[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2021, Cilt 26, Sayı 3, Sayfa(lar) 136-141
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Acil Servise Başvuran Elektrik Yaralanmalarının İncelenmesi 2014/2018 Yılları Retrospektif Kayıt Çalışması
Songül ARAÇ1, Eşref ARAÇ2, Mehmet ÖZEL1, Nazlı GÖRMELİ KURT3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Dı̇yarbakır, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Dı̇yarbakır, Türkiye
3Ankara Şehir Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ankara, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Elektrik Yaralanmaları, Kreatin Kinaz, Laktat, Electric Injuries, Creatine Kinase, Lactate
Özet
Amaç: Elektrik yaralanmaları, küçük cilt yanıklarından yaşamı tehdit eden iç organ hasarına kadar değişebilir. Bu çalışma ile elektrik yaralanması ile acile başvuran bütün yaş gruplarının incelenmesi, komplikasyon ve ölüm riski açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışma 2020 yılında Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesine 2014-2018 yılları arasında elektrik yaralanması nedeni ile Acil servise başvuran 178 hastanın dosyaları üstünde yapılmıştır. Çalışma retrospektif kayıt araştırmasıdır. Verilerin analizinde Ki-kare testi, Mann Whitney U testi, Binary Lojistik regresyon testi kullanılmıştır. p <0.05 değeri önemli kabul edilmiştir.

Bulgular: Yüzyetmişsekiz elektrik yaralanmasının çoğunluğu erkeklerde (%73.6), yetişkinlerde (%69.7) ve evde meydana gelmiştir. İş yerinde meydana gelen yaralanmalar erkeklerde daha fazladır (p <0.05). Elektrik yaralanmalarının %20.2’si yüksek voltajlı yaralanmadır ve toplam mortalite hızı %5.1’dir. Yüksek voltajlı yaralanmalarda hastane yatış süreleri daha uzundur ve komplikasyon oranı 28 kat ve ölüm oranı 9 kat daha fazladır. Elektrik yaralanmalarında ölüm riskini artıran faktörler; yüksek voltajlı elektrik yaralanması, intrakraniyal veya pulmoner komplikasyon gelişmiş olması, Kreatin kinaz (CK) yüksekliği, laktat yüksekliğidir. Amputasyon, eskaratomi, fasyatomi uygulanan hastalarda ve ölen hastalarda serum CK ve laktat düzeyleri anlamlı olarak yüksektir.

Sonuç: Yüksek voltajlı elektrik yaralanmaları daha tehlikelidir. Elektrik yaralanmalarında CK ve laktat yüksekliği prognostik bir faktör olabilir.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Sonuç
 • Kaynaklar
 • Giriş
  Elektrik yaralanmaları, elektrik akımı vücuda temas ettiğinde veya vücuttan geçtiğinde meydana gelir. Elektrik yaralanmaları, hatalı elektrikli cihaz ve makinelerle temastan veya açık ev kabloları, elektrik güç hatlarıyla temastan kaynaklanabilir. Elektrik yaralanmaları, küçük cilt yanıklarından yaşamı tehdit eden iç organ hasarına kadar değişebilir. Elektrik akımı deri veya kaslarda lokal hasara neden olabilir veya kalp gibi diğer organları da etkileyebilir. Temas bölgelerinde cilt yanığı görülebilir, ancak çoğunda ciddi yaralanma görülmez. Yaralanmanın ciddiyeti voltaj, akım türü ve temas süresine bağlıdır 1.

  Elektrik akımı ya doğrudan ya da alternatiftir. Alternatif akım insanların elektrik kaynağını bırakmasını engeller ve kas kasılmalarına neden olabileceğinden daha tehlikelidir. Ayrıca elektrik kaynağı ile daha uzun süre akıma maruz kalma daha ciddi yaralanmalara yol açar. Elektrik yaralanmaları sonucunda cilt (yanık), kaslar (kasılmalar veya doku hasarı), kalp (aritmi veya kalp durması), beyin (nöbetler veya bilinç kaybı), gözler (anormal görme) ve sinirler (anormal duyu, zor konuşma, yutma, halsizlik, felç) etkilenebilir 1,2. Yüksek voltajlı elektrik yaralanmalarında, kompartman sendromuna bağlı derin yanıklar ve organ kaybı, kas yıkımına bağlı böbrek yetmezliği ve çoklu organ yetmezliği yaygındır. Düşük voltajlı elektrik yaralanmalarında, yanıklar genellikle daha yüzeyseldir ve kas yıkımı nadirdir. Her iki tipte de yaşamı tehdit eden kardiyak aritmiler, özellikle ventriküler fibrilasyon, solunum durması ve travma görülebilir 3.

