[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2016, Cilt 21, Sayı 3, Sayfa(lar) 162-163
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Brusella Tedavisinde Nadir Görülen Bir Yan Etki: Fotoonikoliz
Hülya NAZİK1, Selçuk NAZİK2, Feride ÇOBAN GÜL3, Betül DEMİR4
1Bingöl Devlet Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği, Bingöl, Türkiye
2Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Bingöl, Türkiye
3Elazığ Eğitim Araştırma Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği, Elazığ, Türkiye
4Fırat Üniversitesi Tıp fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Fotoonikoliz, Bruselloz, Doksisiklin, Photoonycholysis, Brucellosis, Doxycycline
Özet
Bruselloz, Türkiye'de ve dünyada önemli bir halk sağlığı sorunudur. Ateş, eklem ağrıları, terleme gibi spesifik olmayan belirtilerle ortaya çıkan brusellozun tedavisinde doksisiklin önemli bir yer tutmaktadır. Ayrıca doksisiklin enflamatuar ve enfeksiyöz birçok hastalığın tedavisinde veya profilaksisinde kullanılan geniş spektrumlu tetrasiklin grubu bir antibiyotiktir. Doksisiklinin birçok sistemik komplikasyonunun (özefajit, hepatotoksisite, ishal vb.) yanında fototoksik etkisi de bilinmektedir. Fototoksik reaksiyonlara nadiren eşlik eden fotoonikoliz, ultraviyole ışınlarının etkisi ile tırnak plağının tırnak yatağından ayrılması durumudur. Bu olgu sunumunda bruselloz nedeniyle doksisiklin tedavisi başlanan ve tüm el tırnaklarında fotoonikoliz gelişen bir hastanın sunulması amaçlanmıştır.
 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Giriş
  Fototoksik reaksiyon; güneş ışınlarına hassasiyeti artıran ilaçlara bağlı, güneşe maruz kalan bölgelerde gelişir. Fotoonikoliz, ultraviyole (UV) ışınlarının etkisi ile tırnak plağının tırnak yatağından ayrılması ile oluşur ve fototoksik reaksiyonlara nadiren eşlik eder1. Doksisiklin enfeksiyöz ve enflamatuar hastalıkların tedavisinde kullanılan, geniş spektrumlu tetrasiklin grubu bir antibiyotiktir. Birçok sistemik komplikasyonun (özefajit, hepatotoksisite, ishal vb.) yanında fototoksik etkisi de bilinmektedir2. Bu yazıda, doksisiklin kullanımı sonrası nadir görülen fotoonikoliz olgusunun sunulması amaçlanmıştır.
 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Olgu Sunusu
  On beş yaşında, erkek hasta titreme ile yükselen ateş ve eklem ağrısı şikayeti ile enfeksiyon hastalıkları polikliniğine başvurdu. Hayvan besleme (koyun, keçi), taze peynir yeme ve annesinde geçirilmiş bruselloz öyküsü mevcuttu. Fizik muayenede ateş (38.6ºC) dışında anlamlı bulgu yoktu. Hastanın Wrigth tüp aglütinasyon testi 1/320 olarak tespit edildi. Bruselloz tanısı ile; doksisiklin 2x 100 mg kapsül, rifampisin 2x300 mg kapsül tedavileri başlandı. Tedaviden 14 gün sonra tırnaklarda ağrı, tırnak altlarında boşalma ve tırnaklardan su çıkma şikayeti ile dermatoloji polikliniğine başvurdu. Olgunun; herhangi bir travma öyküsünün, dermatolojik veya sistemik hastalığının olmadığı öğrenildi. Dermatolojik muayenede tüm el tırnaklarında onikoliz varken; sol elde iki, dört ve beşinci; sağ elde üç, dört ve beşinci tırnaklarda kahverengi pigmentasyon tespit edildi (Şekil 1). Tırnak plağında subungal hemoraji, piting, subungal hiperkeratoz, yağ lekesi, longütüdinal çizgilenme, lökonişi vb. bulguya rastlanmadı. Ayak tırnakları ise normaldi. Yüz, kol gibi güneşe maruz kalan diğer bölgelerde lezyon yoktu. Tırnaktan yapılan nativ preparat incelemesinde mantar elemanlarına rastlanmadı. Tüm bu veriler ışığında olguya doksisiklin tedavisine bağlı gelişen fotoonikoliz tanısı konuldu. Enfeksiyon Hastalıkları uzmanı görüşü alınarak doksisiklin tedavisi sonlandırıldı. Tedavi trimetoprim-sülfametoksazol (TMP-SMX) 2x1 fort tablet (800/160 mg) ve rifampisin 2x300 mg kapsül şeklinde değiştirildi.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 1: A: El tırnaklarında gelişen fotoonikoliz. B: Sol el tırnaklarında fotoonikoliz

  Hastaya tırnaklarını kısa tutarak, travmadan ve güneşten korunma önerildi. Hasta bir ay sonra poliklinik kontrolü için başvurduğunda el tırnaklarında ağrı şikayetinin gerilediği öğrenildi ve dermatolojik muayenede tırnaklarda kısmi düzelme mevcuttu.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Tartışma
  Fotoonikoliz, UV ışınları nedeniyle tırnak plağının tırnak yatağından ayrılmasıyla sonuçlanan nadir bir fototoksik reaksiyondur3. Fotoonikoliz etiyolojisinde; ilaçlar (tetrasiklinler, florokinolonlar, nonsteroid antienflamatuar ajanlar, psoralenler, retinoidler, zidovudin, kinin vb.), porfiri gibi fotosensitizasyon ile karakterize hastalıklar ve spontan gelişim yer alır1,4.

