[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2003, Cilt 8, Sayı 1, Sayfa(lar) 20-22
[ Özet ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
Klinik Örneklerden İzole Edilen Pseudomonas Aeruginosa ve Acinetobacter Suşlarının Çeşitli Antibiyotiklere Duyarlılıklarının Araştırılması
Zülal Aşçı TORAMAN1, Aynur Özen ÇELİK2
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD ELAZIĞ
2Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, GAZİANTEP
Anahtar Kelimeler: Pseudomonas Aeruginosa, Acinetobacter Spp, İn-Vitro Antibiyotik Duyarlılığı, Disk Diffüzyon Yöntemi, Pseudomonas Aeruginosa, Acinetobacter Spp, In-Vitro Antibiotic Susceptibility, Disc Diffusion Method
Özet
Amaç: Bu çalışmada Pseudomonas aeruginosa ve Acinetobacter suşlarının çeşitli antibiyotiklere karşı duyarlılıklarının in-vitro olarak saptanması amaçlandı.

Gereç ve yöntem: Çeşitli klinik örneklerden izole edilen 169 P. aeruginosa ve 31 Acinetobacter suşunun farklı grup antibiyotiklere karşı duyarlılıkları NCCLS (M2-A6) standartlarına göre disk diffüzyon yöntemiyle incelendi.

Bulgular: P. aeruginosa ve Acinetobacter suşlarının duyarlılık oranları; seftazidim %77 ve %10, gentamisin %38 ve %13, piperasilin %44 ve %0, tikarsilin/klavulanik asit %44 ve %10, amikasin %83 ve %52, aztreonam %19 ve %48, sefepim %62 ve %46, siprofloksasin %82 ve %13, imipenem %96 ve %74, meropenem %95 ve %68 olarak saptandı.

Sonuç: P. aeruginosa ve Acinetobacter suşlarının antipseudomonal antibiyotiklerin çoğuna önemli derecede dirençli olduğu, ancak karbapenem duyarlılıklarının yüksek olduğu gözlendi.

  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
    [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]