[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2017, Cilt 22, Sayı 2, Sayfa(lar) 095-097
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Adams-Oliver Sendromlu Bir Prematüre Yeni Doğan: Olgu Sunumu ve Literatür Değerlendirmesi
Yusuf KALE1, Ali Evren BİLGİÇ1, Mehmet ELTAN1, Ahmet KÖSE2, Sadettin SEZER2
1Gaziantep Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Yeni Doğan Kliniği, Gaziantep, Türkiye
2Gaziantep Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Pediatrik Kardiyoloji Kliniği, Gaziantep, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Adams-Oliver Sendromu, Aplazya Kutis, Ekstremite Defektleri, Prematürite, Adams-Oliver Syndrome, Aplasia Cutis, Extremity Defects, Prematurity
Özet
Adams-Oliver sendromu, ilk kez 1945 yılında tanımlanmıştır. Kutis aplazisi ve sıklıkla saçlı deri altındaki kemik dokuda defekt ve distal ekstremite anomalileriyle karakterize nadir herediter bir hastalıktır. Fizik muayene ve radyolojik bulgular ile Adams-Oliver sendromu tanısı düşünülmüş olan bu vaka nadir görülmesi nedeniyle literatür bilgileri ile birlikte sunulmuştur.
 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Giriş
  Adams-Oliver sendromu (AOS, OMIM # 100300), ilk kez 1945 yılında Adams ve Oliver tarafından tanımlanan, kutis aplazisi ve distal ekstremite defektleri ile karakterize olan nadir herediter bir hastalıktır1. Sıklığı tam olarak bilinmemektedir. Vakaların çoğu otozomal dominant (OD) geçiş göstermekle birlikte otozomal resesif (OR) ve sporadik geçişli formları da bildirilmiştir2. ARHGAP31, DLL4, DOCK6, EOGT, NOTCH1 veya RBPJ genlerindeki mutasyonlar tanımlanmıştır3. Bu sendromun en önemli iki ana fenotipik özelliği lezyon altındaki kemik dokuda ağır malformasyonlar ile birlikte olabilen saçlı deri ve distal ekstremite defektleridir4. Burada nadir görülen AOS tanısı alan preterm bir bebeğin literatür eşliğinde tartışılması amaçlanmıştır.
 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Olgu Sunusu
  Yirmi iki yaşında sağlıklı ve eşiyle akrabalığı bulunmayan annenin üçüncü yaşayan çocuğu olarak normal vajinal yol ile 31 haftalık olarak doğan kız bebeğin Apgar skorları birinci ve beşinci dakikada sırasıyla 7 ve 9 idi.

  Annenin gebeliğinde hastalık geçirmediği, düzenli olarak takip edildiği, rutin ultrasonografik incelemelerinin normal olduğu ve herhangi bir ilaç kullanmadığı öğrenildi. Ailede benzer hastalık öyküsü yoktu. Diğer iki kız kardeşi tamamen sağlıklı olan hastanın fizik muayenesinde, vücut ağırlığı 1700 gram (50-90 p), boy 40 cm (50 p), baş çevresi 28 cm (50 p) olarak ölçüldü. Vücut ısısı 36.5 0C, nabız 134/dk ve solunum sayısı 52/dk. idi. Baş muayenesinde 8x3 cm boyutlarında ön fontanelden arka fontanele kadar uzanan saçlı deri defekti mevcuttu (Şekil 1). Bilateral el ve ayaklarında tırnak hipoplazisi saptandı (Şekil 2). Kraniyal tomografide periventriküler kalsifikasyon dışında anormallik saptanmadı. Ekstremite grafilerinde ise bilateral distal falanks yokluğu dikkat çekmekte idi (Şekil 3). Diğer sistem muayenesinde anormallik saptanmadı. Kraniyal manyetik rezonans görüntüleme çekilemedi.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 1: Saçlı deri defekti.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 2: El ve ayaklarda tırnak hipoplazisi ve distal falanks yokluğu.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 3: El ve ayaklarda distal falanks yokluğu izlenmekte.

