[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2004, Cilt 9, Sayı 4, Sayfa(lar) 127-129
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Artralji Yakınmalı Multiple Sklerosis Hastalarında Serum Human Parvovirus B19 Seropozitifliği
M.Said BERİLGEN1, Serpil BULUT1, Handan AKBULUT2, Fatma KANSIZ1, Ayhan KAMANLI3
1 Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ
2 Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi İmmünoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ
3 Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, ELAZIĞ
Anahtar Kelimeler: Human parvovirus B19, multiple skleroz, artralji,Human parvovirus B19, multiple sclerosis, arthralgia
Özet
Amaç: Çalışmamızda yaygın artralji şikayeti olan multiple skleroz (MS) hastalarında serum Human Parvovirus B 19 ( HPV) seropositifliğini araştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Hasta grubu relapsing-remitting multiple skleroz (RR-MS) tanısı alan ve herhangi bir koruyucu tedavi almayan ve Extended Disability Status Score (EDSS) 3 den az olan 23 kişiden oluşturuldu. Bu hastaların tümünde artralji şikayeti mevcuttu ve artralji yapabilecek sistemik ve lokal bir hastalık saptanmamıştı. Kontrol grubu yaş ve cinsiyet uyumlu 21 kişiden oluşturuldu. Hasta ve kontrol grubunun serumlarında anti-HPV IgG ve IgM seviyeleri ölçüldü.

Bulgular ve Sonuç: Hasta ve kontrol grubu serumlarında anti-HPV IgG ve IgM seviyeleri arasında istatistiksel olarak bir anlamlılık saptanmadı. Yaygın artralji şikayeti olan RR-MS hasta grubunda serum anti-HPV IgG ve IgM seviyeleri kontrol grubuna göre daha yüksek düzeylerde bulunmasına karşın istatistiksel olarak bir anlamlılık saptanmadı. ©2004, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Giriş
  Human parvovirus B19 (HPV B19) çocuklarda eritema multiforme hastalığının etyolojik ajanı olan, tek DNA zincirli 5500 nükleotid içeren zarfsız küçük bir virüstür 1-3. Son zamanlarda artralji, artrit, lökopeni, trombositopeni, anemi, vaskülit ve spontan abortus gibi değişik klinik durumların etyolojisinde rol oynayabileceğini ileri süren çalışmalar yayınlanmıştır1-5. Aynı zamanda hem erişkin hem de çocuklarda eklem ve konnektif dokuları tutan otoimmun hastalıkların etyolojisinde veya tetiklenmesinde HPV B19 un neden olabileceği bildirilmiştir 2,3. Çalışmamızda yaygın artralji şikayeti olan multiple skleroz (MS) hastalarında serum HPV B19 seropozitifliğini araştırmayı amaçladık.
 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Materyal ve Metot
  Bu çalışmadaki hasta grubu Fırat Tıp Merkezi nöroloji polikliniğinde ayaktan takip edilen relapsing-remitting multiple skleroz (RR-MS) tanısı konulmuş yaygın artralji şikayeti bulunan 23 hastadan oluşturuldu. Hastaların hiçbiri RR-MS için profilaktik tedavi almıyordu ve hastaların Extended Disability Status Score (EDSS) puanı 3 den azdı ve hastaların hepsi remisyon dönemindeydi. Hastaların artralji şikayeti ve nedenlerinin araştırılması, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı ve romatoloji üst ihtisası olan bir uzman tarafından yapıldı. Artraljiye neden olabilecek bakteriyel ve viral enfeksiyon ajanlarından brusellozis, chlamidya, sitomegalovirus, herpes simplex virus ve Epstein-Barr virus gibi bir çok patojen serolojik olarak araştırıldı. Hastalarda artralji şikayetini açıklayacak herhangi bir lokal veya sistemik hastalık bulgusuna rastlanmadı. Anti-HPV B19 IgG ve IgM antikor seviyeleri hasta ve kontrol grubu serumlarında immünoloji laboratuarında enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) yöntemiyle “Virion/Serion ELISA classic Parvovirus B19 IgG/IgM” (quantitative) kiti kullanılarak ölçüldü. Kontrol grubu yaş ve cinsiyet uyumlu 21 sağlıklı gönüllüden oluşturuldu.

