[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2009, Cilt 14, Sayı 1, Sayfa(lar) 033-041
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Adolesan Çağda Sigarayla İlgili Verilen Eğitimin Etkileri
Şenlen GÖKGÖZ1, Gülay KOÇOĞLU2
1Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü, KIRKLARELİ
2Cumhuriyet Üniversitesi, Halk Sağlığı, SİVAS
Anahtar Kelimeler: Sigara, adolesan, eğitim, Smoking, adolescents, education
Özet
Amaç: Bu çalışmada, adolesan çağdaki öğrencilere sigara ile ilgili verilen eğitimin gençlerin bilgi düzeyini artırma ve istenen davranış değişikliğini sağlamada etkisinin olup olmadığının saptanması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Sivas il merkezinde, aynı semtte olan iki lise ve iki ilköğretim okulu araştırma ve kontrol grubu okullar olarak ikiye ayrılmışlardır. Bu okullardaki toplam 948 öğrenci araştırmaya dahil edilmiştir. Deney grubundaki öğrencilere iki sömestr, beş farklı eğitim verilmiştir. Öğrencilere araştırma başında, birinci yarıyıl ve ikinci yarıyıl sonunda olmak üzere üç kez anket uygulanmıştır. Grupların karşılaştırılmasında ki-kare, Mc Nemar bağımlı gruplarda ki-kare, iki ortalama arasında farkın önemlilik testi, tekrarlayan ölçümlerde varyans analizi testleri kullanılmıştır.

Bulgular ve Sonuç: Araştırma sonunda ilköğretim araştırma grubu öğrencilerinin bilgi puanı 8.6±0.2'den 12.7'ye; lise grubundakilerin ise 10.9±0.1'den 13.5±0.1'e çıkmıştır(p< 0.000). İlköğretim kontrol grubu öğrencilerinin bilgi puanı ise 8.7±0.1 iken 8.9±0.1; liselilerin de 9.9±0.2 iken 10.0±0.2 olarak bulunmuş olup anlamlı bir artış yoktur (p> 0.05). Araştırma sonunda sigara içme sıklıkları yönünden okullar arasında önemli bir farklılık yoktur(p> 0.05). Eğitimler sonunda sigarayı bırakma insidansları yönünden araştırma ve kontrol okulları arasında fark yokken(rölatif etkinlik 1.0), sigaraya başlama insidansları bakımından lise araştırma okulu ile kontrol okulu arasında farklılık saptanmıştır (% 3.9 / % 4.3 -rölatif etkinlik 1.10). İlköğretim okullarında eğitime atfedilen etkinlik bulunmazken, liselerde eğitime atfedilen etkinlik 0.4'tür. Sonuç verilen eğitim bilgi düzeyini artırırken, istenen davranış değişikliğini sağlayamamıştır.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Giriş
  Ülkemizde sigara kullanımı çok yaygındır 1. Sigaraya başlama yaşı da oldukça düşüktür 2-5. Türkiye'de altmış bir ilde 15.967 öğrencide yapılan araştırmada, sigarayı deneyenlerin %29,5'i on yaşından önce denediğini belirtmiştir 2. Yapılan çalışmalarda sigaraya başlama yaşı küçüldükçe, günlük içilen sigara miktarının arttığı bulunmuştur4,6. İlk içilen sigaraların hemen tamamı liseden mezuniyet çağı öncesindedir. Bu dönemi sigara içmeden atlatabilen gençlerin çoğu, sigaraya hiçbir zaman başlamayacaktır 6-9. Ülke genelinde gençlerde yapılan araştırmada öğrencilerin %29,3'ü en az bir kez sigarayı denediğini belirtmiştir2. Araştırmalar göstermektedir ki, sigarayı deneyen her dört kişiden üç tanesi zamanla bağımlı haline dönüşmektedir 10. Ayrıca sigara; alkol, esrar ve diğer bağımlılık yapıcı maddeleri kullananların kullandıkları ilk nesnedir ve uyuşturucu madde kullanımı sigara ve alkol kullananlarda çok daha yüksektir 11,12.

