[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2002, Cilt 7, Sayı 1, Sayfa(lar) 630-638
[ English ]
2000 YILINDA YENİMAHALLE ve ABDULAHPAŞA EĞİTİM ARAŞTIRMA SAĞLIK OCAKLARINA YAPILAN BAŞVURULARDA ENFEKSİYON HASTALIKLARI SIKLIĞI ve ANTİBİYOTİK KULLANIMI
Ahmet Tevfik OZAN, Yasemin AÇIK, A. Ferdane OĞUZÖNCÜL, S. Aytaç POLAT, S. Erhan DEVECİ
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Amaç: Bu araştırma, 2000 yılında Yenimahalle ve Abdullahpaşa Eğitim Araştırma Sağlık Ocaklarına (EASO) yapılan poliklinik başvuruları içerisinde enfeksiyon hastalıkları sıklığını belirlemek ve enfeksiyon hastalıklarında antibiyotik kullanımının genel olarak değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Sağlık ocaklarının (SO) 1 Ocak-31 Aralık 2000 tarihleri arasındaki poliklinik kayıtlarından, enfeksiyon hastalıklarının ve kullanılan antibiyotiklerin dağılımları ile ilgili veriler retrospektif olarak incelenmiştir.

Bulgular: Toplam poliklinik başvuruları içerisinde enfeksiyon hastalığı tanısı alan kişi oranı Yenimahalle EASO’da %45.7, Abdullahpaşa EASO’da %49.0’dır. Yenimahalle ve Abdullahpaşa EASO’larında enfeksiyon hastalıkları arasında ilk sırayı akut solunum yolu enfeksiyonları (ASYE) almakta (%28.2, %25.7), bunu idrar yolları enfeksiyonları (İYE) izlemektedir (%4.2, %4.0). Her iki SO’da da ASYE tüm yaş gruplarında en fazla görülen enfeksiyon hastalığıdır. Yenimahalle EASO’da enfeksiyon hastalıklarının %24.8’ine, Abdullahpaşa EASO’da ise %23.0’ına antibiyotik verilmemiştir. Yenimahalle’de reçetelenen antibiyotik grupları içerisinde ilk sırayı ampisilin ve sulbaktam kombinasyonu (%15.1), Abdullahpaşa’da ise penisilin grubu (%20.1) almaktadır.

Sonuç: Birinci basamakta enfeksiyon hastalığı başvuruları oldukça yoğundur. Enfeksiyon hastalıklarına yönelik koruyucu, denetleyici ve tedavi edici hizmetlerin aksamaması için gerekli çalışmalar yapılmalıdır.


[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]