[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2001, Cilt 2, Sayı 3, Sayfa(lar) 274-278
[ Özet ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
ÜRODİNAMİ İNCELEMESİNE BAĞLI OLUŞAN MORBİDİTE VE ALT ÜRİNER SİSTEM SEMPTOMLARI İLE OLAN İLİŞKİSİ
Rahmi ONUR, İrfan ORHAN, Arslan ARDIÇOĞLU, M. Kemal ATİKELER, Atilla SEMERCİÖZ
Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ
Anahtar Kelimeler: Ürodinami, Morbidite, Prostat semptom skoru, Urodynamics, Morbidity, Prostate Symptom Score
Özet
Bu çalışmada, alt üriner sistem semptomlu (AÜSS) hastalarda ürodinami sonrası gelişen subjektif ve objektif morbidite bulgularının belirlenmesi, obstrüktif ya da irritatif semptomlarla olan ilişkisi ve hastaların genel anlamda işlemi tolere etme oranları incelendi.

Nisan 1998 ile Kasım 1999 tarihleri arasında incelenen ve benign prostat hiperplazisi (BPH) saptanan toplam 46 erkek hasta çalışmaya alındı. Ürodinami sonrası, hastalar morbidite ve genel rahatsızlık yönünden vizüel analog skala (VAS) ile değerlendirilerek 3 gruba ayrıldılar. Hastaların ortalama rezidüel idrar miktarları, total, obstrüktif ve irritatif semptom skorları ve yaşları ayrı ayrı karşılaştırıldı. İşlemin tolere edilmesi açısından hastalardan 38 (%83)’i işlemi beklediklerinden daha az ya da hiç, 8 (%17)’i ise daha fazla rahatsız edici olarak değerlendirdiler. Grup I ile orta düzeyde etkilenen II.gruptaki hastalar karşılaştırıldığında yaş, total, obstrüktif ve irritatif semptom skorları arasında anlamlı farklılık saptanmadı (p>0.05). Grup III’deki hastalarda ise semptom skorları ve rezidüel idrar miktarları grup I’deki hastalara oranla istatiksel olarak anlamlı farklılık gösterdi (p<0.05). Ürodinamiye bağlı morbidite başlangıç deneyimlerinin aksine günümüzde oldukça az oranda saptanmaktadır. Bu nedenle AÜSS’lu hastaların tanısında ve tedavi seçiminde basınç-akım çalışması morbiditesi az ve etkili bir tanı modelidir.

  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
    [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]