  Elektrik yaralanmaları gelişmiş ülkelerde yanık birimlerine yatışların yaklaşık %0,04-5'ini ve gelişmekte olan ülkelerde %27'sini oluşturur. Elektrik yaralanmalarının sınıflandırılması tipik olarak düşük voltaj (<1000 volt) ve yüksek voltaj (>1000 volt) olarak ve ayrıca elektrik akımının doğrudan vücuttan akıp akmadığına ve elektrik çarpmasının neden olduğu termal yaralanmaya göre sınıflandırılır. Yetişkin nüfustaki elektrik yaralanmaları esas olarak erkekleri etkiler, çoğunlukla işle ilgilidir ve işle ilgili travmatik ölümlerin 4. önde gelen nedenidir. Elektrik yaralanmalarında hem morbidite hem de mortalite nispeten yüksektir ve hem fiziksel hem de psikolojik kısa ve uzun vadeli sekellere sahiptir 4,5. Bu çalışma ile elektrik yaralanması ile acile başvuran bütün yaş gruplarının incelenmesi, komplikasyon ve ölüm riski açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Sonuç
 • Kaynaklar
 • Materyal ve Metot
  Çalışma 2020 yılında hastanemize 2014-2018 yılları arasında elektrik yaralanması nedeni ile Acil servise başvuran kişilerin dosyaları üstünde yapılmıştır. Çalışma retrospektif kayıt araştırmasıdır. ICD 10 tanı kodu W85, W86, W87 olan bütün hastalar çalışmaya dahil edilmiştir.

  Dışlama kriterleri
  • Hematolojik hastalık öyküsü olmak

  • Verileri eksik hastalar

  %80 güç %95 güven aralığı referans alınarak yapılan örneklem büyüklüğü analizinde ulaşılması gereken minimum sayı 174 olarak bulunmuştur 6. Çalışmanın örneklemi; belirlenen yıllar içindeki bütün dosyalar dahil edilmiştir. 211 hasta dahil edilme kriterlerini karşılamıştır. Eksik verileri olan dosyalar dışlandıktan sonra 178 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışmanın yapılabilmesi için hastanemiz yerel Etik Kurulundan onay alınmıştır. Çalışmaya dahil edilen bütün hastalar yaş, cinsiyet, başvuru zamanları, gelişen komplikasyonlar, eşlik eden yüksekten düşme varlığı, tam kan ve biyokimya sayımları açısından değerlendirilmiştir. Bütün hastalara endikasyona göre sıvı tedavisi, yanık bakımı, analjezi, tetanoz proflaksisi ve travma desteği standart tedavileri uygulanmıştır.

  İstatistiksel analiz
  Verilerin analizinde SPSS 22 programı kullanılmıştır. Normal dağılım testi olarak Kolmogrow Smirnov testi kullanılmıştır. Normal dağılıma uyan verilerin analizinde parametrik, uymayan verilerin analizinde non-parametrik testler kullanılmıştır. Nicel veriler sayı, yüzde, ortalama ve medyan olarak sunulmuştur. Verilerin analizinde, Fisher’ exact test, Yates ki-kare testi Mann Whitney U testi, Binary Lojistik regresyon testi kullanılmıştır. p <0.05 değeri önemli kabul edilmiştir.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Sonuç
 • Kaynaklar
 • Bulgular
  Acil servise başvuran 178 hastanın yaş ortalaması 25.73±14.05’dir (min=1-max=57). Hastaların sosyo-demografik özellikleri ve elektrik çarpması ile ilgili bilgiler tablo 1’de verilmiştir.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 1: Sosyodemografik özellikler.

  Hastaların %73.6’sı erkek, %69.7’si yetişkindir. Elektrik yaralanmalarının %20.2’si yüksek voltaj sonucu oluşmuştur ve yaralanan kişilerin %5.1’i ölmüştür (Tablo 1).

