[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2003, Cilt 8, Sayı 1, Sayfa(lar) 34-38
[ Özet ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
Kliniğimizde İzlediğimiz Hematürili Vakalar Işığında Hematüri Nedenlerinin İrdelenmesi
A. Hakan AYDINOĞLU, Mehmet TURGUT, Yaşar DOĞAN, Mehmet KILIÇ, Abdullah KURT, A. Denizmen AYGÜN
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, ELAZIĞ
Anahtar Kelimeler: Hematüri, Etiyoloji, Çocukluk Çağı, Hematuria, Etiology, Childhood
Özet
Amaç: Hematüri nedeni ile yatırılan hastalarda esas nedenlerin irdelenmesi.

Gereç ve yöntem: Bu çalışmada Ocak 1995- Aralık 1999 tarihleri arasında beş yıl süresince yataklı servise yatırılarak izlenen hematürili vakalar retrospektif olarak incelendi.

Bulgular: Vakaların 59'u (%53.2) erkek, 52'si (%46.8) kız ve ortalama yaşları 7.2 ± 3.4 (1 ay-16 yıl) yıl idi. Yalnızca 29'unda (%26.1) makroskopik hematüri gözlendi. Hematüri tipi 67 (%60.3) vakada glomeruler ve 44 (%39.7) vakada ise nonglomeruler olarak belirlendi. En sık hematüri nedeni olarak 39 (%35.1) vakada akut poststreptokoksik glomerulonefrit bulundu. Nefrotik sendrom ikinci ve idrar yolu enfeksiyonu üçüncü sırada yer aldı.

Sonuç: Gelişmiş ülkelerde streptokok enfeksiyon sıklığının giderek azalması ile birlikte hematüri serilerinde en sık neden olarak gözlenen APSGN azalırken, ülkemizde halen önemini korumaktadır.

  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
    [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]