[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2016, Cilt 21, Sayı 2, Sayfa(lar) 107-109
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Bilateral İkinci Brankial Ark Fistülünde Radyolojik Görüntüleme: Vaka Sunumu
Sertaç DÜZER1, Cahit POLAT1, Abdulvahap AKYİĞİT1, Özkan ALATAŞ2, Öner SAKALLIOĞLU1
1Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Elazığ, Türkiye
2Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Elazığ, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Brankial, fistül, bilateral, görüntüleme, Branchial, fistula, bilateral, imaging
Özet
Brankial anomaliler, brankial yarık olarak adlandırılan ektodermin invaginasyonları ile bölümlere ayrılan altı mezodermal arkın oluşturduğu brankial apparatusun gelişimsel anomalileridir. İkinci brankial ark anomalileri en yaygın brankial anomalilerdir. Cinsiyet yatkınlığı bulunmamaktadır. Tanıları klinik olarak konur. Biz bu makalede 16 yaşında bayan hastada tespit edilen nadir görülen bilateral ikinci brankial ark fistülü olgusunda görüntülemenin önemini vurguladık.
 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Giriş
  Major baş boyun oluşumlarını meydana getiren brankial yapılar fetal gelişimin 4. ve 6. haftaları arasında gelişirler. Bu yapılardan brankial arklar, nöral krest hücreleri ve lateral mezodermden gelişir. Beş adet ektodermal yarık ve beş adet endodermal brankial kese bu iki yapının ara yüzünde bulunan bir membranla brankial arkları altıya ayırır. İkinci brankial ark hızlı bir gelişim göstererek ikinci, üçüncü ve dördüncü brankial yarıkları örter. Ve bu yarıklar geçici boşluk halini alırlar. Bu boşluğa His'in servikal sinüsü denir. Eğer bu boşluklar ortadan kalkmazsa brankial yarık anomalileri olarak karşımıza çıkarlar1. Brankial yarık anomalileri dört tipe ayrılır. %95 ile en sık ikinci brankial yarık anomalisi görülmektedir2. İkinci brankial yarık anomalilerinin en az %75'i kistlerdir. %25 kadarını ise sinüs ve fistüller oluşturur3.

  Çocuklarda boyun kitlelerinin yaklaşık %20'si brankial yarık kist ve sinüsleridir4. Vakaların sadece %1'i bilateral olup sağ veya sol yatkınlığı bulunmamaktadır5. Cinsiyet yatkınlığı da saptanmamıştır6.

  Konjenital servikal anomaliler çocuk ve erişkin baş boyun kitleli hastaların ayırıcı tanısında düşünülmelidir7. 420 olguluk bir seride konjenital boyun kitleleri içinde brankial kistler %15,9 olarak saptanırken8, yine 481 olguluk başka bir seride konjenital boyun kitleleri arasında brankial kistler %27 oranında görülmüştür9. Preoperatif tanıda klinik ve radyolojik bulgular lezyonun karakteristiğini ortaya koymada önemlidir. Ultrasonografi benign, kistik bir kitlenin tanısında ilk seçilecek görüntüleme metodudur10. Ultrasonografide iyi sınırlı, hipoekoik veya anekoik, septasız kitle brankial kist düşündürmektedir. Dopler ultrasonografide intralezyonel vaskülarizasyon saptanmaz11. MR inceleme de cerrahiden önce değerlendirilmelidir. Bu patolojide T1 ağırlıklı sekanslarda hipointens T2 ağırlıklı sekanslarda hiperintens kistik lezyon saptanır12. Ayrıca brankial yarık anomalilerinin anatomik seyrinde önemli derecede varyasyon olması ek görüntüleme yöntemlerinin gerekliliği sonucunu doğurmaktadır. Bu yüzden brankial anomalilerde doğru sınıflama ve cerrahi planlama için ek görüntüleme yöntemlerine ihtiyaç duyulabilir13.

