[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2016, Cilt 21, Sayı 1, Sayfa(lar) 035-039
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Sağlıklı Yetişkin Erkeklerde Çeşitli Vücut Kompozisyon Parametreleri ve Arteryel Sertlik Arasındaki İlişki
Musluhittin Emre ERKUŞ, Halil ALTIPARMAK, Zekeriya KAYA, Recep DEMİRBAĞ, Özgür GÜNEBAKMAZ, Yusuf SEZEN
Harran Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji, Şanlıurfa, Türkiye

Amaç: Obezite ve arteryel sertlik, kardiyovasküler hastalık riskini arttırmaktadır. Antropometrik ölçümler ve çeşitli vücut kompozisyon parametrelerinin arteryel sertlik ile ilişkili olduğu bilinmektedir. Ancak antropometrik ölçümlerden viseral yağlanmanın arteryel sertlik ile ilişkisi yeterince bilinmemektedir. Bu çalışmada, total vücut yağ kitlesi ve viseral yağlanma ile arteryel sertlik arasındaki ilişkiyi araştırıldı.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya sağlıklı 52 erkek birey alındı. Tüm olguların kan basıncı, ayak-kol basınç indeksi ve bel/kalça oranı standart protokole göre ölçüldü. Viseral yağ kitlesi, total vücut yağ kitlesi, bazal metabolizma hızı, metabolik yaş ve beden kitle indeksini içeren vücut kompozisyon parametreleri Tanita BC-418 vücut kompozisyon analizörü ile biyoelektriksel empedans yöntemiyle ölçüldü. Arteryel sertliği değerlendirme için nabız dalga hızı ve augmentasyon indeksi, tensioMedTM arteriyografi cihazı ile ölçüldü.

Bulgular: Çalışmaya alınan olguların yaş ortalaması 40 ± 12 (aralık: 18-62) yıl idi. Nabız dalga hızı, 9.14 ± 1.55 m/sn ve augmentasyon indeksi, %16.66 ± 9.53'di. Total vücut ve viseral yağ kitlesi sırayla % 23 ± 7 ve 9 ± 4 olarak ölçüldü. Viseral yağ kitlesi; yaş, sistolik kan basıncı, BKİ, nabız dalga hızı ve arteryel yaş ile pozitif korelasyon göstermektedir. Çoklu regresyon analizinde, sadece viseral yağ kitlesi nabız dalga hızı ile bağımsız olarak ilişki göstermekteydi (ß=0.327, p=0.014).

Sonuç: Viseral yağlanma, sağlıklı yetişkin erkeklerde arteryel sertliği göstermede, total vücut yağ kitlesinden daha iyi bir öngördürücüdür.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]