[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2006, Cilt 11, Sayı 2, Sayfa(lar) 108-112
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Hiperlipidemik Hastalarda Folik Asit ve Atorvastatin Tedavisinin Homosistein ve Lipit Düzeylerine Etkisi
Süleyman Serdar KOCA1, Yusuf ÖZKAN2
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Romatoloji Bilim Dalı, ELAZIĞ
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrin ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, ELAZIĞ
Anahtar Kelimeler: Hiperlipidemi, homosistein, folik asit, atorvastatin, Hyperlipidemia, homocysteine, folic acid, atorvastatin
Özet
Amaç: Hiperlipidemi; aterosklerozun konvansiyonel risk faktörlerindendir. Bununla birlikte hiperhomosisteineminin de hızlanmış ateroskleroza yol açtığı ortaya konulmuştur. Homosistein artışının en önemli sebeplerinden birisi ise folik asit alım yetersizliğidir. Oral folik asit uygulamasının ateroskleroz üzerine protektif etkileri gösterilmiştir. Bu çalışmada ateroskleroz risk faktörlerinden olan hiperlipideminin tedavisinde atorvastatin ve folik asit uygulanmasının lipit profili ve homosistein üzerine etkilerini incelemek amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 60 kombine hiperlipidemik hasta alındı. Hastalar üç gruba randomize edildi. Birinci gruba sadece atorvastatin, ikinci gruba sadece folik asit, üçüncü gruba atorvastatin ve folik asit oral verildi. Çalışma 12 hafta sürdü. Tüm hastalarda çalışma başlangıcında, çalışmanın 4. ve 12. haftalarında lipit profili ve plazma homosistein düzeyleri çalışıldı.

Bulgular: Sadece atorvastatin alan grupta lipid profilinde anlamlı değişiklikler gözlenmesine karşın, homosistein düzeyinde değişiklik gözlenmedi. Sadece folik asit alan grupta ise lipid profilinde değişiklik gözlenmez iken homosistein düzeyleri anlamlı geriledi. Atorvastatin ve folik asit alan grupta ise hem lipid profili hem de homosistein düzeylerinde anlamlı değişiklikler gözlendi.

Sonuç: Atorvastatin tedavisine folik asit ilave edilmesi homosistein düzeyini anlamlı geriletmiş olmasına karşın lipit profili üzerine ilave etkisi gözlenmemiştir. Hiperlipidemi gibi ateroskleroz risk faktörlerinden birisini taşıyan bireylerde homosistein düzeylerinin değerlendirilmesi ve yüksek ise tedavisi ateroskleroz üzerine ilave yararlar sağlayacaktır. ©2006, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Giriş
  Aterosklerozun, kardiyovasküler hastalıkların patogenezinde önemli role sahip olduğu çok sayıda çalışma ile gösterilmiştir 1. Ateroskleroz (AS) tüm Dünya’da erişkinlerde önde gelen mortalite ve morbidite nedenidir 2. Tüm bunlara rağmen AS eskiden zannedildiği gibi yaşla ortaya çıkan kaçınılmaz bir fenomen değildir 2,3. Hiperlipidemi, hipertansiyon, diyabet ve obezite gibi bazı risk faktörlerinin tetiklediği, çocukluk yaşlarda başlayan kompleks inflamatuvar bir süreçtir 1,2. AS’un ortaya çıkmasında en önemli basamak oksidasyonla değişime uğrayan düşük yoğunluklu lipoproteindir (LDL). Damar duvarına girip oksidize olan LDL, sitokinlerin salınımının stimulasyonu ve nitrik oksit inhibisyonu yoluyla endotelyal hasar oluşturup, aterosklerozu hızlandırmaktadır 1,2.

  LDL kolesterolü düşürmenin, kardiyovasküler hastalık (KVH) insidansını azaltmaya yönelik etkisi son çeyrek yüzyıldır araştırılmaktadır. Potent lipit düşürücülerden statinlerin bir üyesi olan atorvastatin hiperlipidemide primer ve sekonder koruma amacıyla kullanılmakta ve KVH’lara bağlı mortaliteyi azaltmaktadır 4.