  Fotoonikolize en sık neden olan ilaçların başında tetrasiklinler yer alır. Ayrıca psoralenler, florokinolonlar, kloramfenikol, oral kontraseptifler ve klorpromazin gibi ilaçlar da fotoonikolize neden olabilir1. Fotoonikoliz ilaç alımından hemen sonra veya ilaç kesildikten birkaç hafta sonra ortaya çıkar5. Bu olguda bruselloz tedavisi için başlanan doksisiklinin ikinci haftasında fotoonikolizin ortaya çıktığı öğrenildi.

  Fotoonikoliz, çocuklarda nadiren görülür ve genellikle birkaç parmak etkilenir. Olgunun çocuk olması ve eldeki tüm tırnakların etkilenmesi ilgi çekicidir. Ayak tırnakları güneş ışığına daha az maruz kaldığı için fotoonikoliz nadir görülür, el tırnaklarında ise daha sık gözlenir. Fotoonikoliz hastalarında; tırnakta renk değişikliği ve nadiren ağrı gözlenir. Bu olguda el tırnaklarında renk değişikliği ve ağrı mevcuttu ve ayak tırnakları normaldi. Fotoonikolize sıklıkla deri döküntüsü eşlik etmesine rağmen olguda deri döküntüsü yoktu6.

  Tırnakta ayrışma klinik olarak üç alt tiptedir. Tip 1; en sık görülen tiptir ve ayrışma distalde yarım ay şeklindedir. Tip 2'de; proksimalde dairesel bir çentik vardır. Tip 3'te ise lezyonlar tırnak plağının merkezindedir7. Bu olgudaki fotoonikoliz nadir görülen tip 2 ile uyumlu idi.

  Tırnak yapısının dışbükey lens gibi davranması ve UV ışınlarının tırnak yatağına odaklanması tırnak harabiyetine neden olmaktadır. Ayrıca tırnak yatağının deriye göre daha az melanin içermesi, stratum granülozum ve sebase glandların olmayışı da fotokorunmayı kısıtlamaktadır8. Bu olgu; hayvan otlattığı için güneş ışınlarına yoğun ve uzun süre maruz kalmıştır. Ayrıca bölgenin coğrafi koşulları (kuzey yarım küre 39-41 kuzey enlemleri ve 1140 metre) ve yaz mevsimi nedeniyle güneş ışınları daha dik açı ile ulaşmıştır. Tablonun oluşmasında bu faktörlerin kolaylaştırıcı rol oynadığı düşünülmektedir.

  Fotoonikoliz tanısı onikolize neden olabilecek diğer nedenlerin (dermatolojik hastalıklar, sistemik hastalıklar, tırnağa temas ettirilen ürünler vb.) dışlanmasıyla konur9. Doksisiklin sıkça kullanılan bir antibiyotik olmasına rağmen fotoonikolizin eşlik ettiği az sayıda olgu bildirilmiştir. Olgunun etiyolojisinde ilaç dışında bir neden tespit edilmemiştir.

  Tedavi; lokal önlemler (tırnakların kısa tutulması, travmadan kaçınma, su ile uzun süreli temastan kaçınma, tırnakları tahrip edecek ürünlerden sakınma) ve neden olan ilacın kesilmesini içerir7. Enfeksiyon Hastalıkları uzmanı tarafından, doksisiklin tedavisi sonlandırıldı ve yerine TMP-SMX başlandı. Fotoonikoliz iyi seyirli bir tablodur ve ilaç kesildikten 3-6 ay sonra kendiliğinden geriler. Bir ay sonra poliklinik kontrolüne çağrılan olgunun ağrı şikayeti gerilemişti ve tırnaklarda kısmi düzelme mevcuttu. Olgu sonraki takiplerine gelmedi.

  Sonuç olarak; profilaktik veya tedavi amaçlı doksisiklin başlanan olgular olası yan etkileri hakkında bilgilendirilmelidir. Güneş maruziyetine karşı güneş koruyucu elbise ve kremler ile kadınlar için renkli tırnak cilası kullanmaları önerilebilir.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) Pazzaglia M, Venturi M, Tosti A. Photo-onycholysis caused by an unusual beach game activity: a pediatric case of a side effect caused by doxycycline. Pediatr Dermatol 2014; 31: 26-27.

  2) Uce ÖH, Çalka Ö, Bulut G. Doksisikline bağlı fototoksik dermatit ve fotoonikoliz gelişen bir çocuk olgu sunumu. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi 2014; 3: 162-164.

  3) Badri T, Ben Tekaya N, Cherif F, Ben Osman Dhahri A. Photo-onycholysis: two cases induced by doxycycline. Acta Derm Venerol APA 2004; 13: 135–136.

  4) Baran R, Juhlin L. Photoonycholysis. Photodermatol Photoimmunol Photomed 2002; 18: 202-207.

  5) Chandran NS, Aw DC. Drug-induced photo-onycholysis: an often-neglected phenomenon. Intern Med J 2013; 43: 1349-1350.

  6) Yong CK, Prendiville J, Peacock DL, Wong LT, Davidson AG. An unusual presentation of doxycycline-induced photosensitivity. Pediatrics 2000; 106: 13.

  7) Piraccini BM, Alessandrini A. Drug-related nail disease. Clin Dermatol 2013; 31: 618-626.

  8) Passier A, Smits-van Herwaarden A, van Puijenbroek E. Photo-onycholysis associated with the use of doxycycline. BMJ 2004; 329: 265.

  9) Elmas ÖF, Kızılyel O, Metin MS, Bilen H, Özdemir Ş, Atasoy M. Doksisiklin kullanımına bağlı oluşan foto-onikoliz: bir olgu sunumu. Türkderm 2014; 48: 87-88.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]