  Verilerin istatistiksel değerlendirilmesi bilgisayar ortamında SPSS 10.1 programı kullanılarak gerçekleştirildi. Gruplar arası karşılaştırılmada Mann-Whitney U ve Fisher’s exact testleri kullanıldı. İstatistiksel anlamlılık için p<0.05 değeri alındı.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Bulgular
  Hasta ve kontrol grubunun demografik özellikleri Tablo 1 de gösterildi.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 1: Hasta ve control gruplarının demografik özellikleri

  Hasta grubunda serum anti-HPV IgG ve IgM seviyeleri kontrol grubuna göre daha yüksek düzeylerde bulunmasına karşın istatistiksel olarak bir anlamlılık saptanmadı (Şekil 1 ve Şekil 2).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 1: Hasta ve kontrol grubunun serum IgM seviyeleri


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 2: Hasta ve kontrol grubunun serum IgG seviyeleri

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Tartışma
  Son zamanlarda yayınlanan araştırma yazılarında HPV B19’ un vasküler ve kollajen dokuları tutan çeşitli otoimmun hastalıkların, akut ve kronik artritlerle birlikte artraljilerin etyopatogenezinde rol alabileceği ileri sürülmüştür 3-6. HPV B19 genomu kemik iliği, karaciğer, sinovial zar hücresinde gösterilmiş olmasına rağmen, bu yapılarda ortaya çıkabilecek otoimmün olayın nasıl başladığı ve neden geliştiği hala bilinmemektedir 7-9. Bazı poliartralji veya poliartritli hastaların serumlarında HPV B19 viremisinin olduğunu gösteren anti-HPV B19 IgG/IgM antikorları gösterilmesine rağmen bu hastalardaki klinik tabloların iyi seyir gösterdiği ve kendini sınırladığı bildirilmiştir 10. Ayrıca çocuklarda juvenil idiopatik artrit hastalığından ayırt edilemeyecek şekilde kronik artrit tablosuna yol açabilen HPV B19 enfeksiyon tablosu da bildirilmiştir 11. İlginç olan diğer bir özellik, sağlıklı normal bireylerin sinovial dokularında yapılan bir araştırmada HPV B19 un viral DNA yapısının izole edildiğinin gösterilmesidir 12. Fibromyalji, juvenil romatoid artrit ve romatoid artrit hastalarını içeren bir diğer çalışmada, bu hastaların serumlarında anti-HPV B19 IgG seviyelerinin normal sağlıklı gruptan belirgin olarak yüksek olduğu ve kas ve iskelet sisteminin bu grup hastalıklarında HPV B19 un etiolojide rol oynayabileceği ileri sürülmüştür 13. HPV B19 enfeksiyonu ile oluşan klinik semptomların araştırıldığı bir çalışmada, bu hastaların %61,9 unda artralji ve miyalji semptomlarının olduğu gösterilmiştir 14.

  RR-MS hastalarının profilaktik tedavisinde kullanılan interferon beta içeren ilaçlarında bu hastalarda belirgin artralji semptomu oluşturduğu bilinmektedir 15. Bununla birlikte RR-MS hastalarında EDSS skorunun yükselmesi ile ortaya çıkan sakatlık durumuna bağlı olarak fonksiyonel kapasitelerinin azalması ile birlikte yaygın kas ve eklem ağrılarının oluştuğu bilinmektedir. Bu nedenle çalışmaya alınan hastaların hiçbiri interferon beta tedavisi almıyordu ve fonksiyonel kapasite kayıpları yüksek olmayan EDSS 3’ ün altında olan hastalardı.

  Aynı zamanda HPV B19 enfeksiyonu herhangi bir klinik semptom vermeden geçirileceği gibi basit bir grip klinik tablosu ile de seyredebilir. Japonya da normal popülasyondaki kişilerin serumlarında anti-HPV B19 antikor seropozitifliğinin araştırıldığı bir çalışmada %30-40 oranında pozitif sonuç saptandı 16. 46 MS hastasının serumlarında anti-HPV B19 IgG ve IgM antikorlarının ölçüldüğü bir çalışmada, MS hasta grubunun serumlarında bu antikorlar hem normal sağlıklılardan hem de diğer nörolojik hastalığı olanlardan daha yüksek düzeyde bulundu. Fakat bu seviyelerin hastalığın akut alevlenmeleri ile bir ilişkisinin olmadığı gösterildi 17.