  Yapılan çalışmalar, artmış plazma homosistein (hcy) düzeyinin, koroner arter hastalığı gelişiminde bağımsız bir risk faktörü olduğunu göstermiştir 5-7. Hcy; metiyoninin metaboliti olan sülfürlü bir aminoasittir 8. İlk olarak yetmişli yıllarda hiperhomosisteinürililerde prematür AS ve tromboemboli varlığının gösterilmesi üzerine yoğunlaşan vaka kontrollü çalışmalarda hiperhomosisteineminin koroner, serebral ve periferik vasküler hastalıklar için bir risk faktörü olduğu tespit edilmiştir 9,10. Sağlıklı bireylerde hcy 5-15 düzeyi µmol/L arasında olup plazma hcy düzeyinde her 5 µmol/L’lik artış koroner arter hastalık riskini 1,6 ile 1,8 kat artırmaktadır 9-11. In vitro çalışmalarda, hücre kültürlerine eklenen hcy’in endotelyal hücrelerde hasara ve nitrik oksit salgılanmasında bozukluğa yol açtığı; hayvan çalışmalarında ise sürekli hcy ile beslemenin vasküler endotelde kayba ve vazomotor fonksiyonda bozulmaya neden olduğu gösterilmiştir 12.

  Metionin metabolizmasında rol alan Vitamin B6, B12 ile birlikte folik asit hcy metabolizmasına etki eden başlıca faktörlerdir 13. Hiperhomosisteinemiye neden olan en büyük faktörün folik asit eksikliği olduğu gösterilmiştir 14. Serum folik asit düzeyi azalmış olanlarda plazma hcy düzeylerinin yükseldiği ortaya konulmuştur 15. Hiperlipidemik hastalara folik asit tedavisi verildiğinde endotelyal fonksiyonların düzeldiği bildirilmiştir 16,17.

  Bu çalışmada hiperlipidemik olgularda atorvastatin tedavisine folik asit eklemenin lipit profili ve plazma hcy düzeyine etkilerini incelemek amaçlandı.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Materyal ve Metot
  Çalışmaya Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları polikliniğine başvuran 60 (ortalama yaşı 38,2±10,4 yıl olan, 33 kadın ve 27 erkek) hiperlipidemik hasta alındı. Total kolesterol (TK) ve trigliserid (TG) düzeyleri 200 mg/dL ve üzerindeki asemptomatik hastalar çalışmaya alındı. Hastaların anamnezleri alındı ve detaylı fizik muayeneleri yapıldı. Sekonder lipit bozukluklarına sebep olabilecek patolojiye, kronik böbrek ve karaciğer yetmezliğine sahip hastalar çalışma dışında bırakıldı.

  Hastalar randomize olarak 20 kişiden oluşan üç eşit gruba ayrıldı. Birinci gruba (ortalama yaşı 35,7±11,4 yıl olan, 12 kadın ve 8 erkek) sadece atorvastatin (10 mg/gün), 2. gruba (ortalama yaşı 39,8±9,3 yıl olan, 10 kadın ve 10 erkek) sadece 5 mg/gün folik asit ve 3. gruba (ortalama yaşı 40,1±7,6 yıl olan, 11 kadın ve 9 erkek) atorvastatin (10 mg/gün) ile birlikte folik asit (5 mg/gün) tedavileri verildi. Hastalara ilaç tedavisi ile birlikte kolesterol ve lipitten fakir diyet uygulamaları önerildi.

  Hastalardan tedavi öncesi, tedavinin birinci ve üçüncü ayında 12 saat açlığı takiben sabah saat 08-09 arasında kan örnekleri alındı. Kan örneklerinden sırasıyla; üre, kreatinin, TK, TG, HDL, VLDL, LDL ve hcy seviyeleri çalışıldı. TK, TG, HDL, ve LDL düzeyleri Randox kitleri kullanılarak Olympus AU 600 otoanalizörde (Olympus Optical Co., Japan) rutin klinik yöntemlerle çalışıldı. Hcy için ayrılan kan örnekleri santrifüj edilerek elde edilen plazma örnekleri -20º C’de saklandı. Hcy düzeyi; yüksek performanslı likit kromotografisi (HPLC) yöntemi ile Shimadzu HPLC cihazında ölçüldü.

