[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2015, Cilt 20, Sayı 2, Sayfa(lar) 125-127
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Spondilokostal Dizostozis: Tipik Bulguları Olan Bir Yenidoğan Olgusu
Mehmet Şah İPEK, Nilüfer OKUR
Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Yenidoğan Kliniği, Diyarbakır, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Spondilokostal dizostozis, Jarcho-Levin sendromu, Yenidoğan, Spondylocostal dysostosis, Jarcho-Levin syndrome, Neonate
Özet
Spondilokostal dizostozis, kosta ve vertebra anomalilerinin eşlik ettiği kısa göğüs kafesi cüceliği ile karakterize Jarcho-Levin sendromunun iki fenotipik grubundan biridir. Burada sendromun tipik bulgularını gösteren bir spondilokostal dizostozisli yenidoğan olgusu sunuldu. Prenatal ve neonatal dönemde erken tanı konulması, uygun genetik danışmanlık ve tedavinin sağlanmasına olanak sağlar
 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Giriş
  Jarcho-Levin sendromu (JLS, OMIM 277300) segmental kostovertebral deformitelerin bulunduğu sayısal ve yapısal vertebra-kosta anomalilerini içeren konjenital bir sendromdur. Jarcho ve Levin tarafından ilk olarak 1938'de tanımlanmıştır1,2. Spondilotorasik displazi (STD) ve spondilokostal dizostozis (SCD) şeklinde iki alt gruptan oluşur. STD, vertebra deformiteleri ile karakterize ve eşlik eden diğer anomaliler daha sıkken, SCD'de kosta anomalileri ön plandadır1-3. Prognozu daha iyi olan SCD'nin sıklığının 0.25/10000 olduğu rapor edilmiştir1. Kalıtımsal geçiş, otozomal resesif ve nadiren dominant şeklinde olabilmektedir1,2. Burada tipik radyolojik bulguları olan bir SCD'li yenidoğan olgusu sunuldu.
 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Olgu Sunusu
  Yirmi yedi yaşındaki annenin 3. gebeliğinden 3. yaşayan olarak 39 haftalık 3000 gram ağırlığında sezaryen ile doğan erkek hastanın 1 ve 5. dakika Apgar skoru sırasıyla 5 ve 7 olup solunum sıkıntısı ve toraks deformitesi nedeniyle yenidoğan yoğun bakım ünitesine yatışı yapıldı. Hastanın fizik muayenesinde; genel durumunun kötü, takipneik (74/dk), dispneik, göğüste çekilmesi, kısa boyun, artmış göğüs ön-arka çapı, düzensiz görünümlü kostalar ve skolyoz tespit edildi. Hastanın diğer sistemik muayenesinde bir özellik yoktu. Hastanın direk grafilerinde, kostalarda posteriorde füzyon anomalisi, sayısal eksiklik, şekil ve boyut düzensizliği, torakal vertebralarda sayısal eksiklik ve hemivertebra tespit edildi (Resim 1 ve Resim 2). Ekokardiyografisinde patent duktus arteriyozus saptandı. Transfontanel ve karın ultrasonu normal idi. Solunum sıkıntısı olan hastaya ampirik antibiyotik başlandı. Hasta nazal devamlı pozitif havayolu basıncı (CPAP) desteğine alındı. Yaşamının ikinci gününde serbest oksijen tedavisine geçildi ve hastaya ağızdan beslenme başlandı. Kan kültüründe üreme olmayan hastanın antibiyotik tedavisi 5. gün kesildi. Oksijen tedavisi azaltılarak kesilen hasta 14 günlükken önerilerle taburcu edildi (Resim 3). Maalesef hastada moleküler çalışma yapılamadı.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Resim 1: Anterior-posterior göğüs grafisinde, asimetrik torasik malformasyon, torakal vertebralarda segmentasyon ve formasyon defekti ve kostalarda füzyon, genişleme ve çatallaşma anomalileri görülmektedir.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Resim 2: Yan vertebral grafide, torakal vertebralardaki sayısal eksiklik görülmektedir.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Resim 3: Genel görünümde, boyun kısalığı, kısa toraks yapısı ve karında öne doğru belirginleşme görülmektedir.

