[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
F?rat T?p Dergisi
2007, Cilt 12, Sayı 3, Sayfa(lar) 177-180
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Üreter Alt Uç Ta?lar?n?n Tedavisinde Tamsulosinin Etkinli?i: Prospektif Randomize Bir Çal??ma
Cavit CEYLAN
Elaz?? Devlet Hastanesi Üroloji Klini?i, ELAZI?

Giri?: Elaz?? Devlet Hastanesi üroloji poliklini?inde üreter alt uç ta?? nedeniyle izlenen hastalarda oral at?l?m medikal tedavisi olarak tamsulosinin (0.4 mg/gün) etkinli?ini prospektif randomize çal??mayla belirlemeyi hedefledik.

Gereç ve Yöntem: Ocak 2003- Aral?k 2005 tarihleri aras?nda, grup A (51) 21 kad?n, 30 erkek ve ortalama ya?? 37.2±12.6 (16-62y), grup B (51) ise 19 kad?n, 32 erkek ve ortalama ya?? 35.5±11.7 (17-63y) olan toplam 102 hasta ile çal??ma sürdürüldü. Grup A, kontrol grubu hastalar? olup konservatif tedaviyle (analjezik, antiemetik), grup B çal??ma grubu olup, oral at?l?m medikal tedavisiyle ( tamsulosin 0.4 mg/gün ) 28 gün izlendi. Gruplara maksimum 10 gün minimal yan etkiye sahip 30 mg/gün deflazakort, lansoprazol 30 mg/gün ve 7gün 2x500 mg/gün kinolon oral yoldan verildi. Tüm hastalar?n günde en az 2 litre su almas? önerildi, gerekti?inde a?r? kesici olarak 75 mg diklofenak sodyum (1.2mg/kg) intramuskuler yoldan uyguland?. Grup A ve grup B’de ta?? dü?üren hastalar takipten ç?kar?ld?. Haftal?k kontrollerde hastalar?n ta? dü?ürmesi ve ilaç yan etkisi sorguland?. Grup A’da hastalar 113.2mg/hasta (4.04mg/hasta/gün), grup B’de 33.8mg/hasta (1.2mg/hasta/gün) analjezik kulland?lar. Gruplar aras? ta? at?l?m oran?, ta? at?lma süresi, kullan?lan analjezik miktar? yönünden önemli fark p:0.000 (p<0.010) görüldü.

Bulgular: Grup A’da 19 hasta (%37.2), ortalama 18.1±7.3 günde, Grup B’de 40 hasta (%78.4), ortalama 5.8±2.7 günde ta?? dü?ürdü.

Sonuç: Sonuç olarak üreter alt uç ta?lar?nda, hasta de?erlendirilmesi iyi yap?ld?ktan sonra oral at?l?m medikal tedavisi dü?ünülmesi gereken bir yakla??m olabilir. ©2007, F?rat Üniversitesi, T?p Fakültesi


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]