  Sigara pek çok sağlık sorununa neden olur. KOAH gelişiminde ve akciğer kanseri insidansının artmasında en önemli risk faktörü sigaradır 13. Sigara içme ile akciğer kanseri arasında doz-cevap ilişkisi gösterilmiştir 14. Sigara alışkanlığı kalp-damar hastalıklarının da ana etkenlerinden birisidir 15.

  Tütün kullanımı ve buna bağlı girişimler değişmezse, 2000'den 2030'a kadar tütün kullananların sayısı 1.2 milyardan 1.6 milyara ve yıllık ölümler 4.9 milyondan 10 milyona ulaşacaktır. Bu artışlar özellikle düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşanacaktır 16. İleri yaşlarda çok ciddi sağlık sorunlarına yol açan sigara kullanımının daha genç yaşlarda önlenmesi halk sağlığının korunması açısından çok önemlidir.

  Bu araştırmada, adolesan çağda sigaranın sağlığa zararlarıyla ilgili verilen eğitimin gençlerin bilgi düzeyini artırma ve istenen davranış değişikliğini sağlamada etkisinin olup olmadığının saptanması amaçlanmıştır.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Materyal ve Metot
  Bu araştırma, müdahale tipi bir araştırmadır. Sivas il merkezinde aynı semtte olan iki lise ve iki ilköğretim okulu araştırma ve kontrol grubu olarak ikiye ayrılmıştır. Okulların hepsi devlet okuludur ve bu okullardaki toplam 948 öğrenci araştırmaya dahil edilmiştir.

  Araştırma grubundaki öğrencilere bir öğretim yılı boyunca beş farklı eğitim verilmiştir. ABD ulusal kanser enstitüsünün, okulda sigara karşıtı eğitimle ilgili belirlediği kriterlerden birisi, sınıf içi sigara ile ilgili eğitimin yılda en az beş oturum şeklinde yapılması olduğu için; öğrencilere beş farklı eğitim verilmiştir 6. Eğitim materyalleri ve eğitim konuları Tablo 1'de gösterilmiştir. Eğitim materyali olarak, afiş, tepegöz, yansı, slayt, slayt makinesi video kaset, video kullanılmıştır. Eğitimler birinci araştırmacı tarafından, rehberlik derslerinde her şubeye ayrı ayrı beş seansta verilmiştir. Ayrıca ilköğretim ve lise araştırma okullarındaki öğretmenlere ayrı gruplar halinde bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. İlköğretim Araştırma grubundaki öğretmen grubuna birinci araştırmacı tarafından, lise araştırma okulundaki öğretmenlere konuyla ilgili uzman tarafından bilgilendirme yapılmıştır. Ailelere de sigaranın neden bağımlılık yapıcı olduğu ve sigaranın yaptığı hastalıklarla ilgili resimli bir el broşürü yollanmıştır. Araştırma ve kontrol gruplarına; eğitim öncesi, birinci yarıyıl sonunda ve ikinci yarıyıl sonunda üç kez birlikte anket uygulanmıştır.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 1: Sigara ile ilgili verilen eğitimin konuları ve eğitim araçları

  Araştırmanın başında / birinci eğitim sonrası / ikinci eğitim sonrası: ilköğretim araştırma grubunda sırasıyla 160 /154 / 154; ilköğretim kontrol grubunda 161/157/155; lise araştırma grubunda 310/297/180 ve lise kontrol grubunda ise 317/302/186 öğrenciye anket uygulanmıştır. Eğitimler bir sonraki öğretim yılı da devam ettiği için lise öğrencilerinde sınıfta kalma nedeniyle son ankete katılma sayısı düşmüştür.

  Anket hazırlanırken; Horasan ve Sezer'in 1993 yılında Elazığ'da ortaokul öğrencilerine uyguladıkları anket soruları ve AMETEM'in gençlik anketindeki sorular kullanılmıştır 3,5.

