[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2019, Cilt 24, Sayı 1, Sayfa(lar) 050-052
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Nadir bir Endoskopik Bulgu: Rektum Kanserli Hastada Çift Pilor
Mehmet Suat YALÇIN1, Şehmus ÖLMEZ2, Adnan TAŞ2
1Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, Aksaray, Türkiye
2Adana Şehir Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, Adana, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Çift Pilor, Endoksopi, Rektum Kanseri, Double Pylorus, Endoscopy, Rectal Cancer
Özet
Çift pilor antrum ve bulbus arasında kısa aksesuar bir kanalın oluşmasıdır. Mide antrumundan bulbusa uzanım gösteren iki lümen gözlenir. Çift pilor endoskopide %0.06-0.4 sıklıkta oldukça nadir görülür. Asemptomatik olabileceği gibi epigastrik ağrı, dispepsi ve gastrointestinal kanama ile bulgu verebilir. Ellibeş yaşında erkek hasta uzun süredir mevcut olan dispeptik yakınmalar ve karın ağrısı şikayetleri ile kliniğimize başvurdu. Hastanın özgeçmişinde rektum kanseri nedeniyle operasyon öyküsü, kemoterapi ve radyoterapi alma öyküsü vardı. Endoskopide antrumdan bulbusa uzanım gösteren iki lümen izlendi. Lümenin birinden geçildi. Diğer lümenden geçilemedi. Bu nedenle gastrokolik fistülü dışlamak amacı ile baryumlu mide-duodenum grafisi çekildi. Baryumlu mide-duodenum grafisi normal saptandı. Hastada çift pilor tanısı konuldu. Bizim olgumuz literatürde kolon kanserli hastada saptanan ilk çift pilor olgusudur.
 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Giriş
  Çift pilor gastroduodenal fistülün bir formudur. İlk tanımlama 1969 yılında Smith ve Tuttle 1 tarafından yapılmıştır. Mide antrumundan bulbusa uzanım gösteren iki lümen gözlenir. Konjenital veya sonradan kazanılmış olgular olabilir. Bildirilen vakaların büyük çoğunluğu peptik ülser komplikasyonudur 2,3. Etyolojisi tam olarak aydınlatılamamıştır. Bu olgular asemptomatik olabileceği gibi, epigastrik bölgede ağrı, dispepsi veya üst gastrointestinal kanama ile bulgu verebilirler 4,5. Çift pilor endoskopide %0.06-0.4 sıklıkta oldukça nadir görülür. Erkeklerde kadınlardan iki kat daha fazla görülür. Diyabet, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, kronik böbrek hastalığı ve bazı romatizmal hastalıklar ile çift pilor ilişkisi bilinmektedir 6. Biz rektum kanseri tanısı olan ve endoskopide çift pilor saptanan bir olgu sunuyoruz.
 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Olgu Sunusu
  Ellibeş yaşında erkek hastada dispeptik yakınmalar ve karın ağrısı şikayetleri ile kliniğimize başvurdu. Hastanın özgeçmişinde rektum kanseri nedeniyle operasyon öyküsü, kemoterapi ve radyoterapi alma öyküsü vardı. Fizik muayenede kaşektik görünümde idi. Batında operasyon skarı izlendi. Rutin laboratuvar tetkikleri normaldi. Çeşitli medikal tedavilere rağmen yıllardır yakınmaları devam eden hastaya endoksopi planlandı. Endoskopide antrumdan bulbusa uzanım gösteren iki lümen izlendi. Lümenin birinden geçildi. Diğer lümenden geçilemedi (Resim 1). Bu nedenle gastrokolik fistülü dışlamak amacı ile baryumlu mide-duodenum grafisi çekildi (Resim 2). Baryumlu mide-duodenum grafisi normal saptandı. Hastayada çift pilor tanısı konuldu.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Resim 1: Çift pilor endoskopik görünümü (Siyah ok: Ana pilor kanalı, Mavi ok: İkincil pilor kanalı).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Resim 2: Baryumlu mide-duodenum grafisi (Kontrast madde pilordan bulbusa geçmektedir).

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Tartışma
  Çift pilor tanısı endoskopi ile kolaylıkla yapılabilir. Endoskopide genellikle peristaltizmin kaybolduğu ve antrumdan bulbusa açılan iki lümen görülür. Konjenital veya edinsel olabilir. Konjenital çift pilor olgusu ilk kez 1971’de Christien ve arkadaşları 7 tarafından yayınlanmıştır.