  Erkeklerde meydana gelen yaralanmaların %25.2’si iş yerinde olurken, kadınlarda bu oran %2.1’dir. Hastaların %9.6’sında elektrik çarpması sonucu yüksekten düşmede meydana gelmiştir (Tablo 2). Hastaların geliş anı semptomları, komplikasyon ve tedavi prosedürlerine dair bilgiler tablo 2’de verilmiştir.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 2: Hastaların geliş anı semptomları/komplikasyonları ve tedavi uygulamaları.

  Elektrik yaralanması ile başvuran hastaların %51.7’sinin semptomatik olduğu, %18.5’inde bilinç değişikliği, %24.7’sinde ekstremitede uyuşma, %27.5’inde yanık oluştuğu bulunmuştur. Hastaların %3.9’unda intrakranial ve pulmoner komplikasyonlar gelişmiştir (Tablo 2). Hastaların %10.1’ine eskaratomi yapılırken, %1.7’sinin ampütasyona gittiği bulunmuştur (Tablo 2). Hastalarda ölüm meydana gelme riski çeşitli faktörlere göre karşılaştırılmıştır, sonuçlar tablo 3’de verilmiştir.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 3: Ölüm riskinin karşılaştırılması.

  Elektrik yaralanmalarında ölüm riski voltaj miktarına göre karşılaştırıldığında yüksek voltajlı yaralanmalarda ölüm riski 9.2 kat, semptomatik gelen kişilerde 1.1 kat, yaralanmanın yanında yüksekten düşme öyküsü olanlarda 2.9 kat, komplikasyon gelişen kişilerde 3.3 kat artmış olarak bulunmuştur (tablo 3). Voltaj gücüne göre hastaların kan parametre karşılaştırmaları tablo 4’de verilmiştir.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 4: Voltaj gücüne göre kan değerlerinin karşılaştırılması

  Yüksek voltajlı yaralanmalarda birçok parametrenin düşük voltajlı yaralanmalara göre anlamlı olarak yükseldiği ve baz açığının daha çok olduğu görülmektedir. Yüksek voltajlı yaralanmalarda hastane yatış sürelerinin daha uzun olduğu bulunmuştur.

  Yüksek voltajlı yaralanmalarda semptom gelişme riski 15 kat, yanık riski 20 kat, komplikasyon gelişme riski 28 kat artmıştır. Yüksek voltajlı yaralanma sonucunda fasyatomi ve eskaratomi tedavi görme riski 33-34 kat artarken, ampütasyona giden bütün hastaların yüksek voltajlı yaralanması olan kişiler olduğu bulunmuştur (Tablo 5).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 5: Voltaj gücüne göre komplikasyon gelişimi.

  Ölüm riskini tahmin etmek için kurulan ikili lojistik regresyon analizinde hastaların serum CK ve laktat değerlerinin modele anlamlı katkı yaptığı bulunmuştur. CK yüksekliği olan hastalarda ölüm riski 1 kat, laktat yüksekliği olan hastalarda 2 kat fazladır (Tablo 6).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 6: Binary Lojistik regresyon analizi.

  Amputasyon, eskaratomi ve fasyatomi uygulanan hastalarda ve ölen hastaların kan CK, laktat düzeylerinin anlamlı olarak yüksek olduğu bulunmuştur (Tablo 7).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 7: Ampütasyon/fasyatomi/eskaratomi/ Ex açısından CK, Laktat karşılaştırması.

  Hastaların voltaj türüne göre CK değerleri ve ölen/yaşayan hastaların CK ve laktat değerlerinin dağılımları şekil 1 ve 2’de verilmiştir.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 1: Voltaj türüne göre CK değerleri.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 2: Ölen ve yaşayan hastaların serum CK ve laktat düzeyleri.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Sonuç
 • Kaynaklar
 • Tartışma
  Elektrik hayatımızın vazgeçilmez bir parçasıdır. Hem yetişkinler hem de çocuklarda meydana gelen tüm yaralanmaların yaklaşık %3-4'ü elektrik yaralanmaları sonucu meydana gelmektedir. Elektrik yaralanmaları tahmini olarak yılda 1.000 ölüme ve yaklaşık 3.000 acil servise başvurusuna neden olmaktadır. Elektrik yaralanması gelişmekte olan ülkelerde daha yaygın olmakla birlikte, gelişmiş ülkelerde de önemli bir sağlık sorunudur 7. Yıllık elektrik yaralanma oranı Kosova'da %17.5, ABD'de %3, Çin'de %3-5 ve Avrupa'da %3'tür 8. Türkiye'den yapılan bir araştırmada dünya ortalamasından daha yüksek olan %15 elektrik yaralanma oranı bildirilmiştir 9. Bizim çalışmamızda 4 yılda 178 elektrik yaralanması olmuştur. Yaralanmaların %10’u 5 yaş altında, %70’i yetişkinlerde olmuştur. Erkeklerde meydana gelen yaralanmaların %25.1’i iş yerinde olmuştur. Yaralanmalarda ölüm oranı %5.1, komplikasyon gelişme oranı %3.9’dur. Yaralanmaların %20.2’si yüksek voltajlı elektrik yaralanmasıdır. Yüksek voltajlı yaralanmalarda ölüm riski 9.2 kat, yanık gelişme riski 20 kat daha yüksektir. Eskaratomi, fasyotomi ve ampütasyon tedavileri yüksek voltajlı yaralanmalarda daha çok uygulanmıştır.