  Öğrencilerin sigara içme durumları değerlendirilirken:

  1. Her gün en az bir tane olmak üzere içenler,
  2. Her gün içmeyip, haftada en az bir tane içenler,
  3. Haftada bir taneden az fakat ayda birkaç tane içenler,
  4. Bırakanlar (daha önce sigara içtiği üç ay ve daha uzun bir dönem olan, fakat şimdi içmeyenler),
  5. Deneyenler (yaşam boyunca bir çekiş bile olsa sigara içmiş, fakat sigara içtiği süre toplam üç ayı geçmemiş olanlar),
  6. Hiç denemeyenler (yaşam boyunca bir çekiş bile olsa hiç sigara içmemişler) olarak gruplandırıldıktan sonra; birinci, ikinci, üçüncü gruptakiler sigara içenler; dördüncü, beşinci, altıncı gruptakiler sigara içmeyenler olarak sınıflandırılmıştır. Bu değerlendirme Sezer'in Elazığ'daki lise öğrencilerinde yaptığı araştırmadan alınmıştır.

  Sigara ile ilgili bilgi düzeylerini ölçmek için on yedi soru sorulmuştur. Bilgi puanı hesaplanırken, her doğru yanıta bir puan verilmiştir ve toplam puan ise on yedidir.

  Sigaranın yol açabildiği organ kanserleriyle ilgili soruda, her doğru organ ve organ grubuna 0,1 puan verilmiştir. Bu soruda organ ve organ grupları (1. Ağız, dudak, dil; 2. Serviks uteri, rahim; 3. Yutak; 4. Yemek borusu, mide; 5. Gırtlak; 6. Akciğer ve solunum yolları; 7. Pankreas; 8. Böbrek; 9. Mesane; 10. Lösemi) on sınıfta toplanmıştır ve sorunun toplam puanı birdir.

  Veriler analiz edilirken; bilgi soruları ve sigara içme sıklığı bakımından araştırma ve kontrol grupları birbirleriyle kıyaslanırken ki-kare testi; sigara içme sıklığı yönünden okulların kendi içinde kıyaslanmasında Mc Nemar bağımlı gruplarda ki-kare testi kullanmıştır. Sigarayla ilgili toplam bilgi puanlarının okullar arası kıyaslanmasında iki ortalama arasında farkın önemlilik testi, araştırma okullarının kendi içinde testinde tekrarlı ölçümlerde varyans analizi kullanılmıştır.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Bulgular
  Tablo 2'de öğrencilerin sosyo-demografik özellikleri belirtilmiştir. Öğrencilerin %53,1'i kız, %46,9'u erkektir. Araştırmaya katılanların bitirdikleri yaş ortalaması 13,5'tir. %59,6'sının ailesinde 5-6 kişi yaşamaktadır. Ailelerinden ayrı yaşayanlar çok azdır (%4,8). Lise ve üzeri eğitimi olan baba oranı %35 iken, lise ve üzeri eğitimi olan anne oranı %9'dur.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 2: Öğrencilerin sosyo-demografik özellikleri*

  Tablo 3'de ilköğretim ve lise öğrencilerinde cinsiyete göre sigara içme sıklığı gösterilmiştir. İlköğretim öğrencilerinin tümünde sigara içme sıklığı %3,1, lise öğrencilerinde %16,1'dir. Her iki okulda da erkeklerde sigara içenlerin oranları kızlardan fazladır. Sigara içen öğrencilerin ilk sigarayı denedikleri yaş ortalaması 12,3'tür. Haftada en az bir tane olmak üzere sigara içmeye başlama yaş ortalaması 13,1 iken, her gün sigara içmeye başlama yaş ortalaması 14,2'dir.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 3: İlköğretim ve lise öğrencilerinde, cinsiyete göre sigara içme sıklığı

