[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2017, Cilt 22, Sayı 4, Sayfa(lar) 177-180
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Bipolar Bozukluk Tanılı Hastalarda HBV, HCV ve HIV Sıklığı
Zekiye ÇATAK1, Nuran KARABULUT2
1Elazığ Eğitim Araştırma Hastanesi, Biyokimya Kliniği, Elazığ, Türkiye
2Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, Mikrobiyoloji Kliniği, Elazığ, Türkiye

Amaç: Bipolar hastalarda özellikle manik evrede hiperseksüalite, madde kullanımı veya yeti yitimi gibi bozukluklar HBV, HCV ve HIV gibi viruslara bağlı enfeksiyonların bulaşı açısından yüksek risk oluşturan davranışlardır. Bu çalışmadaki amaç, 2015 yılında Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’ne kabul edilen bipolar bozukluk tanılı hastalarda HBV, HCV ve HIV enfeksiyonlarının sıklığını belirlemekti.

Gereç ve Yöntem: Bu retrospektif çalışmaya, hepatit ve HIV tarama testleri uygulanan bipolar bozukluk tanılı 624 hasta dahil edildi. HBsAg, anti-HBs, anti-HCV ve anti-HIV testleri, ELISA yöntemi kullanılarak analiz edildi.

Bulgular: Yaş ortalamaları 36.7 ± 11.6 olan 624 hastanın HBsAg ve Anti-HBs seroprevalansı sırasıyla % 3 ve % 42.9 olarak tespit edildi. Cinsiyetler arasında HBsAg ve anti-HBs seroprevalansında anlamlı bir fark tespit edilmedi. Yaş gruplarına göre incelendiğinde; HBsAg için anlamlı bir fark tespit edilemezken, Anti-HBs seroprevalansı <20 yaş grubunda anlamlı olarak daha yüksekti (p=0.001). Seropozitif hastalarda AST, ALT düzeyleri normal sınırlar içindeyken, LDH düzeylerinin üst sınıra yakın olduğu tespit edildi. HCV enfeksiyonu tarama testi yapılan 622 hastada, anti-HCV seroprevalansı % 0.5 olarak saptandı. HIV tarama testi yapılan 514 hastanın tamamında anti-HIV testinin negatif olduğu tespit edildi.

Sonuç: Bipolar bozukluk tanılı hastalarda HBV ve HCV sıklığı, normal populasyon ile benzer olduğu tespit edildi. Ancak yine de bu hasta gruplarında bulaş riskini azaltmak için gereken önlemler alınmalı, rutin serolojik testler yapılmalı ve anti-HBs yönünden negatif olduğu tespit edilen hastalar HBV aşı programına dahil edilmelidir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]