[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2012, Cilt 17, Sayı 1, Sayfa(lar) 060-062
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Silver-Russell Sendromu: Olgu Sunumu
Filiz HAZAN1, Hurşit APA2, Korcan DEMİR3, Ece BÖBER3, Ferda ÖZKINAY4
1Dr. Behçet Uz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Genetik Kliniği, İzmir, Türkiye
2Dr. Behçet Uz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatri Kliniği, İzmir, Türkiye
3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Endokrinoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
4Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Silver Russell, Sendrom, Imprintlenme kontrol bölgesi, Hipometilasyon, Büyüme hormonu, Silver-Russell, Syndrome, Imprinting control region, Hypomethylation, Growth hormone
Özet
Silver-Russell sendromu, intrauterin ve postnatal büyüme geriliği, relatif makrosefali, üçgen yüz, vücut asimetrisi ve el 5. parmakta klinodaktili özelliklerinin görüldüğü bir genetik hastalıktır. Olguların %35-65'inden 11p15 kromozomal bölgesinde lokalize olan imprintlenme kontrol bölgesinin hipometilasyonu sorumludur. Burada, Silver Russell sendromu fenotipik özellikleri ve büyüme hormonu eksikliği bulunan, imprintlenme kontrol bölgesinin hipometilasyonu saptanması ile kesin tanısı konulan hasta sunulmuştur.
 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Giriş
  Klinik ve genetik olarak heterojen bir hastalık olan Silver-Russell sendromunda (SRS), tipik olarak görülmesi beklenen 5 klinik bulgu: Düşük doğum ağırlığı, kısa boy, karakteristik yüz görünümü (açık alın, üçgen-hipoplazik yüz), ekstremite, gövde ya da fasial asimetri ve el 5. parmak klinodaktili olarak bildirilmiştir1-3. Bu 5 özellikten 4'ü bulunan hastalarda, SRS tanısı için moleküler genetik analiz yapılması önerilmektedir4-6. Ancak fenotipik bulgular bazı hastalarda daha hafif olabildiği için, Lai ve ark.7, 3 klinik bulgu pozitifliğini kriter olarak aldıklarında, genetik analiz yaparak SRS tanısı koymuşlardır.

  Hastalığın genetik etiyolojisinde, %35-65 oranında 11p15 kromozomuna lokalize imprinting control region 1 (ICR1) bölgesinin hipometilasyonu saptanırken, %7-10 oranında 7p11.2-p13 kromozomal bölgesinin maternal uniparental dizomisi (UPD) görülmektedir8,9. Olguların %1'inden daha azında, submikroskobik kromozomal aberasyonlar gösterilmiştir10. 11p15 ICR1 hipometilasyonu olması durumunda, tipik SRS fenotipi ortaya çıkmakla birlikte, 7(p11.2-p13) kromozom maternal UPD'sinde, fenotip sıklıkla daha hafif olmaktadır11,12.

  İntrauterin ve postnatal büyüme geriliği bulunan SRS'lu olgularda büyüme hormon (GH) eksikliği bulunabilmektedir. Büyüme hormonu eksikliği olan SRS'lu hastaların boylarında, GH tedavisi ile anlamlı derecede artma görülmektedir13-15. Bu makalede, SRS tipik fenotipik özellikleri ile birlikte GH eksikliği saptanan ve 11p15 ICR1 hipometilasyonu olduğu gösterilen bir olgu sunuldu.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Olgu Sunusu
  İki yaş üç aylık iken, büyüme geriliği yakınması ile hastanemize getirilen erkek hastanın prenatal ultrasonogrofik takibinde oligohidroamnios ve büyüme geriliği olduğu öğrenildi. Doğumu miadında sezeryan ile gerçekleşen hastanın doğum ağırlığı 2200 gr (<3 persantil) iken, doğum boyu ve baş çevresi bilinmiyordu. Doğumda ve ilk üç ayda herhangi bir sorunu bulunmayan hasta, daha sonra birkaç defa ateş ve bronşiolit nedeni ile hospitalize edilmişti. Baş tutması 3 ay, yürümesi 1 yaşında olan hastanın motor gelişimi yaşı ile uyumluydu. Anne ve babası arasında akrabalık olmayan, sağlıklı bir erkek kardeşi olan hastanın (Resim 1), daha önce yapılmış olan hemogram, elektrolit, üre, kreatinin, kan şekeri, immünglobülin, karın ultrasonografi (USG), ekokardiyografisi normal olarak değerlendirilmişti.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Resim 1: Aile Ağacı

