[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2017, Cilt 22, Sayı 1, Sayfa(lar) 049-051
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Sinovyal Membran Metastazı Gösteren Malign Melanom Olgusu
Gökhan ARTAŞ, Özlem ÜÇER, Sercan ŞİMŞEK, A. Ferda DAĞLI, Gökhan VARLI
Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Malign Melanom, Sinovyal Membran, Metastaz, Malignant Melanoma, Synovial Membrane, Metastasis
Özet
Malign melanom, agresif seyirli sık metastaz gösteren bir tümördür. Metastazları sıklıkla bölgesel lenf düğümlerine olmakla birlikte akciğer, karaciğer, santral sinir sistemi ve kemik gibi organlara da yayılım gösterebilir. Ancak olgumuzdaki gibi sinovyal membran tutulumu enderdir. Yetmiş yaşında erkek hasta sağ dizde şişlik şikâyeti ile hastanemize başvurdu. Özgeçmişinde dört yıl önce sağ ayak topuğu derisinde malign melanom öyküsü bulunmaktaydı. Çekilen MR’ında sağ dizinde yaklaşık 7 cm çapında kitle ve sıvı birikimi bulunan hastaya, eklem sıvısından ince iğne aspirasyonu yapıldı. Yayma preparatlardaki sitomorfolojik bulgular yanı sıra, immünositokimyasal olarak HMB-45 ve MelanA pozitifliği saptanması nedeniyle olguya malign melanom metastazı tanısı verildi. Malign melanom sık metastaz göstermekle birlikte sinovyal membran metastazı oldukça enderdir.
 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Giriş
  Malign melanom, vücudun pigment üreten melanositlerinden köken alan, bu hücrelerin malign dönüşümü sonucu oluşan tümördür. Deri, göz, üst gastrointestinal trakt, sinuslar, anüs ve vajinanın müköz membranları dahil melanositlerin bulunduğu her yerde ortaya çıkabilir. Melanomun en sık ortaya çıktığı yer deridir1. Dünyada yılda yaklaşık 200.000 kişiye melanom teşhisi konulmaktadır2. Irklar arasında belirgin farklılıklar göstermektedir. Beyaz ırkı belirgin olarak daha fazla etkilemektedir. Beyaz Amerikalılarda, Afrika kökenli Amerikalılardan 20 kat daha fazla görülmektedir. Zencilerde beyazlardan faklı olarak pigmente bölgelerden çok akral bölgelerde ortaya çıkar3. Irklar arasındaki insidans farklılıklarına rağmen melanom insidansı global olarak artmaktadır4.

  Amerika Birleşik Devletleri’nde malign melanomun tüm kanserler içinde görülme sıklığı erkeklerde 5, kadınlarda ise 7. sıradadır. Melanom erkeklerde kadınlardan daha sıktır ve sağkalım erkeklerde daha kötüdür. Ancak kadınlarda melanom gelişme riski genç yaşlarda daha yüksektir. Kırkdokuz yaşına kadar genç bayanlarda melanom insidansı yüksekken bu yaştan sonra erkeklerde hızlı bir artış gözlenmektedir5.

  Melanom gelişme riski yaşla artmaktadır. Ortalama görülme yaşı 45 ile 55 yaşları arasında olmakla beraber her yaş grubu risk altındadır6. Melanomda prognozu etkileyen başlıca iki faktör bulunmaktadır. Birincisi tümörün kalınlığı (Breslow kalınlığı), ikincisi metastazdır. Tümör ülserasyonu, lenfatik invazyon, erkek cinsiyet ve primer tümörün yerleşim yeri ek faktörler olarak sayılabilir7.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Olgu Sunusu
  Yetmiş yaşında erkek hasta sağ dizde şişlik şikâyeti ile hastanemize başvurdu. Özgeçmişinde dört yıl önce sağ ayak topuğu derisinde malign melanom öyküsü bulunmaktaydı. Çekilen MR’ında sağ dizinde sıvı birikimi bulunan hastaya, eklem sıvısından ince iğne aspirasyonu yapıldı. Gönderilen yayma preparatlarda hemorajik zeminde bir kısmı tek tek düşen, bir kısmı ise gruplar halinde olan hücreler izlendi. Hücrelerde belirgin pleomorfizm yanı sıra nükleol belirginliği izlendi (Şekil 1). Nükleusların bir kısmının eksantrik yerleştiği ve psödoinklüzyon taşıdığı görüldü (Şekil 2). Fokal alanlarda da intrasitoplazmik melanin pigmenti dikkati çekti. Yayma preparatlardaki sitomorfolojik bulgular yanı sıra, immünositokimyasal olarak HMB-45 ve Melan-A pozitifliği (Şekil 3) saptanması nedeniyle olguya malign melanom metastazı tanısı verildi.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 1: Hücrelerdeki belirgin pleomorfizm yanısıra nükleol belirginliği (HEX200).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 2: Eksantrik yerleşimli nükleuslar ve psödoinklüzyon yapıları (MGGX400).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 3: Tümör hücrelerinde sitoplazmik Melan-A pozitifliği (İmmünperoksidazX400).

