[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2016, Cilt 21, Sayı 1, Sayfa(lar) 035-039
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Sağlıklı Yetişkin Erkeklerde Çeşitli Vücut Kompozisyon Parametreleri ve Arteryel Sertlik Arasındaki İlişki
Musluhittin Emre ERKUŞ, Halil ALTIPARMAK, Zekeriya KAYA, Recep DEMİRBAĞ, Özgür GÜNEBAKMAZ, Yusuf SEZEN
Harran Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji, Şanlıurfa, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Vücut kompozisyonu, arteryel sertlik, viseral yağlanma, total vücut yağ kitlesi, Body composition, arterial stiffness, visceral fat, total body fat mass
Özet
Amaç: Obezite ve arteryel sertlik, kardiyovasküler hastalık riskini arttırmaktadır. Antropometrik ölçümler ve çeşitli vücut kompozisyon parametrelerinin arteryel sertlik ile ilişkili olduğu bilinmektedir. Ancak antropometrik ölçümlerden viseral yağlanmanın arteryel sertlik ile ilişkisi yeterince bilinmemektedir. Bu çalışmada, total vücut yağ kitlesi ve viseral yağlanma ile arteryel sertlik arasındaki ilişkiyi araştırıldı.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya sağlıklı 52 erkek birey alındı. Tüm olguların kan basıncı, ayak-kol basınç indeksi ve bel/kalça oranı standart protokole göre ölçüldü. Viseral yağ kitlesi, total vücut yağ kitlesi, bazal metabolizma hızı, metabolik yaş ve beden kitle indeksini içeren vücut kompozisyon parametreleri Tanita BC-418 vücut kompozisyon analizörü ile biyoelektriksel empedans yöntemiyle ölçüldü. Arteryel sertliği değerlendirme için nabız dalga hızı ve augmentasyon indeksi, tensioMedTM arteriyografi cihazı ile ölçüldü.

Bulgular: Çalışmaya alınan olguların yaş ortalaması 40 ± 12 (aralık: 18-62) yıl idi. Nabız dalga hızı, 9.14 ± 1.55 m/sn ve augmentasyon indeksi, %16.66 ± 9.53'di. Total vücut ve viseral yağ kitlesi sırayla % 23 ± 7 ve 9 ± 4 olarak ölçüldü. Viseral yağ kitlesi; yaş, sistolik kan basıncı, BKİ, nabız dalga hızı ve arteryel yaş ile pozitif korelasyon göstermektedir. Çoklu regresyon analizinde, sadece viseral yağ kitlesi nabız dalga hızı ile bağımsız olarak ilişki göstermekteydi (ß=0.327, p=0.014).

Sonuç: Viseral yağlanma, sağlıklı yetişkin erkeklerde arteryel sertliği göstermede, total vücut yağ kitlesinden daha iyi bir öngördürücüdür.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Giriş
  Obezite; vücutta yağ miktarında artış ile karakterize, multifaktöriyel zeminde gelişen ve çok sayıda hastalığın gelişmesine neden olan prevalansı giderek artış gösteren kronik bir sağlık sorunudur1-4. Vücutta bulunan toplam yağ miktarı, özellikle abdominal bölgede bulunan viseral yağlanma, sağlıklı bireylerde kardiyovasküler hastalık (KVH) riskini artırmaktadır5,6. Çeşitli hastalık grupları ve obezlerde yapılan çalışmalarda, karın bölgesindeki yağlanmanın KVH risk göstergelerinden arteryel sertlik (ArS) ile ilişkili olduğu bildirilmiştir7-10.

