[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2022, Cilt 27, Sayı 3, Sayfa(lar) 182-185
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Yaş Aralıklarına Göre Prostat Kalsifikasyonu Prevalansı
Mehmet Sezai OĞRAŞ1, Kadir YILDIRIM2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, Üroloji Kliniği, Elazığ, Türkiye
2Malatya Üniversitesi Turgut Özal Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Prostat, Kalsfikasyon, Prevalans, Yaş Grupları, Prostate, Calcification, Prevalence, Age Groups
Özet
Amaç: Prostat kalsifikasyonları orta ve ileri yaşlarda görülmekte olup yaş arttıkça kalsifikasyon görülme oranı da artmaktadır. Amacımız prostat kalsifikasyonlarının yaş aralıklarına göre prevalansını belirlemektir.

Gereç ve Yöntem: Retrospektif olarak Ağustos 2019 - Ocak 2021 tarihleri arasında çeşitli şikayeter nedeniyle Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine başvuran ve alt abdomen bilgisayarlı tomografisi çekilen erkek hastaların görüntüleri tarandı, prostat kalsifikasyonu olan hastalar kaydedildi. Sonuçlar istatiksel yöntemler kullanılarak değerlendirildi.

Bulgular: Tüm hastaların yaşları 15 - 93 yıl arasında olup ortalama yaş 45.60 ± 15.78 yıl, tüm hastalarda prostat kalsifikasyonu görülme oranı %26.6 idi. Gruplara göre 1 -24 yaş arasında prostat kalsifikasyonu görülme oranı %3.9, 25-34 yaş arasında prostat kalsifikasyonu görülme oranı %12.3, 35-44 yaş arasında prostat kalsifikasyonu görülme oranı %23.2, 45 - 54 yaş arasında prostat kalsifikasyonu görülme oranı %32.1, 55-64 yaş arasında prostat kalsifikasyonu görülme oranı %39.7, 65-74 yaş arasında prostat kalsifikasyonu görülme oranı %43.2, 75 yaş ve üzeri hastalarda prostat kasifikasyonu görülme oranı %53.1 idi. Yaş arttıkça prostat kalsifikayonu görülme oranı artıyordu (p <0.001).

Sonuç: Prostat kalsifikasyonları semptom vermedikleri için genellikle başka bir nedenle yapılan görüntüleme yöntemleri sonucu tespit edilirler. Çoğunlukla tedavi gerektirmezler, yaş gruplarına göre görülme oranları değişmekte olup, yaş arttıkça görülme oranları da artmaktadır.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Giriş
  Prostat kalsifikasyonları genellikle orta ve ileri yaşlarda görülürler. Literatürde prostat taşı olarakta tanımlanmaktadırlar Yapılan çalışmalard a prostat kalsifikasyonu prevalansı %7.3 --%71aralığında bildiril miştir 1,2. Yaş arttıkça görülme oaranları da artar. Semptomlar nadirdir, genellikle benign prostat hiperplazisi, üriner sistem taş hastalığı nedeniyle yapılan görüntüleme işlemleri sırasın da, ultrasonografi ve bilgisayarlı tomografi yöntemi ile tespit edilirler. Kalsifikasyonların nedeni henüz net değildir. Yapılan klinik ç alışmalarda, prostatik kanallara idrar reflüsü, spermatozoanın kanallara penetrasyonu, prostat epitelinin kronik inf lamasyona yanıtı ve kronik bakteriyel prostatit patofizyoloji de suçlanmaktadır. Kalsifikasyonla beraber kronik prostat enflamasyonu varsa enflamasyon kalıcı olabilir ve kronik ağrıya neden olabilir. Antibiyotiklere dirençli enfeksiyonlara yol açabilirler 3. Periüretral bölgede büyük prostat kalsifikasyonları bulunduğunda idrar retansiyonuna yol açabilirler 4. Genellikle semptomsuz olan prostat kalsifikasyonları tedavi gerektirmez. Bununla birlikte en sorunlu prostat kalsifikasyonu vakaları kronik prosta t iltihabı ile ilişkili olanlardır, kronik prostatit tedavisi ile birlikte antibiyotik tedavisi, semptomların azalmasına veya kaybolmasına neden olabilir. Bununla birlikte, bakterilerle kontamine olmuş prostat kalsifi kasyonları kalıcı bir enflamasyon kayn ağı olduğundan, prostat kalsifikasyonun tamamen ortadan kaldırılması, kronik bakteriyel prostatit için tercih edilen tedavi yöntemlerinden biridir 5. Bu durumda gerekirse TUR P operasyonu uygulanabilir 6.
 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Materyal ve Metot
  Retrospektif olarak Ağustos 2 019 Ocak 2021 tarihleri arasında Elazığ Fet h i Sekin Şehir Hastanesi'ne farklı şikayetler nedeniyle başvurup alt abdomen bilgisayarlı tomografi çekilen yaşları 16 93 yıl arasında 1000 erkek hastanın tomografileri tarandı. Hastalar yaşlarına göre 15 24, 25 34, 35 44, 45 54, 55 64, 65 74, ve 75 yaş ve üzeri olarak 7 gruba ayrıldı. Prostat kalsifikasyonu olanlar kaydedildi. Prostat kalsifikasyonu olan tüm hastalar çalışmaya dahil edildi. Sonuçlar IBM SPSS Statistics, version 22.0. programında Independent sa mples t test kullanılarak karşılaştırıldı.
 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Bulgular
  Tüm hastaların yaşları 15 93 yıl arasında olup ortalama yaş 45.60±15.78 yıl, prostat kalsifikasyonu görülme oranı %26.6 idi. Prostat kalsifikasyonu görülmeyen hastaların yaşları 16 88 yıl arasında değişme kte olup, ortalama yaş 42.83±15.16 yıl, prostat kalsifikasyonu görüle n hastaların yaşları 20 93 yıl arasında değişmekte olup ortalma yaş 53.24±14.94 yıldı. Yaş arttıkça prostat kalsifikasyonu görülme oranı istatiksel olarak anlamlıydı (p <0.001) (Tablo Grafik 1)