  Elde edilen veriler SPSS-11 paket programına yüklendi. Tekrarlı ölçümlerde paired t test ve gruplar arası farkın değerlendirilmesinde student t testleri kullanıldı, p değeri <0.05 olan veriler anlamlı kabul edildi.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Bulgular
  Çalışmaya alınan üç grubun tedavi öncesi ve sonrası verileri Tablo 1’de sunuldu. Bazal laboratuar verileri ve demografik özellikler açısından her üç tedavi grubu değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p>0.05). Sadece atorvastatin ile tedavi edilen hiperlipidemik hastalarda; TK, TG ve VLDL kolesterol düzeylerinde tedavi öncesine göre düşüşün birinci ayda başladığı (her biri için; p<0.05) ve bu düşüşün üçüncü ayda da devam ettiği saptandı (her biri için; p<0.05). Aynı zamanda TK ve TG düzeylerindeki azalma miktarının üçüncü ayda tedavinin birinci ayına göre de anlamlı bir şekilde azaldığı görüldü (her biri için; p<0.05). LDL ve HDL kolesterol düzeylerindeki değişiklik tedavinin başlangıcına göre üçüncü ayda anlamlı olduğu saptandı. Hcy düzeyinde ise anlamlı bir değişiklik saptanmadı (p>0.05, Tablo-1, Şekil-1).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 1: Tedavi gruplarında bazal ve tedavi sonrası lipid ve hcy düzeyleri


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 1: Folik asit tedavisi uygulanan gruplarda homosistein düzeyleri anlamlı geriledi.

  Sadece folik asit verilen hiperlipidemik hastalarda, TK, TG değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir değişiklik gözlenmedi (p>0.05). HDL düzeyleri istatistiksel anlam taşımaksızın yükseldi (p>0.05). Serum hcy düzeylerinde ise tedavinin başlangıcına göre tedaviden üç ay sonra anlamlı düzeyde bir azalma saptandı (p<0.05, Tablo-1, Şekil-1).

  Folik asit ve atorvastatin ile tedavi edilen hastalarda TK düzeylerinde düşüşün tedavi öncesine göre birinci ayda başladığı (p<0.05) ve üçüncü ayda devam ettiği gözlendi. (p<0.05). TG, LDL kolesterol ve hcy (Şekil-1) düzeylerindeki düşüş üç aylık tedaviden sonra bazale göre istatistiksel olarak anlamlı bulundu (her biri için; p<0.05, Tablo-1).

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Tartışma
  Kardiyovasküler hastalıklar, ölüm nedenleri arasında üst sıralarda yer aldığından hastalığın gelişimine neden olan risk faktörleri ve korunma yollarının bilinmesi oldukça önemlidir 1,2. Hiperlipidemi ve hiperhomosisteinemi KVH’ların başlıca risk faktörlerindendir 5-7.

  Homosisteinin kardiyovasküler nedenli ölümlere yol açan bir risk faktörü olduğu 5, koroner kalp hastalığı tanısı alan hastalarda kontrollere göre hcy düzeyinin anlamlı olarak yüksek olduğu 18 saptanmıştır. Clark ve ark. 19 KVH tanılı olgularda hcy düzeylerinin % 30 oranında arttığını bildirmişlerdir. Boushey ve ark. 9 yaptıkları bir metaanalizde artmış hcy düzeylerinin ölümcül ve ölümcül olmayan koroner ve periferik aterosklerotik damar hastalıklarında etkili olduğunu saptamışlardır. Yüksek hcy düzeyinin KVH, inme ve periferik vasküler hastalıklar için bağımsız bir risk olduğu gözlemlenmiştir 6.