  Hasta iki yaş üç aylık iken, fizik muayenesinde boy: 72 cm (-3,24 SDS), kilo: 7100 gr (-4,80 SDS), baş çevresi: 42 cm (50-75 persantil) olarak saptandı. Fizik muayenesinde üçgen-hipoplazik yüz, psödohidrosefalik görünüm, açık alın, mavi sklera, uzun kirpikler, arkaya yatık kulak, yüksek damak, el 5. parmakta klinodaktili, sağ ayak 2-3 deri sindaktili, retraktil testisler, sağ skapula altında 1 x 0,5 cm ve karın sol üst kadranda 0,5 x 0,5 cm cafe au lait lekeleri bulunmaktaydı (Resim 2). Diğer sistem muayeneleri normal olan hastanın; laktik asit, pirüvik asit, amonyak değerleri ile uzun ekstremite ve vertebra grafileri normaldi. Skrotal USG ile her iki testisin inguinal kanalda olduğu görüldü. Takvim yaşı 1 yaş 9 ay iken, kemik yaşı: 1 yaş ile uyumluydu. Karyotipi 46,XY olan hastanın, moleküler genetik analizinde 11p15'de lokalize ICR1 bölge hipometilasyonu saptandı. Hormonal değerlendirmesinde; serbest T4 1,43 ng/dL (0,89-1,76), TSH 1,66 uIU/mL (0.4-4), IGF-1 51.4 ng/mL (SDS -0,26), IGFBP3 2600 ng/mL (SDS 0,99) bulundu. Ötiroid iken yapılan insülin tolerans testinde en düşük kan glukozu 21 mg/dL iken zirve büyüme hormonu 2,41 mIU/mL (normal, >10 mIU/mL) ve L-dopa ile yapılan büyüme hormonu stimülasyonunda zirve büyüme hormonu 4,91 mIU/mL (normal, >10 mIU/mL) idi. İzole büyüme hormonu eksikliği tanısı alan hastaya, büyüme hormonu tedavisi (0,25 mg/kg/hafta) başlandı.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Resim 2: Hastanın fenotipik bulguları

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Tartışma
  Silver-Russell sendromu, ilk defa 1953 yılında Silver ve arkadaşları tarafından tariflenmiş, klinik ve genetik özellikleri heterojen olan bir hastalıktır16. Sendromda görülen klinik özellikler; düşük doğum ağırlığı (%63-94), postnatal büyüme geriliği (%63-99), relatif makrosefali (%64-92), üçgen yüz (%76-97), belirgin alın (68-88), el 5. parmak klinodaktilisi (68-82), kulak anomalileri (%53-78), vücut asimetrisi (%51-77), aşağı dönük ağız köşesi (%46-55) olarak bildirilmiştir3,10. SRS'nin tipik fenotipik özelliklerinin birçoğunu taşıyan hastalar olabileceği gibi, hafif fenotipik belirtileri olan olgular da bulunabilir2. Erişkinlerdeki fenotipik özellikler ise, çocukluk dönemine göre daha siliktir2,3. Hastamızda asimetri haricinde, sendromda sık görülen diğer bulguların tamamı mevcuttu. Asimetri, sendromda sık görülen bir bulgu olmasına rağmen, kesin tanı için gerekli olmadığı literatürde ifade edilmiştir11. Ayrıca sendroma eşlik edebilen mavi sklera, uzun kirpikler, ince dudaklar, inmemiş testis, cafe au lait lekeleri ile birlikte beslenme güçlüğü de hastamızda bulunmaktaydı.