  Bu makalede 16 yaşında bayan hastada tespit edilen bilateral ikinci brankial ark fistülü olgusunda görüntülemenin tanı ve tedavideki rolü literatür bilgileri ile tartışıldı.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Olgu Sunusu
  On altı yaşında kız hasta polikliniğimize boyunda sağ tarafta sık olarak akıntı, ağrı, kızarıklık şikayetleri ile başvurdu. Yapılan muayenesinde boynunun sol tarafında da fistül ağzı olduğu görüldü (Resim 1).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Resim 1: Bilateral brankial fistül ağzı

  Hastadan alınan anamnezde zaman zaman buradan da akıntı olmakla birlikte şişlik ve kızarıklık hiç oluşmadığını söyledi. Hastanın aile hikayesinde özellik yoktu. Fistül traktlarına yapılan hafif palpasyonla fistül ağızlarından mukoid akıntı geldiği görüldü. Hastanın öncelikle sağ taraftaki fistül ağzı punktum dilatörü ile genişleterek buradan spinal iğne ile kontrast madde verildi. Hastanın bilgisayarlı tomografi sinogram görüntüleri alındı (Resim 2,3).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Resim 2: Aksiyal bilgisayarlı tomografi sinogram görüntüsü


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Resim 3: Koronal bilgisayarlı tomografi sinogram görüntüsü

  Bilgisayarlı tomografi görüntüsünde fistül traktının belirgin olarak saptanması üzerine tanı doğrulanmış oldu. Hasta bilgilendirilerek ve onamı alınarak cerrahi tedaviye geçildi. Genel anestezi altında sinüs ağzından metilen mavisi verilerek sinüs traktının daha belirgin olması sağlandı. Fistül ağzı çevresine yapılan oval insizyonla fistül traktı çevresinde subplatizmal plana geçildi. Fistül traktı bu planda sternokleidomastoid (SKM) kas ön kenarı boyunca takip edilerek yukarıda hyoid kemik düzeyinde daha geniş ikinci bir insizyon yapıldı (Resim 4).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Resim 4: Eksizyon sırasında yapılan iki adet insizyon görülmekte

  Geçirilen enfeksiyonlar nedeniyle fistül traktı kısmen oblitere olmuştu. Bu bölgedeki diseksiyon sonrası fistül traktının karotis kılıfının ön tarafında farengeal duvar yakınında sonlandığı görüldü (Resim 5). Bu bölgeye torba sütür atılarak eksizyon tamamlandı (Resim 6). Hastanın postoperatif ondördüncü ayında herhangi bir problem saptanmadı.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Resim 5: Fistül farengeal duvar yakınında sonlanmakta


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Resim 6: Eksizyon sonucu elde edilen fistül trakt spesmeni

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Tartışma
  Brankial yapıları ilk tanımlayan Von Baer olup, patolojilerini brankial kist olarak tanımlayan Ascherson'dur14. Brankial anomaliler kistler, sinüsler ve fistüller olmak üzere üç değişik şekilde görülmektedir. Kistler, sinüs ve fistüllerin yolu boyunca herhangi bir yerde görülebilirler15. Kistler (%80.8), fistüllerden (%19.2) daha yaygındıri2. 239 serilik bir çalışmada kistlerin sinüs ve fistüllere oranını 2:1 vermiştir. Fistül ve sinüsler arasında eksternal drenajlı sinüsler %50, komplet fistüller %39 ve internal drenajlı sinüsler %11 olarak raporlamıştır16.