  Arteryel sertlik, damar duvarının sertliğini ve esneyebilme özelliğini göstermektedir11. Artmış ArS'in hipertansiyon, kalp yetersizliği, koroner arter hastalığı, diyabetes mellitus, dislipidemi, obezite ve metabolik sendrom ile ilişkili olduğu gösterilmiştir12-20. ArS'nin değerlendirmesinde nabız dalga hızı (NDH), augmentasyon indeksi (AuI) ve santral kan basıncı (sKB) kullanılmaktadır8,21,22. Sağlıklı bireylerde viseral yağ miktarının ArS üzerine etkisi net olarak bilinmemektedir. Bu çalışmada, sağlıklı, erkek yetişkinlerde, viseral yağ dokusu ve diğer vücut kompozisyon parametreleri (VKP) nin ArS parametreleri ile ilişkili olup olmadığını araştırıldı.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Materyal ve Metot
  Çalışma Protokolü
  Hormonal denge, aort çapı ve uzunluğundaki farklılıklardan dolayı vücut kompozisyon ve ArS parametreleri erkek ve kadınlarda ayrı olarak değerlendirilmesi daha uygun görülmektedir. Bu gerekçelerle çalışmaya sağlıklı erkek bireyler dâhil edildi. Çalışma, etik kurul onayı alındıktan sonra başlatıldı. Mart 2013-Aralık 2014 tarihleri arasında kardiyoloji polikliniğine müracaat eden, yapılan değerlendirmeler sonucunda sağlıklı görünen ve çalışmaya katılmayı kabul eden erkek bireyler ardışık olarak çalışmaya alındı. Ayrıca çalışmaya katılanların yazılı ve sözlü onamları alındı. Hipertansiyon, diyabetes mellitus, hiperlipidemi, kalp kapak hastalığı, ritim ileti problemleri, kalp yetersizliği ve herhangi bir ilaç kullanım öyküsü olanlar, sigara ve alkol alanlar ile mental ya da fiziksel güçsüzlüğü olanlar dışlandı. Tüm olgularda ayrıntılı öykü alınıp ve detaylı fizik muayene yapıldı.

  Vücut Bileşenleri ve Antropometrik Ölçümler
  Boy ve kilo ölçüldükten sonra, BKİ, kilo/boy2 (kg/m2) formülü kullanılarak bulundu. Bel çevresi, kaburga kemiğinin alt bölgesiyle iliak kemiğin üst noktası arasında kalan bölgenin ortasından yatay olarak, kalça çevresi ise kalçanın en geniş yerinden manüel yöntemle ölçüldü. Bel-kalça oranı, bel çevresinin kalça çevresine bölünmesiyle elde edildi. Viseral yağ kitlesi, total vücut yağ kitlesi (TVYK), yağ yüzdesi, bazal metabolizma hızı ve metabolik yaş Tanıta BC418 vücut kompozisyon analizörü ile biyoelektriksel empedans yöntemiyle değerlendirildi. Tüm olguların üst ekstremiteden brakial arter basıncı, vasküler el Doppleri ve sfigmomanometre kullanılarak alt ekstremitede sistolik basınçları ölçülerek ayak-kol basınç indeksleri hesaplandı.

  Arteryel Sertliğin Değerlendirilmesi
  ArS, invaziv ve noninvaziv çeşitli yöntemlerle değerlendirilebilir. Bu değerlendirmelerde bakılan parametreler; nabız dalga hızı (NDH), Augmentasyon indeksi (AuI) ve sKB'dir. NDH; aortaya atılan kanın oluşturduğu dalganın hızı, AuI; dalganın damar duvarına çarptıktan sonra yansımasıdır. Çalışmaya katılanların ArS ölçümü, uygun ortamda ve sırt üstü yatar pozisyonda 5-10 dk. dinlendikten sonra TensioMedTMArteryografi (TensioMED Ltd., Macaristan, versiyon 3.0.0.1) cihazı kullanılarak ölçüldü. Bu işlem tavsiye edilen protokole göre yapılmış olup 5 dk. ara ile yapılan en az 3 ölçümün ortalaması alınmıştır23. ArS parametreleri (NDH, AuI ve sKB) ile sistolik ve diyastolik kan basınçları, nabız basıncı, ortalama kan basıncı ve dakika kalp hızını cihaz otomatik ölçmektedir. AuI, kalp hızından etkilendiği için bu etkilenmeleri ortadan kaldırmak için cihaz tarafından otomatik olarak 75 kalp hızına ayarlanan değer alınmıştır24.

  İstatiksel Analiz
  Tüm verilerin istatiksel analizi, SPSS (Inc., Chicago, IL, Amerika) software 13 numaralı versiyonu ile yapıldı. Veriler ortalama ± standart sapma olarak sunuldu. Normal yaşın, metabolik ve arteryel yaş arasında farklılık olup olmadığı bağımsız örneklem t testi ile araştırıldı. Değişkenlerin dağılımının normal olup olmadığı Kolmogorov-Simirnov testiyle kontrol edildi. Viseral yağlanma, TVYK ve ArS göstergelerinin diğer parametreler olan ilişkisi göstermek için Pearson korelasyon ve lineer regresyon analiz testleri kullanıldı. P<0.05, istatiksel olarak anlamlı kabul edildi.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Bulgular
  Çalışmaya yaş ortalaması 40 ± 12 yıl olan 52 erkek birey dâhil edildi. Çalışmaya katılanların vücut kompozisyonu, klinik ve laboratuar sonuçları, tablo-1'de gösterilmiştir. Çalışma popülasyonunun sistolik ve diyastolik kan basınçları normal sınırlarda, BKİ ise 25 ± 3 kg/m2 idi. Çalışmaya katılanların normal yaş ortalaması, metabolik yaş ile benzerlik gösterirken (sırasıyla; 40 ± 12 yıl, 41 ± 14 yıl, p=0.072), arteryel yaş, normal yaştan (sırasıyla; 53 ± 11 ve 40 ± 12 yılı, p<0.001) daha fazla olarak belirlendi.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 1: Katılımcıların klinik ve laboratuar özellikleri