  Çift pilor olgularının büyük çoğunluğunda ikinci pilor küçük kurvatürde görülür 8. Bizim olgumuzda mide antrum büyük kurvaturda lokalize idi. Çift pilor ile ilgili bildirilen olguların büyük kısmı ülsere sekonder gelişen olgulardır. Diğer taraftan konjenital çift pilor olgusu oldukça az sayıda vakada bildirilmiştir 9.

  Gastrokolik fistül; mide ve nadiren kolon kanserli hastalarda cerrahi sonrası gelişebilir ve endoskopik görünümü double pilora benzeyebilir 10-12. Bizim olgumuz rektum kanseri tanısı ile opere edilmiştir. Hastamızda Senkron tümorün gelişimi ve lokal nüks için daha önce kolonoskopik inceleme yapılmıştı. Kolonda herhangi bir lezyon ve nüks saptanmamıştı. Bildiğimiz kadarıyla litaraturde rektum kanserli olguda gastrokolik fistül bildirilmemiştir. Yine de hastada gastrokolonik fistülü dışlamak için baryumlu mide duodenum grafisi çekildi. Ancak hastada fistül saptanmadı. Baryumlu çalışmalar ile gastrokolik fistül tanısı hastaların büyük kısmında konur 10. Hastada gastrokolonik fistül saptamadık.

  Bizim olgumuzda hastanın öyküsünde peptik ülser olmaması, yapılan endoskopide ülsere rastlanmaması, endoskopisinde her iki lümenin anatomik görünümü ve aralarındaki kas tabakasının normal görünmesi konjenital çift pilor tanısını desteklemektedir.

  Sonuç olarak; çift pilor endoskopide çok nadir rastlanan bir durumdur. ERCP ve EUS gibi girişimsel işlemlerden önce komplikasyonları önlemek açısından endoskopist tarafından bilinmelidir. Bizim olgumuz literatürde rektum kanserli hastada saptanan konjenital ilk çift pilor olgusudur

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) Smith VM, Tuttle KW. Gastroduodenal (pyloric) band. Endoscopic findings and first reported case. Gastroenterology 1969; 56: 331-6.

  2) Hegedus V, Poulsen PE, Reichardt J. The natural history of the double pylorus. Radiology 1978; 126: 29-34.

  3) Kothandaraman KR, Kutty KP, Hawken KAS, Barrowman JA. Double pylorusin evolution. J Clin Gastroenterol 1983; 5: 335-8.

  4) Lee S-Y, Kim E-S, Cho Y-S. Gastrointestinal: Acquired double pylorus; long term endoscopic observation. J Gastroen Hepatol 2012; 27: 413.

  5) Wiseman SM, Tan D, Hill HC. Double pylorus: an unusual endoscopic finding. Endoscopy 2005; 37: 277.

  6) Czajkowski A, Rosołowski M, Lukaszyk A. Double pylorus: strong evidence for the acquired etio-logy of this rare abnormality. Endoscopy 2007;39 Suppl 1:E84.

  7) Christien G, Branthomme J M, Volny L et al. Pylore double: Malformation congenitale. Sem Hop 1971; 47: 1485-8.

  8) Hu TH, Tsai TL, Hsu CC, Lu SN, Hsiao M, Changchien CS. Clinical characteristics of double pylorus. Gastrointest Endosc 2001; 54: 464-70. 9. Naidoo R, Singh B. Congenital double pylorus. Case Rep Gastrointest Med. 2012; 2012: 537697.

  10) Forbes N, Al-Dabbagh R, Lovrics P, Morgan D. Gastrocolic fistula: A shortcut through the gut. Can J Gastroenterol Hepatol 2016; 2016: 6379425.

  11) Vergara-Fernández O, Gutiérrez-Grobe Y, Lave-nant-Borja M, Rojas C, Méndez-Sánchez N. Gastrocolic fistula secondary to adenocarcinoma of the transverse colon: a case report. J Med Case Rep 2015; 9: 263.

  12) Jie Yin, Zhi Zheng, Jun Cai et al. Current diagnosis and management of malignant gastrocolic fistulas: a single surgical unit’s experience. Int J Clin Exp Med 2014; 7: 4123-30.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]