[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2001, Cilt 2, Sayı 3, Sayfa(lar) 304-309
[ Özet ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIKLI VE ASTMALI HASTALARDA SERUM LİPİD DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Figen DEVECİ1, Teyfik TURGUT1, Nevin İLHAN2, M.Hamdi MUZ1, Gamze KIRKIL1, S. Murat TERZİ1
1Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ELAZIĞ
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, ELAZIĞ
Anahtar Kelimeler: KOAH, astma, lipid düzeyleri, COPD, asthma, lipid levels
Özet
Diyet alınımının azalması, stres faktörlerinin varlığı ve hipoksemi gibi pek çok faktörün mevcut olduğu astmada serum lipid düzeyleri konusunda net bilgiler mevcut değildir. Stabil KOAH'lı hastaların yaklaşık %20' sinde, malnutrisyon mevcut olduğu saptanmıştır. Çalışmamızda kronik inflamasyonla seyreden, hipokseminin eşlik ettiği, beslenme ve efor kapasitelerini etkileyen bu iki hastalık grubundaki serum lipid düzeyleri normal kişilerle kıyaslanarak araştırılmıştır.

35 astmalı, 41 stabil KOAH'lı ve 30 sağlıklı kişi çalışma kapsamına alındı. Hasta ve kontrol grubunun kolesterol, trigliserid, HDL-kolesterol (HDL-C), LDL-kolesterol (LDL-C), VLDL-kolesterol (VLDL-C) düzeyleri ölçüldü.

Serum LDL-C düzeyleri KOAH'lılarda kontrol grubuna göre anlamlı düşük bulundu (p<0.02). Astma grubu ile kontrol grubu ve astnıa ile KOAH grubu arasında serum lipid düzeyleri açısından istatistiksel fark saptanmadı.

Sonuç olarak astma ve KOAH'lı hastalarda söz konusu olan ve serum lipid metabolizmasını etkilemesi muhtemel görünen, diyet, stres, hipoksi, bronkodilatör tedavi gibi faktörlerin bu grup stabil hastalardaki lipid metabolizması üzerine önemli etkilerinin olmadığı düşünülmektedir.

  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
    [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]