  İkili korelasyon analizinde, viseral yağlanma ile yaş, sistolik kan basıncı, BKİ, NDH, AuI, metabolik ve arteryel yaş anlamlı ilişki göstermekteydi (p<0.05, hepsi için). Ancak çoklu regresyon analizinde diğer parametrelerden bağımsız NDH ve metabolik yaş olarak viseral yağlanma ile ilişkiliydi (sırasıyla; ß=0.327, p=0.014; ß=1.197, p=0.008) (Tablo 2).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 2: Viseral yağ kitlesi ve total vücut yağ kitlesiyle ilişkili parametrelerin ikili ve çoklu regresyon analizi.

  TVYK de, ikili korelasyonda viseral yağlanmada olduğu gibi benzer parametreler ile ilişkiliyken, çoklu regresyon analizinde ise sadece metabolik yaş ile bağımsız ilişki göstermekteydi (ß=1.921, p=0.001) (Tablo 3).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 3: Arteryel sertlik parametreleri ile vücut kompozisyon bileşenlerinin ilişkisi.

  İkili korelasyon analizlerinde viseral yağlanma ile NDH arasındaki korelasyon, TVYK ile NDH arasındaki ilişkiden daha anlamlıydı (Şekil 1).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 1: Nabız dalga hızının viseral yağlanma ve total vücut yağ kitlesi arasındaki ilişki

  ArS parametrelerinden NDH, AuI ve sKB ile ilişkili parametreler Tablo-3'de gösterilmiştir. NDH; BKİ, TVYK ve viseral yağlanma ile AuI ve santral kan basıncı ise; TVYK ve viseral yağlanma ile ilişkiliydi. Regresyon analizlerinde; NDH, BKİ ve viseral yağlanma ile bağımsız ve pozitif bir ilişki gösterirken (ß=0.478, p=0.029; ß=0.506, p=0.023), AuI, sadece viseral yağlanma ile ilişkili görünmekteydi (ß=0.498, p=0.029).

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Tartışma
  Bu çalışmanın sonucunda; A. Hem viseral yağlanma hem de TVYK'nin; normal yaş, metabolik ve arteryel yaş, sistolik kan basıncı, BKİ, NDH ve AuI ile ilişki gösterdiği, B. Viseral yağ dokusu ile NDH arasındaki korelasyonun TVYK'ne göre daha güçlü olduğu, C. NDH ve AuI'lerinin sadece viseral yağlanma ile bağımsız ilişki gösterdiği tespit edilmiştir.

  ArS'yi değerlendirmede kullanılan parametreler, NDH, AuI ve santral aortik basınçtır. Bunlardan NDH, ArS'yi değerlendirmede altın standart yöntem olarak kabul edilmektedir21. Antropometrik ve VKP ile ArS arasındaki ilişki pek çok çalışmada ele alınmıştır. Wildman ve ark. yaptıkları çalışmada ArS'nin BKİ, bel çevresi, bel-kalça oranı ile ilişkili olduğunu, ancak Anoop ve ark. ise, ArS ile sadece TVYK arasında ilişki olduğunu saptamışlardır25,26. Diğer bir çalışmada TVYK'nin KVH riskini öngörmede viseral yağlanmaya göre daha zayıf bir belirteç olduğu belirtilmiştir27. Çalışmamızda ArS parametrelerinden NDH, AI ve sKB hem viseral yağlanma hem de TVYK ile korele iken, regresyon analizlerinde ise NDH ve AuI sadece viseral yağlanma ile bağımsız ilişkiliydi. Viseral yağlanmanın TVYK'e göre NDH ve AuI ile anlamlı korelasyon göstermesi, sağlıklı erkek bireylerde daha iyi bir kardiyak olay öngördürücü olabileceği görüşüyle uyumludur.