  Brankial anomaliler herhangi bir yaşta ortaya çıkabilmekle birlikte en sık birinci ve ikinci dekadlarda saptanır. Ve komplet fistüllü hastaların % 6'sında aile hikayesi pozitiftir17. Brankial yarık anomalileri dört tiptir. En sık görülen tipi ikinci brankial yarık anomalileridir2. Bailey (18) ikinci brankial yarık anomalilerini yerleşim yerlerine göre dört alt tipe ayırmıştır. Tip 1'de lezyon SKM kas ön kenarı boyunca karotid kılıfına değmeden ilerler. Tip 2 en sık görülen tip olup, lezyon büyük damarlarla temas halinde SKM kas ön ve medial derininde karotid kılıfın ön veya arkasında yerleşimlidir. Tip 3'de fistül traktı internal ve eksternal karotid arterlerin arasından farinkse uzanır. Tip 4'te patoloji tonsiller fossa düzeyinde büyük damarların medialinde faringeal duvarın yanında uzanır.

  İkinci brankial yarık anomalileri daha çok alt 1/3 bölümde olmak üzere SKM kas ön sınırı boyunca görülürler4. En sık semptomlar kitle (%80), ağrı (%30), aralıklı olarak şişlikte artış (%20), infeksiyon (%15) ve bası semptomları (%7) olarak görülmektedir. Palpasyonda %70 kistik %30 solid kitle saptanır19. Özellikle birinci ve ikinci brankial arklardan gelişen yapıların anomalileriyle birlikte iletim veya sensörinöral tipte işitme kaybı patolojileride saptanabilmektedir17. Brankial anomalilerin iç duvarları respiratuar veya skuamöz epitelle döşelidir. Kistler sıklıkla skuamöz epitelle, sinüs ve fistüller ise silialı kolumnar epitelle döşelidir20. Ani belirme ve büyümeler üst solunum yolu enfeksiyonu ve travmalara sekonder olmaktadır21,22.

  Preoperatif tanıda kitlenin klinik görünümüne ek yapılan ultrasonografide iyi sınırlı, ince duvarlı, çevre yapıları komprese eden hipo-anekoik kitle olarak görülür23. Bilgisayarlı tomografide tipik olarak iyi sınırlı, komplikasyon gelişmediğinde ince duvarlı uniform hipodens kistik kitle saptanır24. Manyetik rezonans görüntülemede kistin derin yayılımı daha iyi tanımlar. Kist içeriği T1 ağırlıklı sekanslarda hipo-isointense, T2 ağırlıklı sekanslarda hiperintense olarak değerlendirilir. İnflamatuar hadiselerde kist duvarı kalınlaşarak periferal kontrastlanmada artış görülmektedir12.

  Brankial yarık anomalilerinin anatomik seyrinde önemli derecede varyasyon olması ek görüntüleme yöntemlerinin gerekliliği sonucunu doğurmaktadır13. Preoperatif çalışmada cerrahi planlamaya yardımcı olacak kontrast madde ile yapılan sinogramlar traktın uzanımını göstererek sinüs ve fistül ayrımını yaparak rekürrensleri azaltmada faydalı olmaktadır22. Cerrahi tedavide kistin ve fistülün traktıyla birlikte tam olarak eksizyonu nüksleri azaltmada önemlidir25. Bu sebeplerle cerrahın lezyonun yayılımını ve traktın yönünü tam olarak değerlendirmesini sağlayan floroskopik ve bilgisayarlı tomografi fistülografiler kesin tanı ve tedavi yönlendirmesi yaparak cerrahi komplikasyon ve nükslerin minimalizasyonuna yardımcı olabilir13.

  İkinci brankial ark anomalileri sıklıkla birinci ve ikinci dekatlarda tanı almaktadır. Tanıda klinik muayene önemli yer tutmakla birlikte görüntüleme hem cerrahi açıdan yol gösterici olmakta hem de beraberinde olabilecek ek anomalilerin tespitini sağlayabilmektedir. Kontrastlı incelemeler görüntülemenin klinik değerini arttırarak komplikasyon ve nükslerde azalma sağlamaktadır.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) Mandell DL. Head and neck anomalies related to the branchial apparatus. Otolaryngol Clin North Am 2000; 33: 1309-32.

  2) Ang AH, Pang KP, Tan LK. Complete branchial fistula. Case report and review of the literature. Ann Otol Rhinol Laryngol 2001; 110: 1077-9.