  SRS'li hastalarda, nadir olmakla birlikte kansere yatkınlık söz konusudur. Bugüne kadar bildirilmiş olan kanserler; testiküler seminom, hepatosellüler kanser, kraniofaringiom, Wilms tümörüdür6,17,18. Sendromda kanserin görülmediğini bildiren çalışmalar da bulunmaktadır19,20. Hastamızın kanser açısından takibi planlandı.

  Silver-Russell sendromu ön tanılı hastalarda genetik olarak izlenmesi gereken algoritmaya göre, öncelikle 11p15 ICR1 hipometilasyonu ve daha sonra kromozom 7 maternal UPD araştırılması önerilmektedir. Bu moleküler genetik analizlerin normal olması durumunda, moleküler sitogenetik gerekmektedir3,10. Hastamızın moleküler genetik analizinde, 11p15 ICR1 hipometilasyonu saptandı. Hipometilasyon olması durumunda tipik SRS fenotipi beklenirken, 7. kromozom maternal UPD durumunda ise fenotipik bulgular daha hafif olmaktadır11,12. Silver-Russell sendromu tanısı almış 64 hastanın incelendiği çalışmada, ICR1 hipometilasyonu olan hastaların %61'inde tipik SRS fenotipi bulunurken, 7. kromozom maternal UPD genetik anomalisinde bu oran %20 olarak saptanmıştır3. 11p15 kromozomal lokusundaki ICR bölgesi, Human 19 (H9) ve Insulin-like growth factor 2 (IGF2) gen ekspresyonunu düzenlemektedir3,10. Bu bölge hipometilasyonunun, hastalık fenotipine ve gelişme geriliğine nasıl yol açtığı henüz tam aydınlatılamamıştır. 2005 yılında yapılan çalışmada, intrauterin gelişme geriliğine, IGF2 gen ekspresyonu azalmasının neden olduğu öne sürülmüştür20. 2006 yılında yapılan bir diğer çalışmada ise, hastalarda düşük doğum ağırlığı olması, plasental hacim küçüklüğü ile ilişkilendirilmiş ve bunun da plasental H19 hipometilasyonu nedeniyle olabileceği bildirilmiştir19.

  Düşük doğum ağırlığı ile giden sendromlarda, GH eksikliği görülme oranı %13-67 olarak bildirilmiştir6. Büyüme geriliğinin ön planda olduğu SRS'de, GH eksikliği bulunabilmektedir. Ancak GH eksikliğinin görülme sıklığı hala tam olarak bilinmemektedir6. SRS'li hastalarda, GH tedavisine yanıt oldukca iyidir13-15. Bu nedenle erken dönemde hastamıza, GH replasman tedavisi başlandı.

  Sonuç olarak, bu olgu dolayısıyla prenatal ve postnatal gelişme geriliği ve tipik fenotipik bulguları olan hastalarda, SRS düşünülerek moleküler genetik analiz ile tanının kesinleştirilmesi gerektiğini ve erken dönemde GH tedavisiyle normal boy hedefine ulaşılabileceğini düşünüyoruz.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) Hitchins MP, Stanier P, Preece MA, Moore GE. Silver-Russell syndrome: a dissection of the genetic aetiology and candidate chromosomal regions. J Med Genet 2001; 38: 810– 819.

  2) Eggermann T, Gonzalez D, Spengler S, Arslan KM, Binder G, Schönherr N. Broad clinical spectrum in Silver-Russell syndrome and consequences for genetic testing in growth retardation. Pediatrics 2009; 123: 929-931.

  3) Wakeling EL, Amero SA, Alders M, et al. Epigenotype-phenotype correlations in Silver-Russell syndrome. J Med Genet 2010; 47: 760-768.