  BKİ ile ArS arasındaki ilişkiyi araştıran çalışmalarda farklı sonuçlar bildirilmiştir. Bir çalışmada, BKİ ile ArS arasında anlamlı ilişkili bulunmasına rağmen başka bir çalışmada, BKİ'nin boy ve cilt altı yağ dokusu gibi kişisel özellikleri dikkate almamasından dolayı ArS prediktörü olmadığı belirtilmiştir28,29. Çalışmamızda BKİ ile NDH ve AuI arasındaki ilişkinin anlamlı olması, KVH riskini öngörmede kullanılabileceğini düşündürmektedir.

  Abdominal obeziteyi gösteren bel çevresinin ArS'yi öngörmede önemli bir parametre olduğu belirtilmesine rağmen bazı çalışmalarda, bel çevresi ile ArS arasında anlamlı ilişkinin olmadığı gösterilmiştir28,30,31. Çalışmamızda ArS parametreleri, bel çevresi ile daha zayıf; viseral yağlanma ve TVYK daha kuvvetli ilişki göstermekteydi. Bu sonuç, obez olmayan erkeklerde kardiyak riski öngörmede, viseral yağlanmanın bel çevresinden daha çok faydalı olabileceğini düşündürmektedir. Bu durum, bel çevresi ile ArS arasında ilişkinin olmadığı çalışma sonuçlarını desteklemektedir.

  Çalışmanın Sınırlamaları
  Çalışmamızda bazı sınırlılıklar vardır. En önemli sınırlama, çalışmaya alınan birey sayısının az olmasıdır. Öncelikli olarak çalışmamız daha geniş bir popülasyondan yapılmasını planladığımız çalışmanın ön verisi olması açısından yeterli görülebilir. Diğer taraftan çalışmaya katılanların erkek cinsiyetle sınırlı olması, kadınlarla yapılacak karşılaştırma imkânı vermemiştir. Enflamasyon belirteçlerine bakılmamış olması da sınırlamalar arasında sayılabilir. Kan şekeri, lipitler gibi biyokimyasal verilerin eklenmemiş olması diğer bir sınırlamadır. Bununla beraber koroner arter hastalığı, hipertansiyon, diyabet ve hiperlipidemisi olanların dışlanmış olması bu verilerin normal aralıkta olduğunu düşündürmektedir. Ancak elde edilen sonuçlar yapılacak çalışmamıza yol gösterici olması açısından önemlidir.

  Sonuç
  Erkeklerde viseral yağlanmanın TVYK'ye göre ArS üzerine daha etkili olduğu, vücut kompoziyonu ile ilgili parametrelerden viseral yağ ölçümünün ön plana çıkarılmasının uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) Rahmouni K, Correia ML, Haynes WG, Mark AL. Obesity-associat edhy pertension: new in sightsinto mechanisms. Hypertension 2005; 45: 9-14.

  2) Bray GA. Medical consequences of obesity. J Clin Endocrinol Metab 2004; 89: 2583-89.

  3) Naumnik B, Mysliwiec M. Renal consequences of obesity. Med Sci Monit 2010; 16: 163-70.

  4) Oliveira Junior SA, Dal Pai-Silva M, Martinez PF, et al. Diet-induced obesitycauses metabolic, endocrine and cardiacal terations in spontane ously hypertensive rats. Med Sci Monit 2010; 16: 367-73.

  5) Lee M, Choh AC, Demerath EW, Towne B, Siervogel RM, Czerwinski SA. Associations between trunk, leg and total body adiposity with arterial stiffness. Am J Hypertens 2012; 25: 1131-37.

  6) Ferreira I, Snijder MB, Twisk JW, et al. Central fatmassver susperipheral fat and leanmass: opposite (adverse versus favorable) associations witharterial stiffness? The Amsterdam Growt h and Health Longitudinal Study. J Clin Endocrinol Metab 2004; 89: 2632-39.

  7) Laurent S, Boutouyrie P, Asmar R, et al. Aorticstiffness is an independent predictor of all-cause and cardio vascular mortality in hypertensive patients. Hypertension 2001; 37: 1236-41.

  8) Vlachopoulos C, Aznaouridis K, Stefanadis C. Prediction of cardiovascular event sandall-cause mortality witharterial stiffness: a systematic review and meta-analysis. J Am Coll Cardiol 2010; 55: 1318-27.

  9) Rider OJ, Tayal U, Francis JM, et al. The effect of obesity and weightloss on aorticpulsewavevelocity as assessed by magnetic resonancei maging. Obesity (Silver Spring) 2010; 18: 2311-16.

  10) Nordstrand N, Gjevestad E, Dinh KN, et al. The relation ship between various measures of obesity and arterial stiffness in morbidly obesepatients. BMC Cardio vasc Disord 2011; 11: 17.

