[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2022, Cilt 27, Sayı 3, Sayfa(lar) 161-167
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Farklı Derecede Harabiyete Uğramış Dişlerin Kırılma Direnci Üzerine Prefabrike Post Çapının Etkisinin Değerlendirilmesi
Eyyüp ALTINTAŞ
Fırat Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi, Elazığ, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Prefabrike Post, Diş Kırılması, Manuel Tork Uygulaması, Prefabricated Post, Tooth Breakage, Manual Torque Application
Özet
Amaç: Bu çalışmada, prefabrike postların, dişlere yerleştirilmesi esnasında post çapının ve dişin duvar sayısının kırık oluşturma değerlerine etkisinin belirlenmesi amaçlamaktadır.Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 100 adet çekilmiş tek kanallı mandibular küçükazı insan dişi dahil edildi. Örnek sayısı 10 olarak belirlenmiş ve toplamda 10 adet grup oluşturulmuştur. Dişlere kök kanal tedavisi yapılıp 1 hafta serum fizyolojik içerisinde bekletildi. A grubunda tüm duvarların kaldırıldığı, B grubunda tek duvarın korunacağı(lingual), C grubunda iki duvarın korunacağı (bukkal ve lingual), D grubunda sadece distal duvarın kaldırıldığı, E grubunda tüm duvarların korunacağı şekilde preparasyon tasarlandı (n =20). Bu grupların alt gruplarında (1 ve 2) (n =10) piezo reamer drillerle çalışmada kullanılacak olan postların kalınlıklarıyla (1-1.25 mm) uyumlu olacak şekilde kök kanal boşluğu genişletildi. Sonrasında örneklere tork kuvveti uygulanmış ve kırık oluşturan kuvvet değerleri istatistiksel olarak analiz edilmiştir.

Bulgular: Kırık oluşturan sonuçların ortalamasının en az olduğu grup B-2 (7,71 N), en fazla olan grupsa D-1(13,1 N) olarak belirlendi. Duvar sayısına göre dişlerin kırılma değerleri arasında istatistiksel anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p >0,05), post çapları ile kırık değerleri arasında ise anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p <0,05).

Sonuç: Post çapının artması kırıkları arttırırken, kalan sağlam diş duvarlarının sayısının hiçbir etkisi olmadı.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Giriş
  Endodontik tedavi gören dişler yapısal olarak vital dişlerden farlılık gösterir 1,2. En büyük fark çürükler, önceki restorasyonların kırıkları ve endodontik işlemler nedeniyle diş yapılarının kaybıyla oluşur. Sonuç olarak endodontik tedavi sonrası kırık riski artmaktadır 3,4. Postların varlığının ana hedeflerinden biri kaybedilen diş kronu yeniden yapılandırılırken dental materyallerin retansiyonunu sağlamaktır. Post, kökte uygun stres dağılımına izin verir ve tek kronlar ile köprüleri desteklemek için kullanılabilir. Ancak birçok araştırmacıya göre post diş yapısını güçlendirmez, yalnızca kron formunu eski hale getirmek için kullanılan malzemeye uygun retansiyon sağlar 8-11. Pulpasız dişlerin kırılma direnci; madde kaybı miktarından 12,13, ferrule varlığından 14, dişlerin arktaki konumundan 15, restoratif materyallerin kayıp yapının yerini alabilme yeteneğinden 12 ve kullanılan rezin simandan 16,17 etkilenir. Post yerleşimi vital olmayan premolarların kırılma direncini önemli ölçüde arttırır 5-7.

  Post kullanılan bir restorasyonun dayanıklılığı ve uzun ömürlü olması; post sistemine, post uzunluğuna, kalan diş yapısına, kök uzunluğuna, ferrule tasarımına ve gelen yüke bağlıdır 12. Prefabrike postların kullanımı, tüm aşamaların hasta başında kabul edilebilir bir klinik başarıyla tamamlanabilmesi sebebiyle restoratif işlemleri basitleştirir 18,19.

