[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2002, Cilt 7, Sayı 1, Sayfa(lar) 643-647
[ Özet ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
POLİKLİNİKTE İZLENEN MOLLUSKUM KONTAGİYOZUM OLGULARININ KLİNİK ve EPİDEMİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Yunus SARAL
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ
Anahtar Kelimeler: Molluskum kontagiyozum, yerleşim yeri, yaş, cinsiyet, Molluscum contagiosum, localisation, age, sex
Özet
Amaç: Bu çalışma, polikliniğimizde izlenen molluskum kontagiyozum (MK) Olgularının klinik ve epidemiyolojik özelliklerini araştırmak amacı ile planlandı.

Gereç ve Yöntem: Çalışma kapsamına Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Fırat Tıp Merkezi Dermatoloji polikliniğine Nisan 1999-Aralık 2000 tarihleri arasında başvuran ve MK tanısı alan toplam 68 olgu alındı.

Bulgular: Molluskum kontagiyozumlu 68 olgunun 36’sı (%52.9) erkek, 32’si (%47.1) kadın olup yaşları 1-49 (14.3±13.3) yıl arasında değişiyordu. Lezyonların en sık yerleşim yeri 27 (%39.8) olgu ile gövde ve ekstremiteler idi. Bunu 21 (%30.8) olgu ile baş-boyun bölgesi ve 20 (%29.4) olgu ile genital bölgenin izlediği saptandı. Olguların 22’sinin (%32.3) aile bireylerinde öykü vardı. Lezyonların devam süresinin ortalama 4.5 ay olduğu ve olguların çoğunda (%61.8) bu sürenin 15 gün-3 ay arasında değiştiği belirlendi. Olgulardaki lezyon sayısı 2-100 arasında değişmekte idi.

Sonuç: Olgularımızda MK’nın görülme sıklığının yaşa ve cinsiyete göre benzer ve tüm lezyonların deri yerleşimli olduğu, çocuklarda gövde ve ekstremite, erişkinlerde genital tutulumun daha sık olduğu gözlenmiştir.

  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
    [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]