  11) O'Rourke MF, Hashimoto J. Mechanicalfactors in arterialaging: a clinical perspective. J Am Coll Cardiol 2007; 50: 1-13.

  12) Liu JJ, Sum CF, Tavintharan S, et al. For SMART2D Study. Obesity is a determinant of arterial stiffnessin dependent of traditional risk factors in Asians with young-on settype 2 diabetes. Atherosclerosis 2014; 236: 286-91.

  13) Laurent S, Katsahian S, Fassot C, et al. Aortic stiffness is an independen tpredictor of fatal stroke in essential hypertension. Stroke 2003; 34: 1203-6.

  14) London GM. Largeartery function and alterations in hypertension. J Hypertens Suppl 1995; 13: 35-38.

  15) Moritani T, Crouse SF, Shea CH, Davidson N, Nakamura E. Arterial pulsewave velocity, Fourier pulsatility index, and blood lipidprofiles. Med Sci Sports Exerc 1987; 19: 404-9.

  16) Liao J, Farmer J. Arterialstiffness as a risk factor for coronary arterydisease. Curr Atheroscler Rep 2014; 16: 387.

  17) Demir S, Akpınar O, Akkus O, et al. Theprognosticvalue of arterial stiffness in systolic heartfailure. Cardiol J 2013; 20: 665-71.

  18) Nurnberger J, Keflioglu-Scheiber A, Opazo Saez AM, Wenzel RR, Philipp T, Schäfers RF. Augmentation index is associated with cardiovascular risk. J Hypertens 2002; 20: 2407-14.

  19) Prenner SB, Chirinos JA. Arterialstiffness in diabetes mellitus. Atherosclerosis 2014; 238: 370-79.

  20) Kalay N, Elcik D, Doğan A, et al. Theeffects of significant coronarystenos is and percutaneous coronary intervention on aortic stiffness. Turk Kardiyol Dern Ars 2012; 40: 143-47.

  21) Reference Valuesfor Arterial Stiffness' Collaboration. Determinants of pulse wavevelocity in healthy people and in the presence of cardiovascular risk factors: 'establishing normal and referencevalues'. EurHeart J 2010; 31: 2338-50.

  22) Palatini P, Casiglia E, Gąsowski J, et al. Arterialstiffness, central hemodynamics, and cardiovascular risk in hypertension. Vasc Health Risk Manag 2011; 7: 725-39.

  23) Laurent S, Cockcroft J, Van Bortel L, et al. European Network for Non-invasive In vestigation of Large Arteries. Expert consensus document on arterial stiffness: methodological is sues and clinical applications. Eur Heart J 2006; 27: 2588-605.

  24) Wilkinson IB, Mac Callum H, Flint L, Cockcroft JR, Newby DE, Webb DJ. The influence of heart rate on augmentation index and central arterial pressure in humans. J Physiol 2000; 525: 263-70.

  25) Wildman RP, Mackey RH, Bostom A, Thompson T, Sutton-Tyrrell K. Measures of obesity are associated with vascular stiffness in young and olderadults. Hypertension 2003; 42: 468-73.

  26) Anoop S, Misra A, Bhardwaj S, Gulati S. High body fat and low musclemass are associated with increased arterial stiffness in Asian Indians in North India. J Diabetes Complications 2015; 29: 38-43.

  27) Paniagua L, Lohsoonthorn V, Lertmaharit S, Jiamjarasrangsi W, Williams MA. Comparison of Waist Circumference, Body Mass Index, Percent Body Fatand Other Measure of Adiposity in Identifying Cardiovascular Disease Risk samong Thai Adults. Obes Res Clin Pract 2008; 2: 215-23.

  28) Budimir D, Jeroncic A, Gunjaca G, Rudan I, Polasek O, Boban M. Sex-specificassociation of anth ropometric measures of body composition with arterial stiffness in a healthy population. Med Sci Monit 2012; 18: 65-71.

  29) Wykretowicz A, Adamska K, Guzik P, et al. Indices of vascular stiffness and wave reflection in relationto body massindexor body fat in healthy subjects. Clin Exp Pharmacol Physiol 2007; 34: 1005–9.

  30) Shen W, Punyanitya M, Chen J, et al. Waist circum ference correlates with metabolic syndromeindi cators better thanper centagefat. Obesity (Silver Spring) 2006; 14: 727-36.

  31) Janssen I, Katzmarzyk PT, Ross R. Waistcircumferenceand not body massindex explains obesity-related health risk. Am J Clin Nutr 2004; 79: 379-84.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]