[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2016, Cilt 21, Sayı 1, Sayfa(lar) 040-043
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Ortalama Trombosit Hacmi Preeklemsi ile İlişkili midir?
Şeyda YAVUZKIR, Behzat CAN, Alparslan AKYOL
Fırat Üniversitesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Elazığ, Türkiye

Amaç: Bu çalışmada, preeklamptik ve normal gebelerde trombosit parametrelerinin karşılaştırılması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Preeklampsi tanısı almış 50 hasta ve kontrol grubu olarak 70 sağlıklı gebe kadın dahil edildi. Grupların trombosit sayısı ve ortalama trombosit hacmi (OTH) karşılaştırıldı.

Bulgular: Preeklampsi grubunda bulunan hastaların yaş ortalaması 28.3± 4.6 yıl ve kontrol grubunda bulunan gebelerin yaş ortalaması 27± 3.5 yıl idi. Her iki grup arasında yaş ortalaması ve gestasyon haftaları yönünden anlamlı fark yoktu (p>0.05). Preeklampsi grubunda ortalama trombosit sayısı (x 103/μL) 235.5±78.5 ve kontrol grubunda bulundu ve gruplar arasında anlamlı fark yoktu (p>0.05). Preeklampsi grubunda ortalama OTH değeri (9.8±1.4) kontrol grubundan (8.7±1.3) anlamlı olarak daha yüksek saptandı (p=0.012).

Sonuç: Bu çalışmada OTH değeri preeklampsi grubunda kontrol grubundan daha yüksek bulundu. Ortalama trombosit sayısı ise benzer bulundu.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]