  Tablo 4'de ilköğretim öğrencilerin de sigarayla ilgili bilgi düzeylerindeki değişiklikler gösterilmiştir. Araştırmanın başında ilköğretim araştırma ve kontrol okulları öğrencilerinin ortalama sigara bilgi puanları arasında (8,6±0,2 ve 8,7±0,2) anlamlı bir fark bulunmamıştır (p> 0.05). Her bir soru tek tek kıyaslandığında da benzer durum görülmüştür. Birinci ve ikinci eğitim sonrasında araştırma grubu öğrencilerinin bilgi puanlarının önemli düzeyde arttığı (12,7±0,1) kontrol grubunda önemli bir artış olmadığı (8,9±0,2) bu açıdan iki grup arasında önemli fark olduğu saptanmıştır (p<0.000). Tek tek sorular karşılaştırıldığında da on yedi sorudan birinci eğitim sonrasında beşinde, ikinci eğitim sonrasında ise sadece ikisinde bilme oranlarında kontrol ve araştırma grubu arasındaki fark önemsizdir.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 4: İlköğretim okullarında sigarayla ilgili bilgi düzeyindeki değişiklikler

  Tablo 5'de liselerde sigara ile ilgili bilgi düzeyi değişiklikleri gösterilmiştir. Liselerde başlangıçta araştırma grubunun sigarayla ilgili toplam bilgi puanının (10,9±0,1) kontrol grubundan (9,9±0,1) yüksek olduğu bulunmuştur (p<0,000).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 5: Liselerde sigarayla ilgili bilgi düzeyindeki değişiklikler

  Soruların tek tek kıyaslanmasında da altı soruda fark anlamlıdır (p<0.05). Birinci ve ikinci eğitim sonrası araştırma grubunun bilgi puanı önemli ölçüde artarken (13,5±0,1), kontrol grubunda önemli artış olmamıştır, gruplar ararsındaki farklılık daha da artmıştır(p<0.000). Tek tek soru karşılaştırmasında da fark bulunan soru sayısı artmıştır.

  Tablo 6'da okulların sigara içme sıklığı yönünden kıyaslaması gösterilmiştir. Eğitim öncesi ilköğretim araştırma okulunda sigara içme sıklığı %2,6, ilköğretim kontrol grubunda %3,8, lise araştırma okulunda %15,2, lise kontrol okulunda %15,6'dır. Araştırma sonunda sigara içme sıklıkları sırasıyla %3,9, %5,2, %16,7 ve %18,3 olmuştur. Hem ilköğretim hem de lise araştırma ve kontrol grubu öğrencilerinde eğitim öncesi ile birinci eğitim sonrası ve eğitim öncesi ile ikinci eğitim sonrası arasında sigara içme sıklığı yönünden fark saptanmamıştır (p>0,05).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 6: Okullara göre sigara içme sıklığı

  Araştırma sonunda sigarayı bırakma insidansları yönünden lise ve ilköğretim okullarında araştırma ve kontrol grupları arasında fark oluşmazken(rölatif etkinlik1), sigaraya başlama insidansları bakımından liselerde (Araştırma grubu %3,9, kontrol grubu %4.3) fark vardır(rölatif etkinlik 1,10) ve atfedilen etkinlik 0,4'tür (Tablo 7-8).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 7: Okullara göre sigaraya başlama insidansı


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 8: Okullara göre sigaraya bırakma insidansı

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Tartışma
  Araştırmada halen sigara içenler; ilköğretim okullarında %3,1; liselerde %16,1'dir. Çeşitli illerde lise öğrencilerinde yapılan araştırmalarda da çok yakın yüzdeler bulunmuştur 4,17-19. Demirhan tarafından Denizli ilinde yapılan çalışmada lise ve ilköğretim öğrencilerinde benzer değerler bulunmuştur20. Yaşam boyu en az bir kez sigarayı deneyenlerin prevalansı ilköğretim okullarında %10,9; liselerde %27,6'dır. Ülke genelinde yapılan araştırmada öğrencilerin %29,3'ü sigara içmeyi denediğini belirtmiştir 2. Bu değerler, araştırmada lise öğrencilerindeki deneme prevalansına yakın, fakat daha yüksektir. Bunun nedeni Küresel Gençlik ve Tütün Araştırması'nın, Türkiye genelinde ve büyük şehirleri de kapsayacak şekilde yapılması olabilir. Gençlerin sigarayı denemesi önlenebilirse zamanla bağımlı hale dönüşmeyeceklerdir.