  Shih ve arkadaşları 10 tarafından yapılan çalışmada yüksek voltajlı ve düşük voltajlı yaralanmalar karşılaştırılmıştır. Beşbindörtyüzseksenbeş hastanın %18’i düşük, %38’i yüksek voltajlı yaralanma geçirmiştir. Düşük voltajlı yaralanmalarda ölüm oranı %2.6, yüksek voltajlı yaralanmalarda %5.2 olarak belirtilmiştir. Yaralanmaların yaklaşık %90’ı erkelerde ve %82’si işyerlerinde olmuştur. Elektrik yaralanmasına bağlı gelişen bilinç kaybı, travmatik beyin hasarı, fraktür, intraabdominal yaralanma, nöropati ve diğer komplikasyonlar yüksek voltajlı elektrik yaralanmalarında daha yüksek olarak bulunmuştur. Aynı şekilde eskaratomi, fasyatomi ve ampütasyon uygulamalarının yüksek voltajlı yaralanmalarda daha fazla olduğu ifade edilmiştir.

  Lipovy ve ark. 11 tarafından 11 yıllık verilerin analiz edildiği çalışmada, 11 yılda bütün yaş gruplarında 58 yüksek voltajlı elektrik yaralanması olmuştur. Yaralanmaların %96’sı erkeklerde olmuştur. Bu periyotta meydana gelen ciddi yanıkların %5.63’ü yüksek voltajlı elektrik yaralanması sonucu oluşmuştur. Yaralanmaların %62’si işle ilgilidir ve 30 hastada ampütasyon uygulanmıştır. Mortalite oranı %15’dir. Gille ve ark.’nın 12 18 yıllık sürede elektrik yaralanmalarını incelediği çalışmada 162 hasta değerlendirilmiştir. Vakaların %50.6’sı yüksek voltajlı yaralanmadır. Yüksek voltajlı elektrik yaralanması olan hastalar daha genç, önemli ölçüde daha yüksek morbidite ve mortaliteye sahiptir ve düşük voltajlı yaralanma hastalarına göre daha kapsamlı yanık cerrahisi ve yanık yoğun bakımı gerektirmektedir. Yüksek voltajlı yaralanması olan hastalarda cerrahi müdahaleler, ampütasyon, flep cerrahisi daha çok uygulanmış ve hastane yatış süreleri daha uzun olarak bulunmuştur. 13.