  Kombine hiperlipidemide üç aylık 10 ile 20 mg atorvastatin tedavisinin lipit profilindeki tüm olumlu değişikliklere rağmen hcy seviyesinde bir değişiklik olmadığı bildirilmiştir 20. Kombine hiperlipidemik hastalarda atorvastatin 10 mg/gün veya fenofibrat 200 mg/gün ile yapılan başka bir çalışmada fenofibrat alan grupta hcy seviyesinin % 36.5 oranında arttığı, atorvastatinin hcy üzerine etkisinin olmadığı saptanmıştır 21.

  Fenofibrat ve bezafibratın aterojenik amino asid olan hcy düzeylerini % 20 ile 40 artırdığı, bununla birlikte statinler ve gemfibrozilin hcy seviyesini etkilemediği ortaya konulmuştur 20-24. Bir çok çalışmada atrovastatin, fluvastatin ve simvastatin ile hiperlipidemi tedavisinde hcy düzeylerinin etkilenmediği bildirilmesine karşın 20,21,23-27 üç çalışmada; pravastatin, yüksek doz simvastatin ve lovastatin tedavilerinin serum hcy düzeylerini anlamlı azalttığı bildirilmiştir 28-30.

  Çalışmamızda sadece atorvastatin kullanan hasta grubunda serum lipitlerinde literatürdeki çalışmalar ile uyumlu değişimler gözlenmesine karşın hcy seviyelerini etkilememesi Sasaki 20 ile Melenovsky ve ark. 21 bildirdikleri çalışmalar ile uyumludur.

  Deneysel çalışmalarda hcy’in insülinin periferik etkilerini oksidatif stresi artırarak önlediği ve insülin direncini ortaya çıkardığı ve karaciğerden kolesterol sentezini artırdığı gösterilmiştir 31,32. Buna karşın plazma hcy konsantrasyonunun; plazma folik asit ve B12 vitamini düzeyleri ile ters ilişkili olduğu, fakat plazma hcy düzeylerinin serum lipit seviyeleri ile ilişkisi olmadığı gözlenmiştir 33. Klinik olarak serum lipitleri ile hcy arası anlamlı ilişki görülememiş; hcy ve hiperlipidemi KVH’lar için ayrı risk faktörleri olduğu ortaya konulmuştur 34. Çalışmamızda atrovastatin tedavisinin hcy düzeyini etkilemediği yönündeki sonuç hiperhomosisteineminin serum lipid düzeylerini etkilemediğini destekliyor olabilir.

  Venn ve ark. 35 hcy seviyeleri 10 µmol/L’den yüksek hastalara folik asit 4 hafta boyunca uygulamışlar, serum folik asit konsantrasyonunun; kontrol grubuna göre arttığını, hcy düzeylerinde ise kontrol grubuna göre % 17 azaldığını saptamışlar 35. Mayer ve ark. 36 yüksek koroner kalp hastalığı riski olan ve hcy seviyesi 20 µmol/L’nin üzerindeki hastalara 2 ay boyunca 10 mg/gün folik asit verildiğinde hcy, fibrinojen seviyelerinde önemli oranda düşüşe neden olduğunu gözlemişler 36. Mark ve ark. 37 koroner kalp hastalığı olan 39 hiperlipidemik hastaya folik asit ve Vit B6 üç hafta boyunca uygulamışlar ve tedavi sonrası hcy düzeyinde azalma, folik asit düzeyinde artış gözleyip, tedavi ile birlikte uygulanan sıkı diyet sonucunda TK, LDL kolesterol düzeylerinde anlamlı bir azalma saptamışlardır 37.

  Liem ve ark. 38 post miyokard infarktüslü hiperlipidemik hastaların 40 mg fluvastatin ile tedavisine folat ilavesinin lipid profilinde ilave bir katkısının olmadığını ortaya koymuşlardır. Verhaar ve ark. 39 ailesel hiperlipidemik 20 hastaya 4 hafta süreyle oral 5 mg folik asit verdiklerinde lipit profilinde bir değişimin olmadığını ama plazma hcy düzeyinin anlamlı azaldığını ve endotelyal disfonksiyonun restore olduğunu bildirmişlerdir.