  Öğrenciler en çok sigara içme nedeni olarak; sıkıntı-stres, özenti ve arkadaş etkisini belirtmişlerdir. İzmir'de lise öğrencilerinde ve Elazığ'da ilköğretim öğrencilerinde yapılan araştırmalarda benzer sonuçlar çıkmıştır 5,18. Çelik P. ve ark.'nın Manisa'da; Göksel T. ve ark.'nın İzmir'de yaptıkları çalışmada ise; öğrenciler en çok merak ve özenti nedeniyle sigaraya başladıklarını belirtmişlerdir 4,6.

  Araştırmaya göre öğrencilerin büyük çoğunluğu market ve bakkaldan sigara alırken herhangi bir zorlukla karşılaşmamaktadır. Türkiye'de farklı illerde yapılan çalışmalarda da sonuç aynı çıkmıştır 18,19,21. Tüm ülkede on sekiz yaş altındaki gençlere sigara satılmasının önlenmesi için daha sıkı denetimlerin yapılmasıyla bu sorun önlenebilir.

  Öğrencilerin içtikleri sigara türü sorulduğunda, yarıdan çoğunun tercihinin yabancı sigaralar olduğu bulunmuştur. Türkiye'de bu yaş grubunda yapılan çalışmalarda gençlerin ilk tercihi yabancı sigaralar ve ithal tütün karıştırılmış sigaralar olmuştur 6,21. Yabancı sigaraların içiminin rahat olması, gençlerin sigaraya başlamasını ve içmesini artırmaktadır. Tütün ithalatının serbest bırakılması, yabancı sigara şirketlerinin Türkiye'de fabrika kurmasına izin verilmesiyle yabancı sigara tüketimi artmıştır.

  Sigara kullanımının sağlık üzerine olumsuz etkileri yaklaşık yarım yüzyıldan beri bilinmektedir. Sigaraya başlamayı ya da içmeyi sürdürmeyi önlemeye yönelik çalışmalara ve sigara kullanımının sağlık üzerine olumsuz etkileri ile ilgili çok kuvvetli kanıtlara rağmen, sigara salgını artarak sürmektedir 21,22.

  Bu çalışmada verilen eğitimle öğrencilerin sigara ile ilgili bilgi düzeyleri çok belirgin ölçüde artmıştır (p<0,000). Ancak sigara içme sıklığı bakımından araştırma ve kontrol grupları arasında önemli bir fark bulunmamıştır (p>0,05). İngiltere ve Amerika'da yapılan çeşitli araştırmalarda da benzer sonuçlar bulunmuştur 23-25. Dokuz araştırma (1156) ve üç kontrol (774 kişi) okulundaki öğrencilere birinci yıl sigarayla ilgili üç ders, bir ve ikinci yıl alkolle ilgili üç ders; üçüncü yıl mariuana ile ilgili üç ders verilmiştir. Sonuçta araştırma grubunda birinci yıl sonunda sigarayla ilgili, ikinci yıl sonunda sigara ve alkolle ilgili, üçüncü yıl sonunda sigara, alkol, mariuana ile ilgili bilgi artışı bulunmuştur. Araştırmanın sigara ile ilgili davranış değişikliği oluşturma etkisi bulunmamıştır 24.