  Laboratuar incelemelerinde tam kan sayımı, kan biyokimyası, kan gazları, C-reaktif protein değeri normal sınırlarda idi. Kan kültüründe üreme olmadı. Postnatal ikinci günde orogastrik sonda kullanılarak anne sütü ile beslenme başlandı ve sekizinci günde sondasız tamamen emerek beslenmeye geçildi. Kraniyal ve abdominal ultrasonografisi normal idi. Üfürüm duyulması üzerine yapılan transtorasik ekokardiyografik incelemede küçük sekundum ASD saptandı. Ayrıntılı oftalmolojik, nörolojik ve odiyometrik değerlendirme normal olarak değerlendirildi.

  Kromozom analizi, 46,XX olarak sonuçlandı. TORCH analizi negatif idi. Moleküler analiz aileye ekonomik yük getirmesi nedeniyle yapılamadı. Hastaya rutin prematüre bakımı dışında saçlı derideki lezyona yönelik olarak lokal cilt bakımı yapıldı. Yirmi günlük iken taburcu edilen hastanın 40 günlük iken yapılan kontrol fizik muayenesinde lezyon epidermis ile kaplı, yer yer kabuklu, hipopigmente, saçsız alan olarak görülmekte idi (Şekil 4).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 4: Hastanın kırk günlükken yapılan kontrol muayenesinde lezyonun görünümü.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Tartışma
  Adams-Oliver sendromu kutis aplazisi, distal ekstremite anomalileri ve kardiyak malformasyonlar ile karakterize nadir herediter bir hastalıktır1. Konjenital skalp defektleri ve ekstremite anomalileri kromozom 3q13 bölgesinde tanımlanmıştır. İlk olarak OD olarak kalıtıldığı ileri sürülmüş ancak günümüzde OD/OR olarak geçtiği veya sporadik olarak oluştuğu kabul edilmektedir2,3. Olgumuz ailesinde bu sendroma ait patolojik bulgu olmaması nedeniyle sporadik geçişli bir AOS vakası olarak tanımlandı.

  Ekstremite defektleri en sık görülen fenotipik özelliğidir ve genellikle asimetriktir. Kısa parmaklar, tırnak anomalileri, distal falanks agenezisi ve distal ekstremitenin tam yokluğu görülebilir4. Skalp defektleri ikinci en sık bulgudur, bazen lezyon altındaki kafatasında kemik defektleri eşlik edebilir5. Hastamızın ekstremite defektleri bilateral idi ve lezyon altında kemik defekti saptanmadı.

  Yaklaşık % 20 oranında konjenital kalp anomalileri eşlik etmektedir. Septal defektler, fallot tetralojisi, valvüler anomaliler, pulmoner vasküler malformasyonlar ve pulmoner hipertansiyon görülebilir6. Hastamızın ekokardiyografisinde yalnızca küçük sekundum ASD saptanmıştır.

  Sendromla birlikte hemanjiomlar, kutis marmoratus, gövde ve ekstremitelerde ablazya kutis konjenita, hiperpigmente lezyonlar gibi deri defektleri görülebilmektedir7. Hastamızda saçlı deri defekti dışında cilt bulgusu yok idi.

  Adams-Oliver sendromlu vakalarda mikrosefali, ensefalosel, pakigri, orta serebral arter hipoplazisi, kortikal displazi, ventrikülomegali, korpus kallozum agenezisi, periventriküler kalsifikasyonlar gibi santral sinir sistemi bulguları yer almaktadır8. Göz bulgusu olarak mikroftalmi, retina dekolmanı, optik atrofi saptanabilir9. Olgumuzun kraniyal tomografisinde periventriküler milimetrik kalsifikasyonlar dışında anomali saptanmadı ve göz muayenesi normal idi.