  Çeşitli çalışmalar 20-28 dişin kalan koronal yapısında ve en az 2mm yüksekliğinde çevresel bir dentin yakalı ferrule tasarımı olmasının önemini belirtmiştir. Beklenen etkinin elde edilebilmesi için ferrule en az 1 ila 2mm yüksekliğinde birbirine paralel dentin duvarları içermeli, dişin etrafını tamamen sarmalı, sağlam bir diş yapısıyla sonlanmalı ve ataşman aparatının dişe invaz-yonu önlenmelidir 29.

  Kişiye özel döküm yöntemiyle hazırlanan postlar ve prefabrike metal postlar serttir, bağlantı kurma kabiliyetinden mahrumdurlar, gerilim ve kök kırıklarına sebebiyet veren elastiklik modu dentininkine yakın değildir 30. Mevcut deneysel araştırmadaki amaç, farklı duvar sayısına sahip olan dişlere farklı kalınlıklardaki prefabrike metal postların yerleştirilmesi esnasında kökte meydana gelebilecek kırılma dirençlerinin değerlendirilmesidir. Çalışmanın sıfır hipotezleri; (H0A); kullanılan farklı post çaplarına göre diş köklerinin kırılma tork değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmayacağı, (H0B) ise dişlerin sağlam kalan farklı duvar sayısına göre diş köklerinin kırılma tork değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmayacağıdır.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Materyal ve Metot
  Mevcut deneysel araştırmanın yapılabilmesi için girişimsel olmayan etik kuruldan 2022/05-17 sayılı ve 07/04/2022 tarihli izin alınmıştır. Periodonsiyum desteğini kaybetmesi sebebiyle çekilmiş 100 adet anatomileri ve kök boyları özdeş olan mandibular tek kanallı küçükazı insan dişi toplanarak serum fizyolojik içerisinde bekletildi. Tüm numunelerden her grup içerisinde 10 adet (n =10) örnek olmak üzere 10 grup oluşturuldu. Sonrasında dişlerin tamamına kök-kanal dolum işlemi gerçekleştirildi. Kanal ağızları Cavit G geçici restoratif materyaliyle (3M ESPE, St. Paul, USA) kapatılan dişler kanal patının sertleşmesi amacıyla 1 hafta serum fizyolojik içerisinde bekletildi. Periodontal membranı taklit etmesi amacıyla kök minesement sınırına kadar tamamen erimiş pembe mum havuzuna batırıldı ve daha sonra örnekler dişlerin minesement sınırı 2mm akrilik seviyesinin üzerinde konumlanacak şekilde, 2.5 cm çaptaki ve 5 cm yükseklikteki plastik kaplara yerleştirilen kendiliğinden polimerize olan akriliğin merkezine gömülüp akriliğin sertleşmesi beklendi. Akriliğin polimerize olması esnasında dentinde dehidratasyon olmaması için örnekler suyla soğutuldu. Hazırlanan numuneler gelişigüzel olarak her grup içerisinde 20 numune bulunacak şekilde 5 ana gruba ayrıldı. Bu ana gruplardan A grubuna çepeçevre 2mm ferrule etkisi korunacak ve duvar bırakılmayacak şekilde 1 mm chamfer basamaklı preparasyon, B grubuna duvarsız bölgelerde 2mm ferrule etkisi korunacak ve lingual duvarı kalacak şekilde 1 mm chamfer basamaklı preparasyon, C grubuna duvarsız bölgelerde 2mm ferrule etkisi korunacak ve bukkallingual duvarları kalacak şekilde 1 mm chamfer basamaklı preparasyon, D grubuna duvarsız bölgelerde 2mm ferrule etkisi korunacak ve bukkallingual-mezial duvarları kalacak şekilde 1 mm chamfer basamaklı preparasyon, E grubuna ise tüm duvarları kalacak şekilde 1 mm chamfer basamaklı preparasyon uygulandı (Tablo 1) (Şekil 1).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 1: Deney grupları.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 1: Gruplara göre hazırlanan preparasyonların okluzal ve aproksimalden görünümleri (kırmızı işaretli yerler ferrule tasarımı yapılan alanları temsil etmektedir).

  Her ana grubun alt grupları (n =10) ise prefabrike dental post setinin (A-Dental, Türkiye) iki farklı çapta olan long 4 (1 mm) ve 6 (1.25 mm) numaraları yerleştirilecek şekilde ayırıldı.