  Bir diğer çalışma da; İtalya'da 93-94 yıllarında orta öğretim öğrencilerine sigara içmeyi önlemeye yönelik bir kampanya yapılmıştır. Kampanyadan 3 yıl sonra kampanyaya katılmış öğrencilerden 896 kişi (araştırma grubu) ve kampanyaya katılmamış öğrencilerden 1828 kişi (kontrol grubu) sigara içme sıklığı bakımından karşılaştırılmıştır. Sonuçta üç yıl önce kampanyaya katılmış öğrencilerde sigara içme sıklığı %19,1 iken; katılmamışlarda bu oran %23,2'dir ve bu fark anlamlı çıkmıştır 26.

  Sigara gibi zararlı maddelerin içilmesini önlemeye yönelik programlarda başarı ailenin de katılımıyla artmaktadır. Amerika'da 2000 yılında yapılan bir çalışmada 12-14 yaşında çocuğu olan 1,135 aile (yarısı araştırma, yarısı kontrol grubu) ile dokuz ay süren bir araştırmada araştırma grubundaki ailelere dört adet kitapçık postalanmış ve ardından sağlık eğitmenlerince telefon görüşmeleri yapılmıştır. Kontrol grubunun takip görüşmelerinde araştırma grubuna göre gençlerin hayat boyunca sigara tüketim oranları daha yüksek oranda bulunmuştur (OR: 1,36) 27.

  Yapılan çalışmalar gençlerde sigara kullanımında sosyal öğrenmenin rolünü göstermektedir. Anne, baba ya da kardeşlerin sigara içimi; öğrencilerin sevdikleri öğretmen ve ustalarının, örnek aldıkları kişilerin sigara içmeleri, öğrencilerin sigara içmesinde özendirici rol oynamaktadır28,29. Uygulamaya başlanan 5727 sayılı kanuna göre okullarda bina içinde ve bahçesinde sigara içilmesi yasaklanmıştır 30. Bu uygulamanın gençlerde sigara içimini düşürmesi beklenmektedir. Fakat ne yazık ki ev içinde aile bireylerinin sigara içimini engelleyecek bir yasa mümkün değildir. Türkiye genelinde yapılan araştırmada, her on öğrenciden dokuzu evde kendileriyle aynı ortamda sigara içen kişilerin olduğunu belirtmiştir 2. Araştırmada ailelere el broşürü gönderilerek, bilgilendirilmelerine çalışılmıştır. Okulda öğretmenlere sigaranın zararları, bırakma yolları, Türkiye'deki sigara salgınının nedenleri ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapılmış ve okul panolarına sigara karşıtı afişler asılmıştır. Fakat okullarda tam anlamıyla istenen ortam değişiklikleri sağlanamamıştır. Sadece öğrencilere sigaranın zararlarıyla ilgili bilgi vermek gençlerde istenen davranış değişikliğini sağlayamamıştır. Aynı zamanda okul ve ev ortamında da sigarasız ve sigara karşıtı bir çevresel değişiklik sağlanabilseydi, etkinlik daha yüksek olabilirdi.

  Ailenin katılımının sağlandığı 1014 adolesan'da yapılan bir çalışmada da, kontrol grubundaki deneklerin araştırma grubundakilere oranla bir buçuk kat fazla sigara içme eğilimi gösterdiği bulunmuştur (OR: 1,59 p=0,008). Bu çalışmada, yoğun aile denetim ve desteği sonucu araştırma grubunda daha düşük sigara kullanım oranları ortaya çıkmıştır27. Ebeveyn sigara kullanım oranındaki düşüş ve artan ebeveyn çocuk ilişkisi de gençlerin sigaraya yönelimini azaltmada etkili olabilir 31,32.