  Aterosklerotik hastalığı olan ya da hiperlipidemi, hiperhomositeinemi gibi AS risk faktörü taşıyan bir çok hastaya değişik çalışmalarda değişik dozlarda folik asit verilmiş ve AS üzerine olumlu etkilerinin olduğu ortaya konulmuştur 17,39-41. Folik asitin AS üzerine olumlu etkilerinin nedenleri; folik asitin antioksidan özelliği olması ya da plazma hcy düzeylerini azaltmasıdır 17,42. Folik asit esansiyel nitrik oksit senentetaz kofaktörü olan biyopterin rejenerasyonunu artırmaktadır 39. Biyopterin uygulamanın hiperlipidemide oluşan endotelyal disfonksiyonu gerilettiği daha önceki çalışmalarda ortaya konulmuştur 39. Folik asit ayrıca antioksidan etkileri sonucu endotelyal disfonksiyona yol açan nitrik oksidin oksidatif dejenerasyonunu artırmaktadır 40.

  Folik asit vermiş olduğumuz hasta grubunda serum hcy düzeylerinin tedavi sonrasında azalması, diğer araştırmacıların 1,2,36,37 yapmış oldukları çalışmalardaki hcy seviyelerindeki azalma ile benzerlik göstermektedir. Folik asit vermiş olduğumuz grupta hcy seviyesinde azalma olmasına rağmen lipid değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir değişikliğin olmayışı literatürdeki çalışmalar ile uyumludur. Mark ve ark. 37 yapmış oldukları çalışmada folik asit ile vitamin B6 tedavisinden sonra TK, LDL kolesterol düzeylerinde anlamlı bir azalmanın olması bizim yapmış olduğumuz çalışma ile farklılık göstermektedir. Bu çalışmada hastalara folik asit ile birlikte Vit B6 ve sıkı bir diyet tedavisi uygulanması bu farklılığın sebebi olabilir.

  Atorvastatin ve folik asit uygulanan grupta lipit parametrelerinde anlamlı bir azalmanın olduğu ama sadece atorvastatin alan gruptan farklı olmadığı, hcy seviyelerinde belirgin düşüşün olduğu ama sadece folik asit alan gruptan farklı olmadığı gözlendi. Bu sonuçlar hiperhomosisteinemi ve hiperlipideminin KVH’lar için bağımsız risk faktörleri olduğu görüşünü desteklemektir.

  Sonuç olarak; klinik uygulamada hiperlipidemik hastalarda hcy seviyelerinin belirlenmesi ve yüksek düzeye sahip olan olgularda folik asit ve atorvastatin ile kombine tedavi uygulanmasının risk faktörlerini azaltmada etkin olabileceği düşünüldü.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) Ford ES, Giles WH, Mokdad AH. The distribution of 10-Year risk for coronary heart disease among US adults: findings from the National Health and Nutrition Examination Survey III. J Am Coll Cardiol. 2004; 43: 1791-1796.

  2) Tokgözoğulu L, Özer N. Ateroskleroz patogenezi. Özcan N. Koroner kalp hastalıkları. 1. Baskı. Ankara 1997.129-163.

  3) Rosenson RS. Statins in atherosclerosis: lipid-lowering agents with antioxidant capabilities. Atherosclerosis. 2004;173:1-12.

  4) Kwak BR, Mulhaupt F, Mach F. Atherosclerosis: antiinflammatory and immunomodulatory activities of statins. Autoimmun Rev. 2003; 2: 332-338.

  5) Bostom AG, Silbershatz H, Rosenberg IH, Selhup J. Nonfasting plasma total homocysteine levels and all-cause and cardiovascular disease mortality in elderly Framingham men and women. Arch Intern Med. 1999; 24: 1077-1080.

  6) Robinson K, Arheart K, Refsum H. Low circulating folate and vitamin B6 concentrations risk factors for stroke, peripheral vascular disease, and coronary artery disease. Circulation. 1998; 97: 437-443.

  7) Graham IM, Daly LE, Refsum HM, et al. Plasma homocysteine as a risk factor for vascular disease. The European Concerted Action Project. JAMA. 1997; 277: 1775-1781.

