[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2001, Cilt 6, Sayı 2, Sayfa(lar) 371-373
[ Özet ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
ELAZIĞ VE ÇEVRESİNDE YÜZEYEL MANTAR ENFEKSİYONLARININ DURUMU
Yunus SARAL1, Şule YILMAZ1, Ahmet KÖSE1, Gülbiye GÜLER2
1Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ
2Antakya Devlet Hastanesi, Dermotolji Kliniği, HATAY
Anahtar Kelimeler: Yüzeyel mantar hastalıkları, tinea capitis, tinea pedis, Superficial fungal infections, tinea capitis, tinea pedis
Özet
Amaç: Dermatoloji polikliniklerine başvuran hastaların büyük bir çoğunluğunu dermatofitlerin neden olduğu yüzeyel mantar hastalıkları oluşturmaktadır. Çalışmamızda Elazığ ve çevre illerin yüzeyel mantar enfeksiyonlarının dağılımının araştırılması amaçlandı.

Gereç ve yöntem: Bu çalışmada Ocak 1991-Ocak 1999 tarihleri arasında Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji polikliniğine başvuran toplam 30.506 hastaya ait dosyalar tanı, cinsiyet ve yaş açısından retrospektif olarak değerlendirildi.

Bulgular: Bu dönemde toplam 30.506 hastadan 4.150’sinin yüzeyel mantar enfeksiyonu tanısı aldığı (%13.60) tespit edildi. En sık görülen yüzeyel mantar hastalıkları sırasıyla tinea pedis (%46.85), pitriasis versikolor (%18.85), tinea inguinalis (%12.29), tinea unguium (%10.56), tinea corporis (%6.70), tinea capitis (%3.43) ve kandidiyazis (%1.35) olarak tespit edildi. Yüzeyel mantar infeksiyonu tespit edilen olguların yaş ortalaması 28.2±12 yıl olarak bulundu. Olguların 1.312 (%31.62)’si kadın, 2.838 (%68.38)’i erkek idi.

Sonuç: Sonuç olarak, yüzeyel mantar enfeksiyonlarının Elazığ ve çevre illerinde de yüksek olduğu ve erkeklerde kadınlardan daha sık görüldüğü tespit edildi.

  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
    [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]