  Araştırmalar, gençlerin sigarayı bırakmak istemesine rağmen yetişkinler gibi bu konuda zorlandıklarını göstermektedir 4,6,12. 0n-onsekiz yaş arası genç içicilerin çoğu nikotine bağımlı durumdadır ve bırakmayı istemesine rağmen bırakamadığını beyan etmektedir. Bu kişiler bırakma denemelerini izleyen dönemde yeniden başlama oranları ve tanımladıkları yoksunluk belirtileri yönünden erişkin bağımlılara benzerler 6-9. Bu nedenle sigaradan koruyucu programların daha bağımlılık gelişmeden uygulanması faydalı olabilir Genç insanlara, medya tarafından da sigara içilmeyen yaşam biçimlerinin empoze edilmesi, gençleri sigaradan uzak tutmada etkili olabilir 25,33. Müdahalenin etkili olabilmesi için, sadece sigarayla ilgili bilgi düzeyindeki artış yeterli olmamaktadır; ayrıca toplumun her sektörünün, ailelerin ve okul personelinin birlikte çalışması gerekmektedir. Başarı toplumsal değişimle gerçekleşebilir.

  TEŞEKKÜR
  Araştırma sırasında ve eğitim materyallerinin sağlanmasında verdiği destekten ötürü Cumhuriyet Üniversitesi Aile Hekimliği A.B.D Başkanı Sayın Prof. Dr. Erol Sezer'e teşekkür ederiz.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) PİAR, Sigara Alışkanlıkları ve Sigara İle Mücadele Kampanyası Kamuoyu Araştırma Raporu, Ocak 1988

  2) Sağlık Bakanlığı Madde bağımlılığı Şube Müdürlüğü, Küresel Gençlik Tütün Araştırması,2003.

  3) Ögel K. Türkiye'de Madde Bağımlılığı. 1. Baskı, İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık, 2001; 262-290.

  4) Çelik P, Esen A, Yorgancıoğlu A, Şen F, Topçu F. Manisa İlinde Lise Öğrencilerinin Sigaraya Karşı Tutumları. Toraks Dergisi 2000; 1: 61-65.

  5) Horasan E, Sezer E. Ortaokul Son Sınıf Öğrencilerinde Sigara Kullanımı Prevalansı Elazığ-1993. Sağlık İçin Sigara Alarmı Dergisi1995; 2:17-29.

  6) Göksel T, Cirit M, Bayındır Ü. İzmir İli Lise Öğrencilerinin Sigara Alışkanlığını Etkileyen Faktörler. Toraks Dergisi 2001; 2:49-53.

  7) Siqueira LM, Rolnitzky LM, Rickert VI. Smoking Cessation in Adolescents: The Role of Nicotine Dependence, Stres and Coping Methods Arch Pediatr. Adolesc Med 2001; 155:489-95.

  8) Rosselli D, Rey O, Calderon C, Rodrigvez MN. Smoking in Colombian Medical Schools: The Hidden Curriculum. Prev Med 2001; 33 :170-174.

  9) Patten CA, Ames SC, Ebbert J. at al.. Tobacco Use Outcomes of Adolescents Treated Clinically for Nicotine Dependence. Arch Pediratric Adolesc Med 2001; 155: 831-837.

  10) Bilir N.Sigara Salgının Kontrolü Stratejileri. Sağlık İçin Sigara Alarmı Dergisi 2001; 4:1-2.

  11) Chen KT, Chen CJ, Tobacco, Betel Guid, Alcohol, And Illicit Drug Use Among 13 to 35 Year Olds In I-Lan, Rural Taiwan: Prevalence and Risk Factors, Am J. Public Health 2001; 9: 1130-1134.

  12) Hastier N,Quinque K, Bone AN, Lemanager S, Le Roux P. Smoking And Adolescent. An Inquiry Into Motivation And Knowledge of tobacco. Rewmal Respir 2006; 23 :237-241.

  13) Erk M. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı. Erk M, Umut S, Yıldırım N, Yaman M (Editörler). Gögüs Hastalıkları 2. cilt, İstanbul: Çantay Sanayi ve Ticaret Limitet Şirketi 2001; 663-680.

  14) Yaman M, Aydın G. Akciğer Kanseri. Erk M, Umut S, Yıldırım N, Yaman M (Editörler). Gögüs Hastalıkları 2. cilt, İstan-bul: Çantay Sanayi ve Ticaret Limitet Şirketi 2001; 755-758.