  Dişlerden geçici restoratif materyalin uzaklaştırılması sonrasında piezo reamer drilleri ile suyla soğutma yapılarak deneyde kullanılacak olan olan postların kalınlıklarına uyumlu olan post yuvaları şekillendirildi. Numuneler test cihazına (Cap torque tester series TT01; Mark10, Copiague, NY) yerleştirilerek sabitlendi (Şekil 2).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 2: Dijital tork ölçüm cihazına yerleştirilen test numunesi.

  Prefabrik dental post setinin (A-Dental, Türkiye) iki farklı çapta olan long 4 (1 mm) ve 6 (1.25 mm) numaralı postları hazırlanan post yuvalarına lentülo ile cam iyonomer siman (Nova Glass-L; IMICRYL, Konya, Türkiye) gönderildikten sonra simana bulanıp yerleştirildi. Daha sonra kuvveti düzgün şekilde uygulamak amacıyla ratchete (Nucleoss, Türkiye) (Şekil 3) uyumlandırılmış erkek post anahtarı yardımıyla sabit kullanıcı ile manuel tork kuvveti uygulandı ve kırık oluşturan kuvvetler not edildi.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 3: Nucleoss marka ratchet ve ona uyumlandırılmış erkek prefabrike post anahtarı.

  Her kırma işlemi sonrasında uygulayıcı operatör tarafından dijital tork ölçüm cihazında bulunan ‘Zero’ tuşuna basılarak cihaz yeni ölçüme hazır hale getirildi.

  Bu çalışmada elde edilen veriler lisanslı IBM SPSS Statistics Version 21 paket programı ile analiz edilmiştir. Değişkenlerin normal dağılım durumları araştırılırken birim sayıları nedeniyle Shapiro Wilk’s’ den yararlanılmıştır. Sonuçlar yorumlanırken anlamlılık düzeyi olarak 0,05 kullanılmış olup; p <0,05 olması durumunda değişkenlerin normal dağılım göstermediği, p >0,05 olması durumunda ise değişkenlerin normal dağılım gösterdiği belirlenmiştir.

  • Faktörlerin bağımlı değişken üzerindeki etkisi lineer model oluşturularak analiz edilmiştir.

  • Gruplar arasındaki farklılıklar incelenirken değişkenlerin normal dağılım göstermemesi durumunda Kruskal Wallis H ve Mann Whitney U testlerinden yararlanılmıştır. İkiden fazla gruplu karşılaştırmalarda anlamlı farklılık görülmesi durumunda Post-Hoc testler (Bonferroni düzeltmeli Mann Whitney U testi) yardımıyla aralarında anlamlı farklılık bulunan gruplar belirlenmiştir.

  • Sonuçlar yorumlanırken anlamlılık düzeyi olarak 0,05 kullanılmıştır.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Bulgular
  Kalınlıkları farklı olan prefabrike metal postların, farklı sayıda sağlam duvarı kalmış dişlere yerleştirilmesi esnasında kırık oluşturan sonuçların ortalamasının en az olduğu grup B-2 (7,71 N), en fazla olduğu grupsa D-1 (13,1 N) olarak belirlendi. Tek duvarlı preparasyon uygulanan grupta tork uygulamasına bağlı görülen kırılma değeri duvarsız, iki duvarlı, üç duvarlı, dört duvarlı preparasyon uygulanan gruplara göre anlamlı derecede düşüktür (Tablo 2 ve Tablo 3).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 2: Farklı duvar sayılarında tork uygulamasına bağlı görülen kırılma değerleri bakımından post çapları arasındaki farklılığa ilişkin analiz sonucu.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 3: Postlarda tork uygulamasına bağlı görülen kırılma değerleri bakımından duvar sayıları arasındaki farklılığa ilişkin analiz sonucu.

  Deney sırasında C-1, D-1 ve E-1 gruplarında birer adet prefabrike post dişle beraber kırılma gösterdi.

  Tork uygulamasına bağlı görülen kırılma değerleri bakımından farklı duvar sayıları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamaktadır (p >0,05) (Tablo 4) (Şekil 4).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 4: Tork uygulamasına bağlı görülen kırılma değerleri bakımından duvar sayıları arasındaki farklılığa ilişkin analiz sonucu.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 4: Postlarda tork uygulamasına bağlı görülen kırılma değerleri bakımından duvar sayıları arasındaki farklılıklar.