  Özellikle yüksek voltajlı yaralanmalarda, serum miyoglobin ve CK gibi rabdomiyoliz belirteçleri, yaralanma şiddeti, ampütasyon oranı ve mortalite ile ilişkilendirilmiştir 13,14. Bizim çalışmamızda da CK yüksekliğinin mortalite riskini artırdığı bulunmuştur. Boyd ve arkadaşları 15 tarafından yapılan çalışmada da yüksek voltajlı yaralanması olan hastaların CK seviyelerinin daha yüksek olduğu bulunmuştur. Ayrıca fasyatomi, eskaratomi ve ampütasyon uygulanan hastaların tamamının yüksek voltajlı yaralanmalı hastalar olduğu görülmektedir. Jiang ve ark.’nın 16 yaptığı çalışmada da elektrik yanığı hastalarında ampütasyon oranı %3.8, ölüm hızı %0.8 olarak bulunmuştur. Orak ve ark. 17 tarafından yapılan çalışmada da serum CK seviyesinin üçüncü derece elektrik yanığı olan hastalarda daha yüksek olduğu, ölen hastalarda, fasyatomi ve eskaratomi uygulanan hastalarda anlamlı bir yükseklik olmadığı görülmüştür. Kopp ve ark.’nın 18 yaptığı çalışmada çok yüksek CK seviyeleri ile hastaların uzuv ampütasyonu ve mortalite riski arasında bir ilişki olduğunu ortaya konmuştur. Menon ve ark.’nın 19 yaptığı çalışmada serum CK seviyesi ile ölüm olasılığı arasında anlamlı ilişki bulunmuştur. Ahren-holz ve ark.’nın 20 yaptığı çalışmada serum CK seviyesi 400 U/L yüksek elektrik yaralanması olan kişilerde ampütasyon oranının önemli derecede fazla olduğu bulunmuştur. Brandao ve ark. 21 yaptığı çalışmada ise yüksek voltajlı elektrik yaralanması olan hastalarda serum CK seviyelerinin daha yüksek olduğu ve bu hastalarda fasiyatomi, eskaratomi ve ampütasyon oranlarının daha fazla olduğu bulunmuştur. Saraçoğlu ve arkadaşları 22 tarafından yapılan çalışmada ise ölen hastaların CK seviyelerinin daha yüksek olduğu bulunmuştur. Özdel ve ark.’nın 23 pediatrik yaralanmalarda yaptığı çalışmada da CK seviyelerinin yüksek voltajlı yaralanmalarda önemli olarak arttığı bulunmuştur. Bizim çalışmamızda da bu çalışmaları destekler şekilde yüksek voltajlı yaralanmalarda CK seviyelerinde anlamlı yükseklik bulunmuştur. Aynı zamanda yüksek CK seviyesinin ölüm riskini 1 kat artırdığı, eskaratomi, fasyatomi ve ampütasyona giden hastalarda CK seviyelerinin anlamlı olarak yükseldiği bulunmuştur. Bir başka bulgumuz da Laktat yüksekliği olan hastalarda ölüm riski 2 kat yüksektir ve eskaratomi, fasyatomi, ampütasyona giden hastalarda laktat seviyelerinin anlamlı olarak yükseldiği bulunmuştur.

  Ferreiro ve ark. 24 tarafından yapılan çalışmada sekonder kranial ve respiratuar yaralanması olan elektrik yaralanması olan hastalarda mortalite %12 olarak bulunmuştur. Orak ve ark. 17 yaptığı çalışmada sekonder kranial ve respiratuar yaralanması olan hastalarda mortalite hızı %6.25 olarak bulunmuştur. Akbenorku ve ark. 25 tarafından yapılan çalışmada ise mortalite riskinin yüksek voltajlı yaralanmalarda ve daha yaşlı kişilerde olduğu bulunmuştur. Bizim çalışmamızda da kraniyal ve respiratuar komplikasyon gelişen hastalarda mortalite yaklaşık 3.4 kat daha fazla bulunmuştur.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Sonuç
 • Kaynaklar
 • Sonuç
  Elektrik yaralanmalarının çoğunluğu erkelerde (%73.6) ve yetişkinlerde (%69.7) meydana gelmiştir. İş yerinde meydana gelen yaralanmalar erkeklerde anlamlı olarak fazladır. Elektrik yaralanmalarının %20.2’si yüksek voltajlı yaralanmadır ve toplam mortalite hızı %5.1’dir. Elektrik yaralanmalarında ölüm riskini artıran faktörler; yüksek voltajlı yaralanma, semptomatik olma, yüksekten düşme, intrakraniyal veya pulmoner komplikasyon gelişmiş olması, CK yüksekliği, laktat yüksekliğidir. Amputasyon, eskaratomi ve fasyatomi uygulanan hastalarda serum CK, laktat düzeyleri anlamlı olarak yüksektir.
 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Sonuç
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) Clark AT, Wolf S. Electrical Injury. JAMA 2017; 318: 1198.

  2) Waldmann V, Narayanan K, Combes N, Marijon E. Electrical injury. BMJ 2017; 357: 1418.

  3) Ozdel S, Cakıcı EK, Sayli TR. Pediatric electrical injury in Turkey: Five year retrospective hospital-based study. Pediatr Int 2019; 61: 1155-8.

  4) Aggarwal S, Maitz P, Kennedy P. Electrical flash burns due to switchboard explosions in New South Wales--a 9-year experience. Burns 2011; 37: 1038-43.