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Grafik 1: Prostat kalsifikasyonu görülen ve görülmeyen hastaların yaş ortalamaları.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 1: Toplam hasta sayısı, ortalama yaşlar, prostat kalsifikasyonu görülme oranı.

  Gruplara göre değerlendirildiğinde; 15 24 yaş arasında hasta sayısı 101 prostat kalsifikasyonu görülme oranı %3.9, 2 5 34 yaş arasında hasta sayısı 178 prostat kalsifikasyonu görülme oranı %12.3, 35 44 yaş arasında hasta sayısı 224 prostat kalsifikasyonu görülme oranı %23.2, 45 54 yaş arasında hasta sayısı 218 prostat kalsifikasyonu görülme oranı % 32.1, 55 64 yaş arasın da hasta sayısı 166 prostat kalsifikasyonu görülme oranı %39.7, 65 74 yaş arasında hasta sayısı 81 prostat kalsifikasyonu görülme oranı %43.2, 75 yaş ve üzeri hasta sayısı 32 prostat kasifik asyonu görülme oranı %53.1 idi (Tablo 2).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 2: Yaş aralıkları na göre hasta sayısı, prostat kalsifikasyonu görülme oranları.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Tartışma
  Prostat kalsifikasyonlarının patofizyolojisi henüz net değildir. Yapılan klinik çalışmalarda, k orpora amilecea kalsifikasyonu, obstrüksiyon, prostatik kana llara idrar reflüsü, spermatozoanın kanallara penetrasyonu, prostat epitelinin kronik inflamasyona yanıtı, kronik bakteriyel prostatit patofizyolojide suçlanmaktadır 1,2,6. Uzun süre kondom kullanımının da prostat kasifikasyonu görülme oranını arttır dığı bildirimiştir 7. Küçük ve arkadaşları 8 yaptıkları çalışmada prostatik kalsifikasyonun yaş ile ilişkili olduğunu, prostat volümü ve PSA düzeyleri ile prostat kalsifikasyonu arasında pozitif bir korelasyon olmadığını, vücut kitle indeksi ile de ili şkili olmadığını bildirmişlerdir. Nadir semptom verdikleri için başka bir yakınma nedeni ile yapılan direkt üriner sistem grafisi, pelvik veya transrektal ultrasonografi, alt abdomen bilgisayarlı tomografisi ile tespit edilirler (Resim 1, 2).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Resim 1: Pr ostat kalsifikasyonunun BT görüntüsü.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Resim 2: Prostat kalsifikasyonunun BT görüntüsü.