  Tork uygulamasına bağlı görülen kırılma değerleri bakımından post çapları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmaktadır (p <0,05). 1,25 mm post çapı kullanılan tork uygulamasına bağlı görülen kırılma değeri 1 mm post çapı kullanılanlara göre anlamlı derecede düşüktür (Tablo 5) (Şekil 5).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 5: Tork uygulamasına bağlı görülen kırılma değerleri bakımından postlar arasındaki farklılığa ilişkin analiz sonucu.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 5: Farklı duvar sayılarında tork uygulamasına bağlı görülen kırılma değerleri bakımından postlar arasındaki farklılıklar.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Tartışma
  Mevcut deneysel araştırmada farklı duvar sayısına sahip dişlere, dişlerin apikaldeki tıkaçlanması bozulmayacak şekilde 2 farklı çapta prefabrike post yerleştirildi. Ratchet vasıtasıyla kullanıcı tarafından yerleştirilen prefabrike metal postlara dişte kırılma meydana gelinceye kadar sıkma kuvveti uygulanmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre farklı çaplarda prefabrike post yerleştirilmesi esnasında dişlere uygulanan tork kuvvetinin dişlerin kırılma değerlerinde fark oluşturmayacağını savunan çalışmanın ilk sıfır hipotezi reddedilmiştir. Farklı duvar sayısına sahip olan dişlere uygulanan prefabrike postların yerleştirilmesi esnasında dişlere uygulanan tork kuvvetinin dişlerin kırılma değerlerinde fark oluşturmayacağını savunan çalışmanın ikinci sıfır hipotezi ise kabul edilmiştir.

  Kanala yerleştirilen post kalınlığının kökün tamamında kök çapının 1/3’ünden fazla olmaması ve yerleştirilen postlarda arzu edilen çapın genelde 1 mm ya da daha az kalınlıkta olması gerektiği belirtilmiştir 31. Karaman ve Öztekin 32 çekilmiş premolar dişlere farklı çap ve uzunlukta post yerleştirilmesi esnasında uygulanan tork kuvvetinin dişlerin kırılma dayanımlarına etkilerini değerlendirdikleri invitro çalışmalarında bu çalışmaya benzer şekilde kalın çaplı postlarda ince çaplı postlara göre daha düşük kırılma dayanımı değerleri elde etmişlerdir.

  Gross ve ark.’nın 33 manuel tork uygulaması yaptığı çalışmada; normal sınırlardaki tork kuvvetleri 7-14.6 N, maksimum sıkmaya bağlı tork kuvvetleri ise 9.4-19.9 N aralığında olduğu belirtilmiştir. Mevcut araştırmada manuel uygulanan tork kuvveti nedeniyle oluşan kırılma direnci değerlerinin en az 5.8N, en fazlaysa 16.3N olduğu izlendi.

  Kim ve arkadaşlarının 34 mandibular premolarlara prefabrike post yerleştirilmesinde ferrule etkisini değerlendirdikleri çalışmalarında 2 mm lik ferrule bırakılan örneklerde 1 mm ve ferrule bırakılmayan örneklere göre istatistiksel olarak anlamlı olacak şekilde kırılma direncinin arttığını tespit etmişlerdir. Bu çalışmadaki örneklerde de duvar içermeyen tüm bölgelerde 2 mm lik ferrule tasarımı yapılmıştır.

  Hou ve arkadaşları 35 bu çalışmayla aynı sayı ve tasarımdaki duvar sayılarına sahip olan mandibular premolar dişlere fiber post yerleştirdikleri çalışmalarında duvar sayısının artmasına paralel olarak kırılma direncinin yükseldiğini bildirmişlerdir. Mevcut çalışmadaki farklılığı oluşturabilecek sebepler arasında kuvvet uygulamasının ve kırma testinin farklı olması, çiğneme simülatörünün kullanılması, dişlerin metal kronla kaplanmış olması sayılabilir.