  8) Herman W, Schorr H, Purschwitz K, Rassoul F, Richter V. Total homocycteine vitamin B12, and total antioxidant status in vegetarians. Clinical Chemistry 2001; 47: 1094-101.

  9) Dalery K, Luier S, Selhup J, Latour Y. Homocysteine and Coronary Artery Disease in French Canadian Subject: Relation With Vitamins B12, B6, Prydoxal Phosphate, and folat. Am J Cardiol. 1995; 75: 1107-1011.

  10) Audelin MC, Genest J Jr. Homocysteine and cardiovascular disease in diabetes mellitus. Atherosclerosis 2001; 159: 497- 511.

  11) Hoogeveen EK, Kostense PJ, Beks PJ, et al. Hyperhomocysteinemia is associated with an increased risk of cardiovascular disease, especially in non-insulin dependent diabetes mellitus: a population-based study. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 1998; 18: 133-138.

  12) Aksoy M, Akdemir İ, Aksoy ŞN, et al. Homosistein düzeyi yüksek olan koroner arter hastalarında, tedavi ile plazma homosistein düzeyinde sağlanan düşmenin vasküler endotel fonksiyonu ve miyokardın iskemi yükü üzerine etkisi. Türk Kardiol Dern Arş. 2000; 28: 598-606.

  13) Peter N. Herbert, MD. Aminoasit metabolizması bozuklukları. Çalangu S, Siva A, Tuzcu M. Cecil essential, at medicine, İstanbul, Türkiye, Nobel Tıp Kitapları A.Ş. 2000; 470-472.

  14) Frohlich JJ. Lipoproteins and homocysteine as risk factors for atherosclerosis: assessment and treatment. Can J Cardiol 1995; 11: 18C-23C.

  15) Lindeman RD, Romero LJ, Yau CL, et al. Serum homocysteine concentrations and their relation to serum folate and vitamin B12 concentrations and coronary artery disease prevalence in an urban, bi-ethnic community. Ethn Dis. 2003; 13: 178-185.

  16) Lekakis JP, Papamichael CM, Papaioannou TG, et al. M. Oral folic acid enhances endothelial function in patients with hypercholesterolaemia receiving statins. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil. 2004; 11: 416-420.

  17) Verhaar MC, Wever RM, Kastelein JJ, et al. Effects of oral folic acid supplementation on endothelial function in familial hypercholesterolemia. A randomized placebo-controlled trial. Circulation 1999; 100: 335-338.

  18) Dalery K, Luier S, Selhup J, Latour Y. Homocysteine and Coronary Artery Disease in French Canadian Subject: Relation With Vitamins B12, B6, Prydoxal Phosphate, and folat. Am J Cardiol. 1995; 75: 1107-1111.

  19) Clarke R, Daly L, Robinson K. Hyperhomocysteinemia: An independent risk factor for vascular disease. N Engl J Med. 1991; 324: 1149-1155.

  20) Sasaki S, Kuhawara N, Kunitomo K. Effects of atorvastatin on oxidized low-density lipoprotein, low-density lipoprotein subfraction distribution and remnant lipoprotein in patients with mixed hyperlipoproteinemia. AMJ Cardiol. 2002; 89: 386-389.

  21) Melenovsky V, Malik J, Wichterle D. Comparison of the effects of atorvastatin or fenofibrate on nonlipid biochemical risk factors and the LDL particle size in subjects with combined hyperlipidemia. AHJ. 2002; 144: E6

  22) Dierkes J, Westphal S, Luley C. The effect of fibrates and other lipid-lowering drugs on plasma homocysteine levels. Expert Opin Drug Saf. 2004; 3: 101-11.

  23) Jankowski P, Kawecka-Jaszcz K. Lipid-lowering drugs and homocysteine. A comparison between statins and other lipidlowering drugs. Atherosclerosis. 2004; 172: 191-194.

  24) Giral P, Bruckert E, Jacob N, et al. Homocysteine and lipid lowering agents. A comparison between atorvastatin and fenofibrate in patients with mixed hyperlipidemia. Atherosclerosis. 2001; 154: 421-427.