  5) Saracoglu A, Kuzucuoglu T, Yakupoglu S et al. Prognostic factors in electrical burns: a review of 101 patients. Burns 2014; 40: 702-7.

  6) Cander B, Dur A, Koyuncu F et al. Elektrik yaralanmalarının demografik özellikleri ve yatış süresi üzerine etkili faktörler. Akademik Acil Tıp Dergisi 2010; 2: 72-4.

  7) Mashreky SR, Hossain MJ, Rahman A, Biswas A, Khan TF. Epidemiology of electrical injury: Findings from a community based national survey in Bangladesh. Injury 2012; 43: 113-6.

  8) Buja Z, Arifi H, Hoxha E. Electrical burn injuries. An eightyear review. Ann. Burns Fire Disasters 2010; 31: 4-7.

  9) Nursal TZ, Yildirim S, Tarim A, Caliskan K, Ezer A, Noyan T. Burns in southern Turkey: Electrical burns remain a majör problem. J. Burn Care Rehabil 2003; 24: 309-14.

  10) Shih JG, Shahrokhi S, Jeschke MG. Review of adult electrical burn ınjury outcomes worldwide: An analysis of low-voltage vs high-voltage electrical ınjury. J Burn Care Res 2017; 38: e293-8.

  11) Lipový B, Kaloudová Y, Ríhová H et al. High voltage electrical injury: an 11-year single center epidemiological study. Ann Burns Fire Disasters. 2014; 27: 82-6.

  12) Gille J, Schmidt T, Dragu A et al. Electrical injury - a dual center analysis of patient characteristics, therapeutic specifics and outcome predictors. Scand J Trauma Resusc Emerg Med 2018; 26: 43.

  13) Safari S, Yousefifard M, Hashemi B et al. The value of serum creatine kinase in predicting the risk of rhabdomyolysis-induced acute kidney injury: a systematic review and metaanalysis. Clin Exp Nephrol 2016; 20: 153-61.

  14) Hsueh YY, Chen CL, Pan SC. Analysis of factors influencing limb amputation in high-voltage electrically injured patients. Burns 2011; 37: 673-7.

  15) Boyd AN, Hartman BC, Sood R, Walroth TA. A voltage-based analysis of fluid delivery and outcomes in burn patients with electrical injuries over a 6-year period. Burns 2019; 45: 869-75.

  16) Jiang MJ, Li Z, Xie WG. Zhonghua Shao Shang Za Zhi 2017; 33: 732-7.

  17) Orak M, Ustündağ M, Güloğlu C, Gökhan S, Alyan O. Relation between serum Pro-Brain natriuretic peptide, myoglobin, CK levels and morbidity and mortality in high voltage electrical injuries. Intern Med 2010; 49: 2439-43.

  18) Kopp J, Loos B, Spilker G, Horch RE. Correlation between serum creatinine kinase levels and extent of muscle damage in electrical burns. Burns 2004; 30: 680-3.

  19) Memon AR, Tahir SM, Memon FM, Hashmi F, Shaikh BF. Serum creatine phosphokinase as prognostic indicator in the management of electrical burn. J Coll Physicians Surg Pak 2008; 18: 201-4.

  20) Ahrenholz DH, Schubert W, Solem LD. Creatine kinase as a prognostic indicator in electrical injury. Surgery 1988; 104: 741-7.

  21) Brandão C, Vaz M, Brito IM et al. Electrical burns: a retrospective analysis over a 10-year period. Ann Burns Fire Disasters 2017; 30: 268-71.

  22) Saracoglu A, Kuzucuoglu T, Yakupoglu S et al. Prognostic factors in electrical burns: a review of 101 patients. Burns 2014; 40: 702-7.

  23) Ozdel S, Cakıcı EK, Sayli TR. Pediatric electrical injury in Turkey: Five year retrospective hospital-based study. Pediatr Int 2019; 61: 1155-8.

  24) Ferreiro I, Meléndez J, Regalado J, Béjar FJ, Gabilondo FJ. Factors influencing the sequelae of high tension electrical injuries. Burns 1998; 24: 649-53.

  25) Agbenorku P, Agbenorku E, Akpaloo J, Obeng G, Agbley D. Electrical burns: The trend and risk factors in the Ghanaian population. Ann Burns Fire Disasters 2014; 27: 176-83.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Sonuç
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]