  Bu çalışmanın limitasyonları ağız içi şartları taklit eden termal siklus ve çiğneme simülatörü gibi deney şartlarının oluşturulamamasıdır. Çalışmamızda istatistiksel olarak anlamlı çıkmayan dişlerin kalan farklı duvar sayılarının post uygulamalarında kırılma dayanımına etkisi dişin uzun aksına belli açılarla uygulanacak makaslama kuvvetiyle, ilave testlerle, farklı deney şartlarıyla ve farklı materyallerin katıldığı ileri çalışmalarla değerlendirilebilir.

  Sonuç olarak; prefabrike metal post uygulaması işlemlerinde, vida şekilli postun kök boşluğu içerisine yerleştirilmesi esnasında uygulanan sıkma tork kuvvetinin dişin kökünde kırıklara sebep olabileceği daima göz önüne alınmalı, kullanılacak postun seçimine ve dişe uygulanan tork kuvvetine dikkat edilmelidir. Gerçekleştirilen in vitro çalışmada post çapının artmasına bağlı olarak, kırılma dayanım değerlerinde azalma olmuştur.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) Cecchin D, de Almeida JFA, Gomes BP, Zaia AA, Ferraz CCR. Influence of chlorhexidine and ethanol on the bond strength and durability of the adhesion of the fiber posts to root dentin using a total etching adhesive system. J Endod 2011; 37: 1310-5.

  2) Dietschi D, Duc O, Krejci I, Sadan A. Biomechanical considerations for the restoration of endodontically treated teeth: a systematic review of the literature-Part 1. Composition and micro-and macrostructure alterations. Quintessence Int 2007; 38: 733-43.

  3) Taha N, Palamara J, Messer H. Fracture strength and fracture patterns of root filled teeth restored with direct resin restorations. J Dent 2011; 39: 527-35.

  4) Mohammadi N, Kahnamoii MA, Yeganeh PK, Navimipour EJ. Effect of fiber post and cusp coverage on fracture resistance of endodontically treated maxillary premolars directly restored with composite resin. J Endod 2009; 35: 1428-32.

  5) Scotti N, Scansetti M, Rota R, Pera F, Pasqualini D, Berutti E. The effect of the post length and cusp coverage on the cycling and static load of endodontically treated maxillary premolars. Clin Oral Investig 2011; 15: 923-9.

  6) Bitter K, Noetzel J, Stamm O et al. Randomized clinical trial comparing the effects of post placement on failure rate of postendodontic restorations: preliminary results of a mean period of 32 months. J Endod 2009; 35: 1477-82.

  7) Nothdurft F, Seidel E, Gebhart F, Naumann M, Motter P, Pospiech P. The fracture behavior of premolar teeth with class II cavities restored by both direct composite restorations and endodontic post systems. J Dent 2008; 36: 444-9.

  8) Ho M-H, Lee S-y, Chen H-H, Lee M-C. Three-dimensional finite element analysis of the effects of posts on stress distribution in dentin. J Prosthet Dent 1994; 72: 367-72.

  9) Goodacre CJ, Spolnik KJ. The prosthodontic management of endodontically treated teeth: a literature review. Part III. Tooth preparation considerations. J Prosthodont 1995; 4 :122-8.

  10) Maceri F, Martignoni M, Vairo G. Mechanical behaviour of endodontic restorations with multiple prefabricated posts: a finite-element approach. J Biomech 2007; 40: 2386-98.

  11) Zicari F, Van Meerbeek B, Scotti R, Naert I. Effect of fibre post length and adhesive strategy on fracture resistance of endodontically treated teeth after fatigue loading. J Dent 2012; 40: 312-21.

  12) Fernandes AS, Dessai GS. Factors affecting the fracture resistance of post-core reconstructed teeth: a review. Int J Prosthodont 2001; 14: 355-63.

  13) Mangold JT, Kern M. Influence of glass-fiber posts on the fracture resistance and failure pattern of endodontically treated premolars with varying substance loss: an in vitro study. J Prosthet Dent 2011; 105: 387-93.

  14) Stankiewicz N, Wilson P. The ferrule effect: a literature review. Int Endod J 2002; 35: 575-81.

  15) Tamse A, Fuss Z, Lustig J, Kaplavi J. An evaluation of endodontically treated vertically fractured teeth. J Endod 1999; 25: 506-8.