  Hastanın taburculuğunu takiben ilk 10 aylık süreçte 6 kez akciğer enfeksiyonundan dolayı hastaneye yatması gerekti. Evde aralıklı oksijen ihtiyacı olan hastaya düzenli göğüs fizyoterapisi uygulanmaktadır. Hasta, çocuk göğüs hastalıkları ve göğüs cerrahisi takibinde olup ileri dönemde operasyonu planlanmaktadır.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Tartışma
  Spondilokostal dizostozis, vertebra ve kosta oluşumunun nedeni bilinmeyen nadir bir bozukluğudur. Bununla birlikte bu sendromun patogenezinde gözlenen vertebral anomalilerin fetal hayatın 4 ve 8. haftasındaki bir gelişimsel bozukluğa ikincil geliştiği düşünülmektedir. Anormal kosta gelişminin de bu vertebral malformasyona bağlı geliştiği görülmektedir1,4. Genetik etiyolojide SCD'li hastaların bazılarında 19. kromozomdaki Delta-like 3 (Dll3) geninde mutasyonlar gösterilmiştir. Dll3, Notch gen sinyal yolundaki (normal somit oluşumunda önemlidir) bir ligandı kodlamaktadır5. Akraba olan iki hastada da ise MEPS 2 gen mutasyonu tanımlanmıştır6. Diğer taraftan son yıllarda MEPS 2 gen mutasyonu STD'li bazı hastalarda da tanımlanmıştır7. Sonuç olarak, birçok hastada hala genetik bir etiyoloji tanımlanmış değil ve muhtemel bir heterojeniteyi barındırıyor gibi görünmektedir. Maalesef hastamızda genetik testler yapılamadı.

  Solomon ve ark.3, JLS'yi iskelet anomalilerinin dağılımı ve yaygınlığı, kalıtım paterni ve prognozu göz önünde bulundurarak iki majör klinik fenotipe ayırmıştır. SCD, multipl vertebral segmentasyon ve formasyon defektleri ile kosta anomalilerini içeren heterojen bir radyolojik fenotipe sahiptir. Genişleme, çatallaşma ve kosta füzyonu gibi intrinsik kosta anomalileri tipik bulgulardır. Bu bulgular asimetriktir. Bir hemitoraksta baskın olan bu malformasyonlar sıklıkla torakal omurgada ilerleyici skolyoza neden olur. Konjenital kalp hastalığı, ürogenital ve anal anomaliler, ekstremite anomalileri, tortikollis ve diyafragma, umblikal ve inguinal herniler eşlik edebilir. Literatürdeki vakaların çoğunda prognoz iyi olarak rapor edilmiştir1,4,8. İkinci tip olan STD, otozomal resesif geçiş gösterir ve tipik bulgularında hemivertebra, blok vertebra ve ayrılmamış kalıplar gibi servikal, torakal ve lumbar omurganın segmentasyon ve formasyon defektleri vardır. Burada intrinsik bir kosta anomalisinden ziyade vertebral defektlere bağlı sıklıkla kostovertabral birleşkede total bir füzyon mevcuttur ve bundan dolayı toraks grafisinde yengeç benzeri (crab-like) bir görünüm vardır. Bunlara ek olarak kısa ve sert boyun, kısa toraks, belirgin abdomen, inguinal ve umblikal herniler, üriner sistem anomalileri, nöral tüp defekti ve orantısız kısa boy tanımlanmıştır. Literatürde tanımlanmış vakaların çoğunda, pnömoni, konjestif kalp yetmezliği ve pulmoner hipertansiyon gibi solunum komplikasyonlarına bağlı olarak kötü bir prognoz vardır. Mortalite %45 civarında bildirilmiştir ve yaşam oranı sıklıkla hastalığın ve pulmoner hipoplazinin derecesine bağlıdır1,9.

  Spondilokostal dizostozis'in tanısı klinik ve radyolojik bulgulara dayanır. Ayrıcı tanısında, diğer birçok anomalinin eşlik ettiği vertebral anomalilerle seyreden sendromlar (CHARGE, OMIM 214800; VATER/VACTERL, OMIM 192350; Klippel-Feil, OMIM 148900; spondilokarpotarsal sinostozis, OMIM 272460 gibi) ve doğumsal skolyoz yer almaktadır. Sunulan olguda, başka anomalilerin olmayışı ve tipik radyolojik bulgularla SCD tanısı konuldu.

