfa(lar) 029-034
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Vitiligolu Hastalarda Serum ADMA, MDA, Vitamin E ve Homosistein Düzeyleri
Dilara KAMAN1, Betül DEMİR2
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye

Amaç: Vitiligo, melanosit yıkımı ile seyreden kazanılmış bir depigmentasyon hastalığıdır. Vitiligonun gerçek etyopatogenezisi ve mekanizması tam olarak anlaşılamamıştır. Çeşitli gruplar, vitiligo patofizyolojisinde oksidatif stres katılımını göstermiştir. Bu çalışmanın amacı vitiligonun serum homosistein, asimetrik dimetilarginin (ADMA), vitamin A, vitamin E ve malondialdehit (MDA) düzeyleri ile ilişkisini araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Bu randomize vaka kontrol çalışması 30 vitiligo hastası ve 20 sağlıklı kontrol olmak üzere 50 birey üzerinde gerçekleştirilmiştir. Her bireyden serum kan örnekleri vitamin A, vitamin E, MDA, ADMA ve homosistein düzeylerini belirlemek üzere toplanmıştır. Bu parametrelerin düzeyleri her iki grupta da High Performance Liquid Chromatography-Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi (HPLC) cihazı kullanarak çalışılmıştır.

Bulgular: Serum vitamin E düzeyleri vitiligolu hastalarda istatistiksel olarak anlamlı düşük iken (p=0.004), serum MDA, homosistein ve ADMA düzeyleri anlamlı olarak artmıştı (p<0.0001). Vitamin A düzeyleri ise kontrol ve hasta bireylerde hemen hemen benzerdi (p>0.05).

Sonuç: Biz vitamin E düzeylerinin azalmasının ve homosistein, MDA ve ADMA düzeylerinin artmasının vitiligoda belirgin bir özellik teşkil ettiği sonucuna vardık.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]