[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2009, Cilt 14, Sayı 1, Sayfa(lar) 042-046
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
4. Ventrikül Tümörlerinin Transvermian Yolla Cerrahi Tedavi Sonuçları
Halil İbrahim SEÇER1, Özkan TEHLİ1, Bülent DÜZ1, Yusuf İZCİ1, Metin KAPLAN2, Engin GÖNÜL1
1Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Beyin ve Sinir Cerrahisi A.D., ANKARA
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi A.D., ELAZIĞ

Amaç: Bu çalışmada, 1996-2006 yılları arasında transvermian yaklaşım ile opere edilip histopatolojik tanıları konulmuş dördüncü ventrikül tümörlü 26 olgunun kayıtları retrospektif olarak incelendi.

Gereç ve Yöntem: Olguların yaşları 5 ile 61 arasında değişmekte olup ortalama yaş 24'dü. 6 olgu pediatrik yaş gurubundaydı. Olguların 15'i erkek, 11'i kadındı. Hastaların hepsine bilgisayarlı beyin tomografisi ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG) tetkikleri ameliyat öncesi yapıldı. Olguların tamamında hidrosefali mevcuttu. Olguların 7 sine preoperatif dönemde kliniğimizde ya da ilk müracaat ettiği çevre hastanelerde eksternal ventrikül drenajı uygulandı. Olgular postoperatif 3 er aylık periodlarla MRG ile takip edildi. Takip süremiz 12 ile 72 ay arasında değişmekte olup ortalama 19,3 aydır. Olguların tümü konkord pozisyonda, suboksipital kraniektomi sonrası, inferior vermian yaklaşımla opere edildiler.

Bulgular: Cerrahiye bağlı mortalite olmadı. Bir olguda parsiyel serebellar eksizyon yapıldı. Postoperatif dönemde hiçbir olguya reoperasyon uygulanmadı, ventriküloperitoneal şant aplikasyonu yapılmadı.

Sonuç: Transvermian yaklaşımla opere edilen olgularda davranış bozuklukları, mutizm ve orofaringeal apraksi gibi defisitler oluştuğu bildirilse de klasik orta hat yaklaşımı ile 4. ventrikül tümörlerinin eksizyonu etkili, kontrollü, rahat ve kolay bir yöntemdir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]