  Ayırıcı tanıda trizomi 13, saçlı deri defektleri, amniotik bant sekansı, saçlı deri defekti ve postaksiyal polidaktili sendromu, Johanson Blizzard sendromu ve Wolf Hirschhorn sendromu düşünülmelidir10.

  Hastamızda normal karyotip olması ve diğer hastalıklara ait klinik bulguların bulunmaması nedeniyle ayırım yapılabilmiştir. Prognozu, eşlik eden kardiyak ve santral sinir sistemi defektleri belirler. Deri defektinin büyüklüğü ve derinliği ile duranın sağlam olup olmamasına göre cerrahi girişime karar verilir. Küçük ve hafif saçlı deri defektlerinin tedavisine gerek olmadığı, daha geniş lezyonlara lokal olarak antibakteriyel pomadlarla bakım yapılması, çok geniş ve duranın etkilendiği durumlarda greft uygulamasına gereksinim olabileceği bildirilmektedir11,12. Olgumuza lokal bakım uygulanmış ve takibinde gerekli görülürse greft yapılması planlanmıştır. Sonuç olarak, fizik muayenede distal ekstremite defektlerinin eşlik ettiği aplazya kutis konjenita saptanan vakalarda AOS hatırlanmalıdır ve bu sendromla birlikte olabilecek anomalilerin saptanabilmesi önem arz etmektedir.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) Adams FH, Oliver CP. Hereditary deformities in man: due to arrested development. J Hered 1945; 36: 3-7.

  2) Verdyck P, Blaumeiser B, Holder-Espinasse M, Van Hul W, Wuyts W. Adams-Oliver syndrome: clinical description of a four-generation family and exclusion of five candidate genes. Clin Genet 2006; 69: 86-92. 3. Frantz JA, Lehmkuhl RL, Leitis LH, Uliano VG, Siementcoski GA. Adams-Oliver syndrome: a case report. Pediatr Dermatol 2015; 32: 383-5.

  4) Whitley CB, Gorlin RJ. Adams-Oliver syndrome revisited. Am J Med Genet 1991; 40: 319-26.

  5) Narang T, Kanwar AJ, Dogra S. Adams-Oliver syndrome: a sporadic occurrence with minimal disease expression. Pediatr Dermatol 2008; 25: 115-6.

  6) Algaze C, Esplin ED, Lowenthal A, Hudgins L, Tacy TA, Selamet Tierney ES. Expanding the phenotype of cardiovascular malformations in Adams-Oliver syndrome. Am J Med Genet A 2013; 161:1386-9.

  7) Toriello HV, Graff RG, Florentine MF, Lacina S, Moore WD. Scalp and limb defects with cutis marmorata telangiectatica congenita: Adams-Oliver syndrome? Am J Med Genet 1988; 29: 269-76.

  8) McGoey RR, Lacassie Y. Adams-Oliver syndrome in siblings with central nervous system findings, epilepsy, and developmental delay: refining the features of a severe autosomal recessive variant. Am J Med Genet A 2008; 146: 488-91.

  9) Sukalo M, Tilsen F, Kayserili H et al. DOCK6 mutations are responsible for a distinct autosomal-recessive variant of Adams-Oliver syndrome associated with brain and eye anomalies. Hum Mutat 2015; 36: 593-8.

  10) Kuster W, Lenz W, Kaariainen H, Majewski F. Congenital scalp defects with distal limb anomalies (Adams-Oliver syndrome): report of ten cases and review of the literature. Am J Med Genet 1988; 31: 99-115.

  11) Zakanj Z, Bedek D, Kotrulja L, Ozanic Bulic S. Adams-Oliver syndrome in a newborn infant. Int J Dermatol 2016; 55: 215-7.

  12) Madan A, Sardana K, Garg VK. Adams Oliver Syndrome. Indian Pediatr 2015; 52: 633-4.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]