[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2012, Cilt 17, Sayı 4, Sayfa(lar) 215-218
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Oküler ve Sistemik Faktörlerin Oküler Nabız Genliği Üzerine Olan Etkisi
İrfan UZUN
Trabzon Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Trabzon, Türkiye

Amaç: Primer açık açılı glokomu olan hastalarda oküler ve sistemik faktörlerin oküler nabız genliği üzerine olan etkisini araştırmak.

Gereç ve Yöntem: Primer açık açılı glokomu olan 50 hastanın 50 gözü çalışmaya alındı. Hastaların rutin oftalmolojik muayeneleri, Pascal tonometresi ile göz içi basıncı ve oküler nabız genliği ölçümü, Octopus otomatik perimetresi ile görme alanı ölçümü yapıldı. Oküler nabız genliği ile ilişkili faktörler istatistiksel olarak değerlendirildi.

Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 63±9,76 yıl idi. Hastaların 29'u (%58) kadın, 21'i (%42) erkek idi. Hastaların oküler nabız genliği, göz içi basıncı, yaş, glokomun süresi ve görme alanı ölçümleriyle elde edilen MD(mean deviasyon) ve sLV(loss variance) ortalama değerleri sırasıyla 2,87±0,86 mmHg, 17,01±2,59 mmHg, 63±9,76 yıl, 32,7±46,92 ay, 6,06±3,7, 4,23±1,55 olarak saptandı. Yaş, cinsiyet, sistemik hastalıklar, görme keskinliği, glokumun süresi, glokom ilaçları, MD ve sLV değerlerinin oküler nabız genliğini etkilemedikleri bulundu (p>0.05). Göz içi basıncı ile oküler nabız genliği arasında ise istatistiksel olarak anlamlı derecede pozitif korelasyon olduğu bulundu( p=0,003).

Sonuç: Oküler nabız genliği ile göz içi basıncı arasında anlamlı bir ilişki olduğu gösterildi.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]