[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2011, Cilt 16, Sayı 4, Sayfa(lar) 209-210
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Göğüs Duvarı Tüberkülozu: Olgu Sunumu
Muharrem ÇAKMAK1, Menduh ORUÇ1, Akın Eraslan BALCI2
1Diyarbakır Eğitim Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Diyarbakır, Türkiye
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Göğüs Duvarı, Tüberküloz, Abse, Chest Wall, Tuberculosis, Abscess
Özet
Göğüs duvarı tüberkülozu soğuk absesi nadir görülen bir hastalıktır. Tüberkülozun ekstrapulmoner yerleşimi olguların %15-20'de görülür. Klinik olarak piyojenik abse ya da toraks duvarı tümörüne benzeyebilir. Bu yazıda göğüs duvarında kitle ve aralıklı öksürük şikâyetleri ile kliniğimize gelen 27 yaşındaki erkek hasta sunuldu. Tedavide, kitle eksizyonu ve postoperatif tanı sonrası antitüberküloz tedavi uygulandı.
 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Giriş
  Tüberküloz, gelişmekte olan ülkelerin önemli bir sorunudur. Dünyada tüm tüberküloz olgularının %15- 20 kadarı ekstrapulmoner yerleşimlidir. Türkiye'de de bu oran benzer şekilde %22,7'dir 1, 2. Toraks duvarı tüberkülozu soğuk absesi klinik olarak piyojenik abse ya da toraks duvarı tümörüne benzeyebilir 1. Tanı koymak zordur ve tedavisi halen tartışmalıdır. Genellikle tıbbi tedavi yetersiz kalmakta ve cerrahi tedavi gerekmektedir 3. Bu çalışmada Toraks duvarında tuberküloz soğuk absesi olan bir olgu klinik özellikler tanı ve tedavi yöntemleri açısından tartışılmıştır.
 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Olgu Sunusu
  Yirmiyedi yaşında erkek hasta son 3 ayda giderek büyüyen göğüs ön duvarında ağrılı şişlik ve aralıklı öksürük şikâyetleri ile kliniğimize başvurdu. Fizik muayenede sol 6. sternokostal bileşkenin anteriorunda yaklaşık 3-4 cm çaplı, sert, yarı mobil kitle vardı. Solunum sesleri normaldi.

  Laboratuvar bulguları incelendiğinde değerler normal sınırlarda bulundu. Posteroanterior akciğer grafisinde bilateral hiler dolgunluk mevcuttu. Toraks Bilgisayarlı Tomografisinde anterior mediastende prevasküler alanda 2 cm çapında heterojen hipodens nodül (LAP?), sağ paratrakeal düzeyde 2 cm çapında hipodens solid nodül (LAP?), sol hemitoraks anteriorda cilt altında düzgün kontürlü dansitesi 34 HÜ olan 3 cm çapında heterojen izodens solid kitle lezyonu tespit edildi (Resim 1).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Resim 1: Sol hemitoraks anteriorda cilt altında düzgün kontürlü dansitesi 34 HÜ olan 3 cm çapında heterojen izodens solid kitle lezyonu.

  Lezyon total olarak eksize edilmeye çalışıldı. Eksizyon sırasında lezyonda pürülan vasıflı sızıntı oldu. Sızıntıdan sürüntü alındı ve kitle eksize edildi. Alttaki kosta normal olarak değerlendirildiği için çıkarılmadı. Histopatolojik inceleme sonucu Kazeöz nekroz içeren granülomatöz enfeksiyon (Tüberküloz) olarak rapor edildi. Sürüntünün mikrobiyoloji inceleme sonucu ARB pozitif olarak geldi.

  Hastaya dörtlü (etambutol, pirazinamid, isoniazid rifampisin) antitüberküloz tedavi başlandı ve takibe alındı. Takiplerinde lezyon yerinde nüks ya da ek enfeksiyon gelişmedi. 3 ay sonraki Bilgisayarlı Tomografisinde LAP'ların kaybolduğu tespit edildi.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Tartışma
  Toraks duvarı tüberkülozu oldukça nadir görülmektedir ve iskelet tüberkülozlarının da %10'undan azı torakstadır. Erkeklerde 2 kat daha sık görülmektedir 4.

