[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2015, Cilt 20, Sayı 2, Sayfa(lar) 075-080
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
İyonize Radyasyon Uygulamasının Sıçan Karaciğer Dokularında Ghrelin Ekspresyonu Üzerine Etkileri
Fikri Selçuk ŞİMŞEK1, Nevin KOCAMAN2
1Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nükleer Tıp, Elazığ, Türkiye
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji, Elazığ, Türkiye

Amaç: Görüntüleme yöntemleri günümüzde hastalıkların tanısında, evrelemesinde ve tedaviye yanıtının değerlendirilmesinde oldukça sık kullanılmaktadır. Ancak bu yöntemler radyasyon içermeleri nedeniyle dokulardaki oksidatif stres düzeyini arttırabilmektedirler.Bu çalışma ile görüntüleme yöntemlerinin, karaciğer dokularında, bir antioksidan bileşik olan ghrelin immünreaktivitesi üzerine etkilerinin incelenmesi planlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Wistar albino cinsi 20 adet dişi sıçan çalışmada kullanıldı. Hayvanlar 5 sıçandan oluşan 4 gruba ayrıldı ve Grup I kontrol grubu olarak ayrıldı.Grup II'ye deneyin 0.saatinde tek doz 50 miliAmper mA ve 110 keV BT görüntüleme yapılırken, Grup III'e 0. saatte tek doz 1 mci FDG i.v uygulandı. Ardından 1 saat sonra PET/BT çekildi.Grup IV'teki sıçanlara ise 0.saatte bir kez ve i.v1mci dozunda FDG uygulandı.Deneyin 24.saatinde tüm gruplarda yer alan sıçanlar anestezi altında dekapite edildi. Karaciğer dokuları çıkarılarak immünboyamalarını takiben, ışık mikroskobunda değerlendirildi, fotoğraflandı ve istatistiksel analizleri yapıldı.

Bulgular: Ghrelin immünreaktivitesi Kontrol ve FDG gruplarında benzerdi. Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında BT ve PET/BT gruplarında istatistiksel olarak anlamlı bir artış izlendi.

Sonuç: Bu çalışma ile BT ve PET/BT görüntülemenin karaciğer dokusunda ghrelin immunreaktivitesinde anlamlı derecede artışa yol açtığı, sadece FDG uygulamasının iseghrelin immunreaktivitesi üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı sonucuna varılmıştır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]