  Çalışmamızda kontrol grubundaki kişilerin serumlarında anti-HPV B19 IgG ve IgM antikor pozitifliği yaklaşık %75 oranındaydı. Bu oran Japonya da bildirilen sağlıklı popülasyondaki orandan yaklaşık iki kat daha fazlaydı. Bu oran bölgemizdeki kişilerin HPV B19 ile daha sık karşılaştığını göstermesi bakımından anlamlı olmakla beraber kontrol grubundaki sayının popülasyon değerlendirmesi açısından çok az olduğu da dikkate alınmalıdır. Türkiye de böyle bir çalışma verisine ulaşamadığımız için kendi ülkemiz verileriyle karşılaştıramadık. RR-MS hasta grubunda anti-HPV B19 IgG ve IgM antikor seviyeleri kontrol grubuna göre yüksek seviyelerde olmasına karşın istatistiksel olarak anlamlı değildi. Kontrol grubunda da seropozitifliğin yüksek olması bölgemizde ki RR-MS hastalarında artralji semptomlarında ve hastalığa katkısı konusunda HPV B19 antikorlarının etkinliğinin olamayacağı sonucunu düşündürmektedir.

  Sonuç olarak MS hastalarında yorgunluk (fatigue) şikayetinden sonra ikinci sıklıkta gözlenen artralji semptomunun etyopatogenezinin araştırılmasında daha fazla sayıda hasta grubuyla birlikte ülkemizdeki normal bireylerde HPV B19 seropozitifliğinin araştırıldığı geniş kapsamlı araştırmalara ihtiyaç olduğu aşikardır.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) Miyamoto K, Ogami M, Takahashi Y et al. Outbreak of human parvovirus B19 in hospital workers. J Hosp Infect 2000; 45: 238- 41.

  2) Barah F, Vallely PJ, Cleator GM et al. Neurological manifestations of human parvovirus B19 infection. Rev Med Virol 2003; 13: 185-99.

  3) Lehmann HW, von Landenberg P, Modrow S. Parvovirus B19 infection and autoimmune disease. Autoimmun Rev 2003; 2: 218- 23

  4) Woolf AD, Campion GV, Chishick A et al. Clinical manifestations of human parvovirus B19 in adults. Arch Intern Med 1989; 149: 1153-56.

  5) Kerr JR. Parvovirus B19 infection. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 1996; 15:10-29

  6) Nocton JJ, Miller LC, Tucker LB et al. Human parvovirus B19- associated arthritis in children. J Pediatr 1993; 122: 186-90.

  7) Soderlund M, von Essen R, Haapasaari J et al. Persistence of parvovirus B19 DNA in synovial membranes of young patients with and without chronic arthropaty. Lancet 1997; 12: 1063-5.

  8) Cassinotti P, Burtonboy G, Fopp M et al. Evidence for persistence of human parvovirus B19 DNA in bone marrow. J Med Virol 1997; 53: 229-32.

  9) Eis-Hubinger AM, Reber U, Abdul-Nour T et al. Evidence for persistence of parvovirus B19 DNA in livers of adults. J Med Virol 2001; 65: 395-401.

  10) Lehmann HW, Kuhner L, Beckenlehner K et al. Chronic human parvovirus B19 infection in rheumatic disease of childhood and adolescence. J Clin Virol 2002; 25: 135 –43.

  11) Naides SJ, Scharosch LL, Foto F et al. Rheumatologic manifestations of human parvovirus B19 infection in adults. Initial two-year clinical experience. Arthritis Rheum 1990; 33: 1297 –309.

  12) Stahl HD, Seidl B, Hubner B et al. High incidence of parvovirus B19 DNA in synovial tissue of patients with undifferentiated mono-and oligoarthritis. Clin Rheumatol 2000; 19: 281 –6.

  13) Mitchell LA. Parvovirus B19 nonstructural (NS1) protein as a transactivator of interleukin-6 synthesis: common pathway in inflammatory sequelae of human parvovirus infections? J Med Virol 2002; 67: 267-74

  14) Hayakawa H, Tara M, Niina K et al. A clinical study of adult human parvovirus B19 infection. Intern Med 2002: 41: 295-9

  15) 15. Munschauer FE 3rd, Kinkel RP. Managing side effects of interferon-beta in patients with relapsing-remitting multiple sclerosis. Clin Ther 1997 ; 19: 883-93.

  16) Yamashita K, Matsunaga Y, Taylor Y et al. A significant age shift of the human parvovirus B19 antibody prevalence among young adults in Japan observed in a decade. Jpn J Med Sci Biol 1992; 45: 49-58.

  17) Nakashima I, Fujihara K, Itoyama Y. Human parvovirus B19 infection in multiple sclerosis. Eur Neurol 1999; 42: 36-40.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]