[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2010, Cilt 15, Sayı 3, Sayfa(lar) 158-159
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Tiroglossal Kanal Kisti Zemininde Ultrasonografi İle Saptanan Papiller Karsinom: Olgu Sunumu
Nuray VOYVODA1, Nihat TAŞDEMİR2
1Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, ZONGULDAK, Türkiye
2Batman Bölge Devlet Hastanesi, Radyoloji Bölümü, BATMAN, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Tiroglossal kanal kisti, papiller karsinom, ultrasonografi, ince iğne biyopsisi, Thyroglossal cyst, carcinoma, papillary, ultrasonography, biopsy, fine-needle
Özet
Klinikte en sık karşılaşılan konjenital boyun kistlerinden biri olan troglossal kanal kistinden %1 oranında malign tümör gelişebilir. En sık görülen malign patoloji tiroidin papiller karsinomasıdır. Tanı genellikle cerrahi sonrası çıkarılan dokunun patolojik incelemesi sonucunda konur. Boyun orta hatta kitle nedeniyle başvuran 38 yaşında bayan hastanın boyun ultrasonografisinde troglossal kanal kistinden kaynaklanan papiller karsinoma gösterilmiştir. Troglossal kanal kistinden gelişen tümörler oldukça nadirdir ve orta hattaki boyun kitlelerinde ayırıcı tanıda düşünülmelidir. Biz ince iğne aspirasyonu ile sitolojik inceleme sonucu troglossal kist içerisinde papiller karsinoma tanısı alan bir olgu tanımladık.
 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Giriş
  Boyun orta hattında yerleşen ve sık karşılaşılan bir boyun kitlesi olan troglossal kanal kisti, genellikle benign seyreder. Troglossal kanal kistinde malign lezyon gelişimi oldukça nadirdir1. Malignite eksize edilen cerrahi spesimenin histolojik incelemesi ile tesadüfen saptanır. Miccoli ve arkadaşlarının çalışmalasında vakaların %50'sinde tanı postoperatif incelemede konmuştur2.

  Bu makalede ultrasonografi (US) ile troglossal kanal kistinde malignite düşündüğümüz ve US rehberliğinde ince iğne aspirasyon biyopsisi (İİAB) ile papiller karsinom tanısı alan olgu literatür eşliğinde tartışılmıştır.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Olgu Sunusu
  Boyunda orta hatta ele gelen kitle nedeniyle polikliniğimize başvuran 38 yaşında bayan hastanın yapılan US incelemesinde, tiroid bezinin boyutları artmıştı ve parankimi heterojendi. Sol tiroid bezinde büyüğü orta kesimde 16x6 mm boyutunda olmak üzere iki adet solid nodül mevcuttu. Boyun orta hatta yutkunma ile vertikal düzlemde hareket eden, 30x33 mm boyutlarında, kalsifikasyon içeren solid komponenti bulunan kistik kitle izlendi (Resim 1).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Resim 1: US incelemesinde, noktasal kalsifikasyonlar içeren solid komponenti bulunan kistik kitle izlenmektedir.

  Kitlenin solid komponentinin komşu dokulara uzanımı ve psammoma cisimciklerini düşündüren kalsifikasyonu nedeniyle, troglossal kanal kisti zemininde gelişmiş malignite düşünülen hastanın bilgisayarlı tomografi incelemesinde submental alanda, hiyoid kemik anteriorunda 42 Honsfield Unit dansitesinde, içerisinde noktasal kalsifikasyonlar içeren heterojen kitle izlendi (Resim 2).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Resim 2: BT incelemesinde, aksiyel kesitlerde, submental alanda, hiyoid kemik anteriorunda, noktasal kalsifikasyonlar içeren 42 HU dansitesinde, nispeten düzgün konturlu kitle izlenmektedir.

  Ultrasonografi (US) rehberliğinde İİAB yapıldı. İnce iğne aspirasyonu sırasında boşaltılan kist sıvısı, açık sarı berrak renkliydi ve histopatolojik incelemesinde proteinöz materyal ve kolloidal zeminde birkaç adet makrofaj izlendi. Solid ve çevre dokulara invaze komponentte çentikli, intranükleer inklüzyon içeren, nispeten iri nükleusa sahip dar stoplazmalı tirosit hücreleri izlendi. Bu bulgular ile papiller karsinom tanısı alan hastada operasyon planlandı.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Tartışma
  Tiroid bezi embriyogenezi; yirmidördüncü gününde gelişen ilk endokrin bezdir. Dil tabanında foramen caecum yoluyla yükseldikten sonra orta hatta aşağı doğru göç ederek normal pozisyonunu alır. Normalde kanal kendiliğinden kaybolur ancak nadiren sebat eder. Sebat eden troglossal kanalın genişlemesiyle kist oluşabilir3. Lenfatik kökenli tümörler dışındaki boyun tümörlerinin %40'ını oluştururlar4. Troglossal kist tiroidin göç yolu üzerindeki herhangi bir yerde oraya çıkabilir ama hemen her zaman orta hatta veya orta hatta çok yakın yerleşir. Bu kistlerin %50'si hyoid korpusun inferiorunda görülürken dil kökünde veya tiroid kartilaja yakın yerleşimlidir5. Troglossal dukt kisti genellikle erken yaşlarda fark edilen bir patoloji olmasına rağmen erişkin yaşlarda da görülebilir6.