  25) Malik J, Melenovsky V, Wichterle D, et al. Both fenofibrate and atorvastatin improve vascular reactivity in combined hyperlipidaemia (fenofibrate versus atorvastatin trial--FAT). Cardiovasc Res. 2001; 52: 290-298.

  26) Miltiadous G, Papakostas J, Chasiotis G, Seferiadis K, Elisaf M. Statins and homocysteine. Atherosclerosis. 2003; 166: 199-200.

  27) Haak E, Abletshauser C, Weber S, et al. Fluvastatin therapy improves microcirculation in patients with hyperlipidaemia. Atherosclerosis 2001; 155: 395-401.

  28) Rizos E, Bairaktari E, Kostoula A, et al. The combination of nebivolol plus pravastatin is associated with a more beneficial metabolic profile compared to that of atenolol plus pravastatin in hypertensive patients with dyslipidemia: a pilot study. J Cardiovasc Pharmacol Ther. 2003; 8: 127-134.

  29) Luftjohann D, Sigit JI, Locatelli S, von Bergmann K, Schmidt HH. High-dose simvastin (80 mg/day) decreases plasma concentrations of total homocyst(e)ine in patients with hypercholesteromia. Atherosclerosis 2001; 155: 265-266.

  30) Ridker PM, Shih J, Cook TJ, et al. Plasma homocysteine concentration, statin therapy, and the risk of first acute coronary events. Circulation 2002; 105: 1776-1779.

  31) Woo CW, Siow YL, Pierce GN, et al. Hyperhomocysteinemia Induces Hepatic Cholesterol Biosynthesis and Lipid Accumulation via Activation of Transcription Factors. Am J Physiol Endocrinol Metab. 2005; 288: E1002-10. Epub 2005

  32) Giltay EJ, Hoogeveen EK, Elbers JM, et al. Insulin resistance is associated with elevated plasma total homocysteine levels in healthy, non-obese subjects. Atherosclerosis 1998; 139: 197-198.

  33) Gao W, Jiang N, Meng Z, Tang J. Hyperhomocysteinemia in coronary heart disease. Chin Med J (Engl). 1999; 112: 586-589.

  34) Veerkamp MJ, de Graaf J, den Heijer M, Blom HJ, Stalenhoef AF. Plasma homocysteine in subjects with familial combined hyperlipidemia. Atherosclerosis 2003; 166: 111-117.

  35) Venn BJ, Mann JI, Williams SM. Assesment of three levels of folic acid on serum folate and plasma homocysteine: a randomised placebo-controlled double-blind dietary intervention trial. Eur J Clin. 2002; 56: 748-754.

  36) Mayer O Jr, Simon J, Rosolova H. The effects of folate supplementation on some coagulation parameters and oxidative status surrogates. Eur J Clin Pharmacol. 2002; 58: 1-5

  37) Mark L, Erdei F, Marki-Zay J, Nagy E. Plasma homocysteine levels in patients with ischemic heart disease. Orv Hetil. 2001; 142: 1611-1615.

  38) Liem AH, van Boven AJ, Veeger NJ, et al. Efficacy of folic acid when added to statin therapy in patients with hypercholesterolemia following acute myocardial infarction: a randomised pilot trial. Int J Cardiol. 2004; 93: 175-179.

  39) Verhaar MC, Wever RM, Kastelein JJ, et al. Effects of oral folic acid supplementation on endothelial function in familial hypercholesterolemia. A randomized placebo-controlled trial. Circulation. 1999; 100: 335-338.

  40) Usui M, Matsuoka H, Miyazaki H, et al. Endothelial dysfunction by acute hyperhomocyst(e)inaemia: restoration by folic acid. Clin Sci (Lond). 1999; 96: 235-239.

  41) Van den Berg M, Boers GH, Franken DG, et al. Hyperhomocysteinaemia and endothelial dysfunction in young patients with peripheral arterial occlusive disease. Eur J Clin Invest. 1995; 25: 176-181.

  42) Verhaar MC, Stroes E, Rabelink TJ. Folates and cardiovascular disease. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2002; 22: 6-13.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]