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Tartışma
  Kütanöz melanom, melanositlerden köken alan malign bir deri tümörüdür. Son yıllarda insidansı giderek artış göstermiştir ve tüm dünyada önemli bir sağlık problemi haline gelmiştir. En ölümcül deri kanseri olması nedeniyle ayrı bir öneme sahiptir. Tüm deri kanserlerinin %4’ü melanom olmasına rağmen, deri kanserlerine bağlı ölümlerin %80-85’i melanoma bağlı gelişmektedir8.

  Genel olarak 50 yaş üzerinde erkek olma, kişisel melanom öyküsü varlığı, kişisel melanom dışı deri kanseri öyküsü varlığı ve ailesel melanom öyküsü varlığı melanom riskini arttırmaktadır. Açık renk ten, deri foto tipi I/II, kızıl-sarı saç, yeşil-mavi göz, çillerin varlığı gibi fenotipik özellikler, artmış total melanositik nevüs sayısı (≥100), displastik nevüs varlığı, dev tip konjenital melanositik nevüs varlığı, UV maruziyeti (intermitan-kronik), kseroderma pigmentozum gibi melanoma yatkınlık oluşturan genotipik özellikler ve kronik immunosupresyon varlığı diğer melanom risk faktörlerini oluşturmaktadır9.

  Melanomda kesin tanımlanmış prognostik faktörler arasında klinik evre, melanomun büyüme fazı, Breslow kalınlığı, Clark invazyon seviyesi, ülserasyon varlığı, 1 mm2’de ≥1 mitoz varlığı, lenfovasküler invazyon, metastaz varlığı yer alır8. Cilt ve mukozal melanom, progresyonun erken evrelerinde lenfatik sistemle bölgesel lenf nodlarına metastaz yapma eğilimindedirler. Hastalardan %50-60’ında bölgesel lenf nodları ilk rekürrens bölgesidir. Uzak cilt, cilt altı doku ve lenf nodları tüm metastaz alanlarının %42-59’unu oluşturur. Hastalığın ileri evrelerinde tümör hematojen yolla uzak metastaz yapar. En sık metastaz yaptığı visseral organlar; akciğer (%35), karaciğer (%25), beyin (%30) ve kemiktir (%13)10.

  Kesiho ve ark.’nın11 yapmış oldukları çalışmada literatürde bugüne kadar farklı türlerden 47 sinovyal metastaz olgusu bildirilmiştir. Bu metastaz olgularının dağılımına bakıldığında 24’ü adenokarsinom, 6’sı skuamöz hücreli karsinom, 3’ü malign melanom ve daha az sıklıkla lenfoma, clear cell karsinom, renal cell karsinom bildirilmiştir.

  Malign melanom öncelikle bölgesel lenf düğümlerine metastaz yapmaktadır. Organ metastazları da sık izlenmekle birlikte sinovyal membran metastazları enderdir. İlk rekürrens bölgeleri bölgesel lenf nodları olmakla birlikte olgumuzda olduğu gibi sinovyal membranlarda da izlenebilir.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) Ferlay J, Shin HR, Bray F, Forman D, Mathers C, Parkin DM. Estimates of worldwide burden of cancer in 2008: GLOBOCAN 2008. Int J Cancer 2010; 127: 2893-917.

  2) Erdmann, F, Lortet-Tieulent J, Schüz J, et al. International trends in the incidence of malignant melanoma 1953-2008 - are recent generations at higher or lower risk? Int J Cancer 2013; 132: 385-400.

  3) American Cancer Society, American Cancer Society facts and figures. American Cancer Society, Atlanta, 1998.

  4) Liu T, Soong SJ. Epidemiology of malignant melanoma. Surg Clin North Am 1996; 76: 1205.

  5) Siegel R, Ma J, Zou Z, Jemal A. Cancer statistics, 2014. CA Cancer J Clin 2014; 64: 9-29.

  6) Balch CM, Soong SJ, Shaw HS, Urist MM. An analysis of prognostic factors in 8500 patients with cutaneous melanoma. In: Cutaneous Melanoma. Philadelphia: Lippincott 1992; 165.

  7) Thompson JF, Scolyer RA, Kefford RF. Cutaneous melanoma. Lancet 2005; 365: 687-701.

  8) Miller AJ, Mihm MC. Melanoma. N Engl J Med 2006; 355: 51-65.

  9) Psaty EL, Scope A, Halpern AC, Marghoob AA. Defining the patient at high risk for melanoma. Int J Dermatol 2010; 49: 362-76.

  10) Hwu WJ. Diagnosis of stage IV disease. Cutaneous Melanoma 2003: 525.

  11) Keisho R, Fumiaki M, Shigeru S, Keishi M. Chronic arthritis of the knee due to synovial metastasis. Jikeikai Med J 2010; 57: 141-7.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]