  Onbeş ile otuzbeş yaşları arasında pik yaptığı bildirilmiştir. Toraks duvarı tüberküloz soğuk absesi oluşumunda genel olarak 3 mekanizma tanımlanmıştır: 1. Plevral ya da pulmoner parankimal hastalığın direk yayılımı 2. Uyuyan tüberküloz odaklarının aktivasyonu ile hematojen yayılım 3. Lenfadenitlerden (İnternal mammarian, interkostal ve paravertebrel kazeöz lenf nodlarından) göğüs duvarına direk yayılım 1, 3-5. Kosta tüberkülozlarının özellikle travma ve kapalı fraktür bölgesinde iyileşme periyodunda yerleştiği öne sürülmüştür 6. Nadir görülmesine rağmen rezeksiyon ve rekonstrüksiyon gerektiren sternal yerleşimli tüberküloz soğuk abseleride bildirilmiştir 7.

  Toraks duvarının soğuk absesi ile birlikte alttaki kemik ya da kıkırdak kostanın destrüksiyonu eşlik edebilir. Ancak bu görünüm nonspesifiktir. Kemik sintigrafisi iskelet lezyonlarının değerlendirilmesinde faydalıdır 5. Toraks duvarı tüberküloz soğuk abselerinin yarısından fazlasında kosta destrüksiyonuna ait bulgu yoktur 1. Bizim olgumuzda da alttaki kostada makroskopik tutulum yoktu ve bu yüzden kosta çıkarılmadı.

  Toraks duvarı tüberkülozunun tanısında bakteriyolojik ya da histolojik olarak kazeöz nekroz, dev hücreler ve ARB varlığının gösterilmesi gerekir. Toraks duvarı soğuk absesi olanların %17.4-62.5'inde geçirilmiş pulmoner tüberküloz öyküsü vardır 1, 3, 4. Bizim hastamızda böyle bir öykü yoktu.

  Sonuç olarak; toraks duvarında büyüyen ağrılı bir lezyon tespit edildiğinde, beraberinde pulmoner fibronodüler artıklar ve mediastinal lenf bezleri gibi tüberküloza ait olabilecek radyolojik bulgular eşlik ediyorsa toraks duvarında tüberküloz soğuk absesi akla gelmelidir. Kitlenin çıkarılmadığı durumlarda nüks ya da progresyon görülebildiğinden dolayı öncelikle kitle cerrahi olarak total eksize edilmeli ve doku patolojik incelemeyle birlikte tüberküloz kültürüne de gönderilmelidir.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) Kuzucu A, Soysal Ö, Gönen H. The role of surgery in chest wall tuberculosis. Interact Cardiovasc Thorac Surg 2004; 3: 99-103.

  2) Özkara Ş, Kılıçaslan Z, Öztürk F. ve ark. Bölge Verileriyle Türkiye'de Tüberküloz. Toraks Dergisi 2002; 3: 178-187.

  3) Paik HC, Chung KY, Kang JH, Maeng DH. Surgical Treatment of Tuberculous Cold Abcess of the Chest Wall. Yonsei Med J 2002; 43: 309-314.

  4) Faure E, Souilarnas R, Riquet M. Cold abcess of the chest wall: a Ann Thorac Surg 1998; 66: 1174-1178.

  5) Chang JH, Kim SK, Kim SK. Tuberculosus of the Ribs: A Recurrent Attack of Rib Carries. Yonsei Med J 1992; 33: 374-378

  6) Wiebe ER. Elwood RK. Tuberculosis of the Ribs: a Report of Three Cases. Respir Med 1991; 85: 251-253.

  7) Eren Ş, Avcı A. Sternum primer tüberkülozu: Olgu sunumu. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahi Dergisi 2010; 3: 235-237.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]