  16) Büttel L, Krastl G, Lorch H, Naumann M, Zitzmann N, Weiger R. Influence of post fit and post length on fracture resistance. Int Endod J 2009; 42: 47-53.

  17) Pereira J, Valle A, Ghizoni J, Só M, Ramos M, Lorenzoni F. Evaluation of push‐out bond strength of four luting agents and SEM observation of the dentine/fibreglass bond interface. Int Endod J 2013; 46: 982-92.

  18) Stockton LW. Factors affecting retention of post systems: a literature review. J Prosthet Dent 1999; 81: 380-5.

  19) Torbjörner A, Fransson B. A literature review on the prosthetic treatment of structurally compromised teeth. Int J Prosthodont 2004; 17: 369-76.

  20) Pereira JR, De Ornelas F, Conti PCR, Do Valle AL. Effect of a crown ferrule on the fracture resistance of endodontically treated teeth restored with prefabricated posts. J Prosthet Dent 2006; 95: 50-4.

  21) Samran A, El Bahra S, Kern M. The influence of substance loss and ferrule height on the fracture resistance of endodontically treated premolars. An in vitro study. Dent Mater 2013; 29: 1280-6.

  22) Gegauff AG. Effect of crown lengthening and ferrule placement on static load failure of cemented cast post-cores and crowns. J Prosthet Dent 2000; 84: 169-79.

  23) Zhi-Yue L, Yu-Xing Z. Effects of post-core design and ferrule on fracture resistance of endodontically treated maxillary central incisors. J Prosthet Dent 2003; 89: 368-73.

  24) Sherfudhin H, Hobeich J, Carvalho CA, Aboushelib MN, Sadig W, Salameh Z. Effect of different ferrule designs on the fracture resistance and failure pattern of endodontically treated teeth restored with fiber posts and all-ceramic crowns. J Appl Oral Sci 2011; 19: 28-33.

  25) Ng CC, Dumbrigue HB, Al-Bayat MI, Griggs JA, Wakefield CW. Influence of remaining coronal tooth structure location on the fracture resistance of restored endodontically treated anterior teeth. J Prosthet Dent 2006; 95: 290-6.

  26) Aykent F, Kalkan M, Yucel MT, Ozyesil AG. Effect of dentin bonding and ferrule preparation on the fracture strength of crowned teeth restored with dowels and amalgam cores. J Prosthet Dent 2006; 95: 297-301.

  27) Arunpraditkul S, Saengsanon S, Pakviwat W. Fracture resistance of endodontically treated teeth: three walls versus four walls of remaining coronal tooth structure. J Prosthodont 2009; 18: 49-53.

  28) Akkayan B. An in vitro study evaluating the effect of ferrule length on fracture resistance of endodontically treated teeth restored with fiber-reinforced and zirconia dowel systems. J Prosthet Dent 2004; 92: 155-62.

  29) Wagnild G MK. Pathways of the pulp. In: Cohen S BR, editor. The restoration of the endodontically treated tooth. 8 th ed. St. Louis: Mosby; 2002: 765-94.

  30) Torabi K, Fattahi F. Fracture resistance of endodontically treated teeth restored by different FRC posts: An in vitro study. Indian J Dent Res 2009; 20: 282.

  31) Goodacre CJ, Spolnik KJ. The prosthodontic management of endodontically treated teeth: a literature review. Part I. Success and failure data, treatment concepts. J Prosthodont. 1994; 3: 243-50.

  32) Öztekin F, Karaman T. Farklı Çap ve Uzunluktaki Prefabrik Postların Dişlerin Kırılma Dayanımları Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi. F.Ü. Sağ. Bil. Tıp Derg 2020; 34: 189-92.

  33) Gross M, Kozak D, Laufer B-Z, Weiss EI. Manual closing torque in five implant abutment systems: an in vitro comparative study. J Prosthet Dent 1999; 81: 574-8.

  34) Kim A-R, Lim H-P, Yang H-S, Park S-W. Effect of ferrule on the fracture resistance of mandibular premolars with prefabricated posts and cores. J Adv Prosthodont 2017; 9: 328-34.

  35) Hou Q-Q, Gao Y-M, Sun L. Influence of fiber posts on the fracture resistance of endodontically treated premolars with different dental defects. Int J Oral Sci 2013; 5: 167-71.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]