  4) Price SM, Stanhope R, Garrett C, Preece MA, Trembath RC. The spectrum of Silver-Russell syndrome: a clinical and molecular genetic study and new diagnostic criteria. J Med Genet 1999; 36: 837-842.

  5) Wollmann HA, Kirchner T, Enders H, Preece MA. Ranke MB. Growth and symptoms in Silver-Russell syndrome: review on the basis of 386 patients. Eur J Pediatr 1995; 154: 958–968.

  6) Gucev ZS, Tasic V, Jancevska A, Kirovski I. A case of Silver-Russell syndrome (SRS): multiple pituitary hormone deficiency, lack of H19 hypomethylation and favourable growth hormone (GH) treatment response. J Genet 2009; 88: 239-243.

  7) Lai KYC, Skuse D, Stanhope R, Hindmarsh P. Cognitive abilities associated with the Silver-Russell syndrome. Arch Dis Child 1994; 71: 490-496.

  8) Abu-Amero S, Monk D, Frost J, Preece M, Stanier P, Moore GE. The genetic etiology of Silver-Russell syndrome. J Med Genet 2008; 45: 193-199.

  9) Schonherr N, Meyer E, Roos A, Schmidt A, Wollmann HA, Eggermann T. The centromeric 11p15 imprinting centre is also involved in Silver-Russell syndrome. J Med Genet 2007; 44: 59-63.

  10) Eggermann T, Begemann M, Binder G, Spengler S. Silver-Russell syndrome: genetic basis and molecular genetic testing. Orphanet J Rare Dis 2010; 23: 5-19.

  11) Binder G, Seidel AK, Martin DD, et al. The endocrine phenotype in silver-russell syndrome is defined by the underlying epigenetic alteration. J Clin Endocrinol Metab 2008; 93: 1402-1407.

  12) Netchine I, Rossignol S, Dufourg MN, et al. 11p15 imprinting center region 1 loss of methylation is a common and specific cause of typical Russell-Silver syndrome: clinical scoring system and epigenetic-phenotypic correlations. J Clin Endocrinol Metabol 2007; 92: 3148-3154.

  13) Chatelain PG. Auxology and response to growth hormone treatment of patients with intrauterine growth retardation or Silver-Russell syndrome: analysis of data from the Kabi pharmacia international growth study. International board of the Kabi pharmacia international growth study. Acta Paediatr 1993; 82: 79-81.

  14) Stanhope R, Albanese A, Azcona C. Growth hormone treatment of Russell-Silver syndrome. Acta Paediatr Scand Suppl 1989; 349: 35-41.

  15) Rakover Y, Dietsch S, Ambler GR, Chock C, Thomsett M, Cowell CT. Growth hormone therapy in Silver Russell syndrome: 5 years experience of the Australian and New Zealand growth database. Eur J Pediatr 1996; 155: 851-857.

  16) Silver HK, Kiyasu W, George J, Deamer WC. Syndrome of congenital hemihypertrophy, shortness of stature, and elevated urinary gonadotrophins. Pediatrics 1953; 12: 368- 375.

  17) Chitayat D, Friedman JM, Anderson L, Dimmick JE. Hepatocellular carcinoma in a child with familial Russell-Silver syndrome. Am J Med Genet 1988; 31: 909-914.

  18) Dang YN, Shin IC, Gordon RA, Karcioglu ZA. Bilateral reactive lymphoid hyperplasia of the orbit in a child with Russell-Silver syndrome. J AAPOS 2004; 8: 588-591.

  19) Bliek J, Terhal P, Van den Bogaard MJ, et al. Hypomethylation of the H19 gene causes not only Silver-Russell syndrome (SRS) but also isolated asymmetry or an SRS-like phenotype. Am J Hum Genet 2006; 78: 604–614.

  20) Gicquel C, Rossignol S, Cabrol S, et al. Epimutation of the telomeric imprinting center region on chromosome 11p15 in Silver-Russell syndrome. Nat Genet 2005; 37: 1003-1007.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]