  Prenatal tanı, vertebral ve kostal anomalilerin (tam birleşmemiş ve yetersiz oluşmuş vertebralar, kostalarda posterior füzyon defekti, düzensiz ve çakıl taşlarından oluşmuş izlenimi veren omurga görünümü, kısa ve dar toraks yapısı) görülmesi ile (yüksek çözünürlüklü ultrason ile) ilk trimesterde dahi mümkündür1,4,10,11. Eğer ailesel bir gen defekti tanımlanmışsa amniyosentez veya koryonik villus biyopsisi ile alınan DNA örnekleri ile de prenatal tanı konulabilir4. Burada asıl amaç, daha kötü prognoza sahip olan STD tipinin ayırımı yapmak ve aileye genetik danışmanlık sağlamaktır12. Geçiş tipini belirlemek için soy ağacı (pedigri) analizi yapılmalıdır. Literatürde her iki tipte de normal zeka düzeyleri rapor edilmiştir1. Bebek doğduktan hemen sonra çekilen direk grafilerle ayırıcı tanı yapılmalı ve tedavi yaklaşımları belirlenmelidir. Tedavi, solunum desteği, göğüs fizyoterapisi, enfeksiyonların tedavisi ve beslenme desteğini içermelidir1,4,8. Beraberindeki diğer anomalilerin de ayrıca değerlendirilmesi gerekir4,8,11. İlerleyen dönemlerde, göğüs kafesinin stabilizasyonu ve omurga deformitelerinin düzeltilmesini içeren bir dizi cerrahi girişim gerekebilmektedir4,8.

  Prenatal ve neonatal dönemde erken tanı konulması, uygun genetik danışmanlık ve tedavinin sağlanmasına olanak sağlar.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) Cornier AS, Ramirez N, Carlo S, Reiss A. Controversies surrounding Jarcho-Levin syndrome. Curr Opin Pediatr 2003; 15: 614-20.

  2) Berdon WE, Lampl BS, Cornier AS, et al. Clinical and radiological distinction between spondylothoracicdysostosis (Lavy-Moseley syndrome) and spondylocostaldysostosis (Jarcho-Levin syndrome). Pediatric Radiolog 2011; 41: 384-8.

  3) Solomon L, Jimenez RB, Reiner L. Spondylothoracicdysostosis: report of two cases and review of the literature. Arch Pathol LabMed 1978; 102: 201-5.

  4) Teli M, Hosalkar H, Gill I, Noordeen H. Spondylocostaldysostosis: thirteen new cases treated by conservative and surgical means. Spine 2004; 29: 1447-51.

  5) Turnpenny PD, Whittock N, Duncan J, et al. Novelmutations in DLL3, a somitogenesis gene encoding a ligand for the Notchsignallingpathway, cause a consistent pattern of abnormal vertebral segmentation in spondylocostaldysostosis. J Med Genet 2003; 40: 333-9.

  6) Whittock NV, Sparrow DB. Mutated MESP2 Causes Spondylocostal Dysostosis in Humans. Am J Hum Genet 2004; 74: 1249-54.

  7) Cornier AS, Staehling-Hampton K, Delventhal KM, et al. Mutations in the MESP2 gene cause spondylothoracicdysostosis/Jarcho-Levinsyndrome. Am J Hum Genet 2008; 82: 1334-41.

  8) Takikawa K, Haga N, Maruyama T, et al. Spine and rib abnormalities and stature in spondylocostaldysostosis. Spine 2006; 31: 192-7.

  9) Cornier AS, Ramírez N, Arroyo S, et al. Phenotype characterization and natural history of spondylothoracic dysplasia syndrome: a series of 27 newcases. Am J Med Genet A 2004; 128: 120-6.

  10) Dane C, Yayla M, Dane B. Prenatal diagnosis of Jarcho-Levin syndrome in the first trimester. Gynecol Obstet Invest 2007; 63: 200-2.

  11) Şen TA, Öztekin O, Bükülmez A, Köken R, Demir T, Narcı A. Yarık damaklı yenidoğan olgumuzda Jarcho-Levinsendromu. Güncel Pediatri 2007; 5: 125-8.

  12) Roberts AP, Conner AN, Tolmie JL, Connor JM. Spondylothoracic and spondylocostaldysostosis. J Bone Joint Surg Br 1988; 70: 123-6.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]