[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2002, Cilt 7, Sayı 1, Sayfa(lar) 653-657
[ Özet ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
REJYONEL İNTRAVENÖZ ANESTEZİDE TURNİKE AĞRISINA LİDOKAİN-KLONİDİNİN ETKİSİ
M. Akif YAŞAR, İdris DİNÇER, Mustafa K.BAYAR, Nedim KELEŞYILMAZ
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anestezyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, ELAZIĞ
Anahtar Kelimeler: Riva, klonidin, turnike ağrısı, Riva, clonidine, tourquinet pain
Özet
Amaç: Rejyonel intravenöz anestezi (RİVA), üst ekstrimite cerrahisinde yeterli anestezi ve kas gevşemesi sağlayan basit fakat yaygın bir yöntemdir. RİVA’da ortaya çıkan önemli bir sorun turnike ağrısıdır. Bu ağrı klasik olarak çift turnike yöntemi ile önlenebilir. Çalışmamızın amacı RİVA’da lokal anesteziye ilave edilen klonidin ile turnike bölgesine uygulanan ring anestezisinin turnike ağrısına etkisini araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Yaşları 20-50 arası olan ASAI-II grubundan, elektif el cerrahisi planlanan 36 hasta çalışmaya dahil edildi. Premedikasyon verilmeyen hastalar rasgele üç gruba ayrıldı. RİVA uygulanacak hastalardan Grup I’e 40 ml %5 lidokain, Grup II’ye 40 ml %0.5 lidokain ve 10 ml %1’lik lidokain ile ring anestezisi, Grup III’ye 40 ml %0.5 lidokain ve 150 μg klonidin uygulanmıştır.

Bulgular: Turnike ağrısı, cerrahi bölgede ağrı ve turnike gevşetildikten sonra cerrahi bölgede ağrı açısından her iki grup arasında anlamlı fark bulunamadı (p>0.05). Hiçbir hastada motor blok gelişmedi. Ramsay sedasyon skoru açısından anlamlı fark gözlenmedi (p>0.05). Tüm hastalarda yeterli analjezi sağlandı.

Sonuç: RİVA’da lokal anestezik solüsyonuna eklenen 150 µg klonidin ile ring anestezisinin turnike ağrısına tolerans bakımından fark yoktur.

  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
    [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]