  Prostat kalsifikasyonları genelde semptom vermezler, özel tedavi gerektirmezler, tedavi gerektiren kalsifikasyonlar kronik prostatik inflamasyonuyla ilişkilidir 9. Boyutları büyüdükçe alt üriner sistem semptomlarına, orta yaştaki erkeklerde kronik pelvik ağrı sendromuna, cinsel fonksiyon bozukluğuna yol açabilirler 10,11. Biz pratiğimizde prostat kalsifikasyonu tespit ettiğimiz asemptomatik hastalara herhangi bir tedavi uygulamıyor, takip öneriyoruz. Hastalarda kalsifikasyonla birlikte ereksiyon problemi, prostatit gibi bulgular varsa bu bulgulara yönelik medikal tedavi, kalsifikasyonlar çok büyükse üretraya bası yapıyorsa idrar yapmada zorluğa yol açıyorsa cerrah i tedavi uyguluyoruz. Prostat kalsifikasyonları genellikle orta ve ileri yaşlarda görülür. Yapılan çalışmalarda prevalansları %7.3 %71 aralığında bildirilmiştir 1,2. Dell’ Atti ve arkadaşları 12 TRUS ve prostat biopsisi yaptıkları hastaların %25.3, Park ve Chho 13 sağlığı geliştirme merkezine başvuran hastalarda %76.6, Hong ve arkadaşları 14 sağlığı geliştirme merkezine başvuran hastalarda %41.5, üroloji poliklinilklerine başvuran hastalarda %48.3, Kim ve arkadaşları 15 %51.1, Shoskes ve arkad aşları 16 kronik pelvik ağrı sendromu olan hastalarda %46.8, Geramoutsos ve arkadaşları 1 genç erişkinlerde %7.4 prostat kalsifikasyonu görülme oranı bildirmişlerdir. Çalışmamızda tüm hastalarda prostat kalksifikasy onu görülme o ranını %26.6, yaş gru plarına göre ise 15 24 yaş grubunda %3.9, 25 34 yaş grubunda %12.3, 35 44 yaş grubunda %23.2 45 54 yaş grubunda %32.1 55 64 yaş grubunda %39.7, 65 74 yaş grubunda % 43.2, 75 yaş ve üzeri grupta %53.1 bulduk (Grafik 2).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Grafik 2: Yaş (yıl) aralıklarına göre prostat kalsifikasyonu oranları.

  Yaş arttıkça prostat kalsifikasyon görülme oranı da artıyordu (p <0.001). Sonuç olarak prostat kalsifikas yonları genellikle semptom vermedikleri için başka bir nedenle görüntüleme yapılan hastalarda tespit edilirler, çoğunlukla tedavi gerektirmezler. Yaş arttıkça görülme oranları da artmaktadır.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) Geramoutsos I, Gyftopoulos K, Perimenis P et al. Clinical correlation of prostatic lithiasis with chronic pelvic pain syndromes in young adults. Eur Urol 2004; 45: 333 7.

  2) Kim WB, Doo SW, Yang WJ, Song YS. Influence of prostatic calculi on lower urinary tract symptoms in middle aged men. Urology 2011; 78: 447 9.

  3) Søndergaard G, Vetner M, Christensen PO. Prostatic Calculi. Acta Pathol Microbiol Immunol Scand A 1987; 95: 141 5.

  4) Cha WH, Kim KH, Seo YJ. Benign prostat hiperplazisinde periüretral prostat taşının alt üriner sistem semptomlarına etkisi. Korean J Urol 2008; 49: 237 41.

  5) Klimas R, Bennett B, Gardner WA Jr. Prostatic calculi: a review. Prostate 1985; 7: 91 6.

  6) Engelhardt PF, Seklehner S, Brustmann H, Riedl C, Lusuardi L. Tumor necrosis factor α expression in patients with obstructive benign prostatic hyperplasia is associated with a higher incidence of asymptomatic inflammatory prostatitis NIH category IV and prostatic calcification. Scand J Urol 2015; 49: 472 8.

  7) Ogras MS, Yıldırım K. The Effects of condom use on prostatic calcifications. Acta Medica Mediterranea 2021; 1: 65 7.

  8) Kucuk E, Tahra A, Bindayı A et al. The impact of prostate calcification on l ower urinary tract symptoms. Androl Bul 2017; 19: 123 6.

  9) Hyun JS. Clinical Significance of Prostatic Calculi: A Review. World J Mens Health 2018; 36: 15 21.

  10) Soric T, Selimovic M, Bakovic L et al. Clinical and Biochemical İnfluence of Prostatic Stones. J Ur ol Int 2017; 98: 449 55.

  11) Cao JJ, Huang W, Wu HS et al. Postatic Calculi: Do They Matter?. Sex Med Rev 2018; 6: 482 91.

  12) Dell’Atti L, Galosi AB, Ippolito C. Prostatic calculi detectedin peripheral zone of the gland during a transrectal ultrasound biopsy can be significant predictors of prostate cancer. Arch Ital Urol Androl 2016; 88: 304 7.

  13) Park B, Choo SH. The burden of prostatic calculi is more important than the presence. Asian J Androl 2017; 19: 482 5.

  14) Hong CG, Yoon BI, Choe HS et al. The prevalence and characteristic differences in prostatic calcification between health promotion center and urology department outpatients. Korean J Urol 2012; 53: 330 4.

  15) Kim WB, Doo SW, Yang WJ, Song YS. Influence of prostatic calculi on lower urinary tract symptoms in mid dle aged men. Urology 2011; 78: 447 9.

  16) Shoskes DA, Lee CT, Murphy D, Kefer J, Wood HM. Incidence and significance of prostatic stones in men with chronic prostatitis/chronic pelvic pain sy ndrome. Urology 2007; 70: 235 8.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]