  Troglossal kanal kistinde karsinom gelişimi oldukça nadirdir ve olguların %1'inden azında gözlenir7,8. Malignansi görülen troglossal kistlerde tiroid dokusu elemanlarından ve yassı hücreli epitelden gelişen iki tip karsinom bildirilmiştir. En sık görülen patoloji bizim olgumuzda da olduğu gibi papiller adenokarsinomdur (%85)9-11. Onu sırasıyla folliküler adenokarsinom (%15) ve yassı hücreli karsinom (%6) izler.

  Troglossal kist karsinomlarının cerrahi tedavisi tartışmalıdır. Sistrunk operasyonu ile troglossal duktun tamamının çıkarılması, kist histolojik olarak normal tiroid dokusu içerdiğinde ve malignite kist duvarlarını aşmadığında mümkünken bu kriterlerin sağlanamaması durumunda subtotal tiroidektomi, modifiye boyun diseksiyonu ve kalan tiroid dokusunun postoperatif dönemde radyoaktif iyotla ablasyonu yapılmalıdır12. Vakaların çoğunun preoperatif tanısı olmadığı için ilk cerrahi adımı Sistrunk operasyonu oluşturmaktadır. Olgumuzda olduğu gibi ultrasonografi ile invazyonun gösterilmesi, uygulanacak cerrahi türünü değiştirmektedir.

  Troglossal kist zemininde gelişen tiroidin primer papiller karsinoması tanısı genellikle eksizyon sonucu konulmaktadır. Bununla birlikte US ile de kist içi kitle ve invazyonun varlığı gösterilebilir. Solid komponentten yapılan İİAB, cerrahi tedaviye yol göstericidir.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) Dedivitis RA, Guimareas AV. Papillary thyroid carcinoma in thyroglossal duct cyst. Int Surg 2000; 85: 109-201.

  2) Miccoli P, Minuto MN, Galleri D, Puccini M, Berti P. Extent of surgery in thyroglossal duct carcinoma: reflection on a series of eighteen cases. Thyroid 2004; 14: 121-123.

  3) Kılıç M, Yoldaş Ö, Ertan T, Göçmen E, Koç M. Troglossal Kanal Kistinde İnce İğne Aspirasyon Biopsisi İle Tanımlanan Papiller Karsinom. Fırat Tıp Dergisi 2005; 10: 187-189.

  4) Vincent S, Synhorst JB. Adenocarcinoma arising in a thyroglossal duct cyst. J. Oral Maxillofac Surg. 1989; 47: 633-635.

  5) Çocukluk Çağında Baş ve Boyun Kitleleri. Güneş AM. Türkiye Klinikleri J Surg Med Sci 2006; 2: 54-59.

  6) Hücümenoğlu M, Yardımcı S, Hücümenoğlu S, Erkam Ü. Troglossal Dukt Kistinde Gelişen Primer Papiller Karsinoma. Kulak Burun Boğaz. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2000; 8: 62-65.

  7) Allard R. The thyroglossal cyst. Head Neck Surg 1982; 5: 134-146.

  8) Fernandez J, Ordonez N, Shultz P, Samaan N, Hickey R. Thyroglossal duct carcinoma. Surgery 1991; 110: 928-935.

  9) Weiss SD, Orlich CC: Primary papillary carcinoma of a thyroglossal duct cyst: Report of a case and literature review. Br J Surg 1991; 78: 87-89.

  10) Chu YC, Han JY, Han HS, Kim JM, Min SK, Kim YM: Primary papillary carcinoma arising in a thyroglossal duct cyst. Yonsei Med J 2002; 43: 381-384.

  11) Hesmati HM, Fatourechi V, van Heerden JA, Hay ID, Goellner JR: Thyroglossal duct carcinoma: Report of 12 cases. Mayo Clin Proc 1997; 72: 315-319.

  12) Martin-Perez E, Larranaga E, Marron C, Monje F: Primary papillary carcinoma arising in the thyroglossal duct cyst. Eur J Surgery 1997; 163: 143-145.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]