  15) Özen A. Sigara ve Hekim 1. Baskı, Ankara: Türk Tabipleri Birliği Yayınları, 1993:9-41.

  16) Karlıkaya C, Öztuna F, Solak Z, Özkan M, Örsel O. Tütün Kontrolü. Toraks Dergisi, 2006, 7:51-64.

  17) Herken H, Özkanİ, Çilli AS, Telcioğlu M, Kucur R. Sigara Kullanma Davranışında Sosyal Öğrenmenin Etkisi. http://www.bagimlilik.net/say1/sigara.kull.sos.ögrenme.pdf. 25.4.2004

  18) Keskinoğlu P, Karakuş N, Pıçakcıefe ve ark. İzmir'de Lise Öğrencilerinde Sigara İçme Sıklığı ve İçicilik Davranışı Üzerine Sosyal Öğrenmenin Etkisi, Toraks Dergisi 2006, 7:190-195.

  19) Öcebe H, Çamur D, Akansoy. ve ark. Bir Lisede İkinci Sınıf Öğrencilerinde Sigara İçme Sıklığı http://www.dicle.edu.tr/~halks/m9.18.htm 7.4.2008

  20) Demirhan H. Denizli İli Tavas İlçe Merkezi'nde Yaralan Orta Öğrenim Gençlerinde Sigara, Alkol ve Uçucu Madde Kullanımı. Yüksek Lisans Tezi, Denizli: Pamukkale Üni. Sağlık Bilimleri Enstitüsü,1999.

  21) Açık Y. Gençlerin Sigaradan Korunması. Sağlık İçin Sigara Alarmı Dergisi 2001; 4:23-28.

  22) Krowchuk HV.Efectiveness of Adolescent Smoking Prevention Strategies. MCN Am J Matern Child Nurs 2005; 30: 366-372.

  23) Heiman KJ. “A School Based Intervention Program to Prevent Adolescent Smoking”. The Journal of School Nursing: the Offical Publication of the National Association of School Nurses 2000; 16:7-22.

  24) Cuijpers P, Jonkers R, Weerdt I, Jong A, The Effects of Drug Abuse Prevention at School: The “Healthy School and Drugs Project, Addiction 2002; 97:67-73.

  25) Wolska A, Latak D. Smoking Tobacco Among Young People in Grammar-School,Secondary-School And Knowledge of Relating Wholesome Threats. Przegl lek 2005; 62:1108-1111.

  26) Bergamaschi A, Gambi A, Gentilini F, Monti C, Stampi S. Tobacco Smoking Among High School Students in Romagna (İtaly) and Evaluation of A Prevention Compaign. Substance Use and Misuse 2000; 35:1277-1295.

  27) Bouman KE, Ennette ST, Foshee VA. et al.. Influence of A Family Program on Adolescent Smoking and Drinking Prevalence. Prevention Science 2002;1:35-42.

  28) Alexander C, Pizza M,Mekos D, Valente T. Peers, Schools and Adolescent Cigarette Smoking. J Adolesc Health 2001; 29:22-30.

  29) Buller DB, Borland R,Woodal WG, et al.. Understanding factors That Influence Smoking Uptake.Top Control 2003; 12: 16-25.

  30) http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2008/01/20080119-1.htm 19.9.2008

  31) Enet ST, Karl E, Pemberton M, Foshee VA. Mediation In A Family Directed Program for Prevention Of Adolescent Tobacco And Alcohol Use. Preventive Medicine 2001; 33:333-346.

  32) Glower M, Paynter J, Wong G, et al.. Parental Attitudes Towards The Upteke Of Smoking by Children, Health Promot J. 2006; 17:128-133.

  33) Mcgovern J, Rodriguez D, Patel V, at al., How Do Pschological Factors Influence Tobacco Advertising Receptivity, Pediatrics 2006; 117:1216

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]