  3) Telander RL, Filston HC. Review of head and neck lesions in infancy and childhood. Surg Clin North Am 1992; 72: 1429-47.

  4) Waldhausen JH. Branchial cleft and arch anomalies in children. Semin Pediatr Surg 2006; 15: 64-9.

  5) Doshi J, Anari S. Branchial cyst side predilection: fact or fiction? Ann Otol Rhinol Laryngol 2007; 116: 112-4.

  6) Faerber EN, Swartz JD. Imaging of neck masses in infants and children. Crit Rev Diagn Imaging 1991; 31: 283-314.

  7) Acierno SP, Waldhausen JH. Congenital cervical cysts, sinuses and fistulae. Otolaryngol Clin North Am 2007; 40: 161-76.

  8) Yıldırım M, Oktay MF, Topçu İ, Meriç F. Boyun Kitleleri: 420 Olgunun Retrospektif Analizi. Dicle Tıp Dergisi 2006; 33: 210-214.

  9) Uysal IO, Altuntaş EE, Güler C, Tuncer E. Kliniğimizde 19 yıllık period da takipleri yapılan boyun kitleli olguların epidemiyolojik verilerinin retrospektif analizi. KBB-Forum 2010; 9: 30-34.

  10) Papadogeorgakis N, Petsinis V, Parara E, et al. Branchial cleft cysts in adults. Diagnostic procedures and treatment in a series of 18 cases. Oral Maxillofac Surg 2009; 13: 79-85.

  11) Valentino M, Quiligotti C, Carone L. Branchial cleft cyst. J Ultrasound 2013; 16: 17-20.

  12) Ibrahim M, Hammoud K, Maheshwari M, Pandya A. Congenital cystic lesions of the head and neck. Neuroimaging Clin N Am 2011; 21: 621-39.

  13) Whetstone J, Branstetter BFT, Hirsch BE. Fluoroscopic and CT fistulography of the first branchial cleft. AJNR Am J Neuroradiol 2006; 27: 1817-9.

  14) Golledge J, Ellis H. The aetiology of lateral cervical (branchial) cysts: past and present theories. J Laryngol Otol 1994; 108: 653-9.

  15) Zadvınskıs DP, Benson MT, Som PM, et al. Embryology and congenital cystic lesions. in: Som PM, Curtin HD. (eds), Head and neck imaging. 2nd edition. St. Louis: Mosby, 1996: 754.

  16) Neel H, Pemberton J. Lateral cervical (branchial) cysts and fistulas. Surgery 1945; 18: 267-86.

  17) Ford GR, Balakrishnan A, Evans JN, et al. Branchial cleft and pouch anomalies. J Laryngol Otol 1992; 106: 137-43.

  18) Bailey H. Branchial cysts and other essays on surgical subjects in the facio-cervical region. London: Lewis, 1929.

  19) Maran AG, and Buchanan DR. Branchial cysts, sinuses and fistulae. Clin Otolaryngol Allied Sci 1978; 3: 77-92.

  20) Acierno SP1, Waldhausen JH. Congenital cervical cysts, sinuses, and fıstulae. Otolaryngol Clin North Am 2007; 40: 161-176.

  21) Simpson RA, Lateral cervical cysts and fistulas. Laryngoscope 1969; 79: 30-59.

  22) Proctor B, Proctor C. Congenital lesions of the head and neck. Otolaryngol Clin North Am 1970; 3: 221-48.

  23) Ahuja AT, King AD, Metreweli C. Second branchial cleft cysts: variability of sonographic appearances in adult cases. AJNR Am J Neuroradiol 2000; 21: 315-9.

  24) Mitroi M, Dumıtrescu D, Sımıonescu C, et al. Management of second branchial cleft anomalies. Rom J Morphol Embryol 2008; 49: 69-74.

  25) Daoud FS. Branchial cyst: an often forgotten diagnosis. Asian J Surg 2005; 28: 174-8.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]